Regler och administration inom utbildning

Här finns de interna styrdokument (föreskrifter, riktlinjer, regler och anvisningar) och andra dokument och blanketter som rör utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

KI är en statlig myndighet och verksamheten regleras av till exempel högskolelagen, högskoleförordningen och förvaltningslagen. Utöver dessa lagar och förordningar finns interna styrdokument.

De dokument som finns översatta till engelska finns på motsvarande engelska sida (byt i menyn ovan).

Regler, riktlinjer och anvisningar med mera

Antagning

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Universitetsgemensamma riktlinjer för användningen och kvalitetssäkringen av lokalt beslutade urvalsgrunder vid KI 

Arbetsmiljö/studiemiljö

Anvisningar för utredning av studie- och arbetsmiljöärenden för studenter

Riskbedömning av studiemiljön för gravida och ammande studenter

Utbildningsanordnares ansvar för arbetsmiljö för studenter på grund- och avancerad nivå

Utredning av arbetsmiljöhändelser för studenter

Beställd utbildning

Anvisningar för hantering av beställd utbildning samt mall för överenskommelse

Disciplinärenden/fusk

Läs mer om disciplinärenden och anmälan av fusk.

Ekonomihantering

Ekonomisk planering och flöden i utbildningsorganisationen

Examensarbete

Etikprövning av examensarbeten

Handledarskap när studenter gör sitt examensarbete utanför KI

Kriterier för bedömning av examensarbeten

Examination

Läs mer om examination

Tentamensservice

Forskningsanknuten utbildning/Utbildningsanknuten forskning

Forskningsanknuten utbildning/Utbildningsanknuten forskning

Förhållningssätt och uppförandekod ”code of conduct”

Förhållningssätt och uppförandekod

Uppförandekod vid internationell studentmobilitet

Försäkringar

Försäkringar för studenter på grundnivå och avancerad nivå samt för studenter som vill göra praktik på KI.

Fördelning av kursansvar för kurs inom program

Anvisningar för fördelning av kursansvar för kurs inom program

Informationskompetens

Läs mer om informationskompetens

Internationalisering

Bedömningsgrunder vid samverkan med utländska universitet

Etiska riktlinjer för internationella samarbeten

Lokala riktlinjer för utlandsstudier på grundnivå och avancerad nivå

Uppförandekod vid internationell studentmobilitet

Läs mer om internationalisering.

Interprofessionella/programöverskridande kurser

Interprofessionella kurser och andra programöverskridande kurser, anvisningar och ersättningsnivåer

Introduktion av nya studenter

Regler för arrangerande av kolloverksamhet vid introduktion av nya studenter
Regler angående alkohol och droger vid introduktion av nya studenter

Kurs- och programansvar

Kurs- och programansvar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Kurs- och programwebbar

Regler för kurswebb

Regler för programwebb

Kursplaner

Anvisningar för kursplaner på grundnivå och avancerad nivå

Kursuppdrag för kurs inom utbildningsprogram

Anvisningar för kursuppdrag inom utbildningsprogram

Kursuppdrag för kurs inom utbildningsprogram - mall

Kvalitetssystem

Systematiskt kvalitetsarbete inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå

KI:s sammanhållna kvalitetssystem

Lika villkor

Lika villkor på KI

Nedläggning av utbildning

Anvisningar för nedläggning av utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Praktik på KI - av studenter från andra universitet eller studenter på KI som vill göra sommarpraktik

Information till er som vill erbjuda en student en praktikplats.

Schema

Tillgängliggörande av schema för kurs - regel

Studenter med funktionsvariation

Administration vid examination 

Verktyg för uppläsning av digital text till tal

Läs mer om att undervisa studenter med funktionsvariation

Studentinflytande

Studentinflytande vid KI.

Anvisningar för studentinflytande vid KI.

Studenträtt

Information till studenter om studenträtt

Studievägledning

Riktlinjer för studie- och karriärvägledning

Programstudievägledning information till studenter

Tillgodoräknande

Mer information och övriga dokument och blanketter kring tillgodoräknanden

Undantag från behörighetsvillkor

Beslutsstöd - vägledning till beslutsfattare och handläggare av ärenden om undantag från behörighetsvillkor för kurser inom utbildningsprogram.

Upphovsrätt

Om upphovsrätt

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning - stöd för lärare och kursgivare.

Verksamhetsförlagd utbildning - VFU

Avbryta verksamhetsförlagd utbildning under pågående kurs

Studenters åtkomst till journaluppgifter