Anvisningar för avbrytande av verksamhetsförlagd utbildning

Anvisningar för avbrytande av verksamhetsförlagd utbildning

 • Diarienummer: 1-373/2020
 • Beslutsdatum:
 • Giltighetstid: Fr.o,m. 2020-05-05 och tills vidare
 • Beslut: Universitetsdirektören
 • Dokumenttyp: Anvisningar
 • Handläggs av avdelning/enhet: Utbildnings- och forskarutbildningsstöd
 • Beredning med: Program- och utbildningsnämnder,studentkårerna, Avdelningen för styrelsestöd och externa relationer samt juridiska avdelningen

Sammanfattning av anvisningarna

Examinator ska med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras.

Ett beslut om att avbryta VFU innebär att examinationen underkänns eftersom VFU examineras löpande under hela VFU-perioden. Examinator måste ha stöd i kursplanen för att kunna avbryta pågående VFU på detta sätt. Med patientsäkerhet avses "skydd mot vårdskada" och en vårdskada definieras som ”lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården".

Exempel är då en student visar:

 • brister i kunskaper eller färdigheter så att patienter skadas eller riskerar att skadas i samband med undersökning/statustagning eller behandling
 • brister i omdöme så att patientsäkerheten äventyras på grund av att studenten agerar självsvåldigt eller vägrar följa hygien- eller säkerhetsföreskrifter trots tillsägelser
 • brister i förhållningssätt så att patienter eller anhöriga känt sig hotade eller kränkta
 • Bristerna i kunskaper, färdigheter och/eller förhållningssätt måste alltid bedömas i förhållande till kursens förkunskapskrav och lärandemål.

Anvisningarna kan även tillämpas på andra utbildningsinslag som examineras löpande, under förutsättning att studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att det uppstår fara för andra personers säkerhet eller risk för stor ekonomisk skada.

Anvisningarna i sin helhet