Tentamensservice

Från 1 april 2023 samordnas stödet för examination i skrivsal. Det samordnade stödet består bl.a. av att
- bemanning med tentamensvakter,
- studenterna placeras ut i salen,
- samordning av flera examinationer i examinationssalarna och
- samordning med IT-support för examinationerna.

Effektivitetsvinster och rättssäkerhetsvinster förväntas uppnås med den nya organisationen.

NEO KI Flemingsberg Foto: Free

Administrativa processer för examination i skrivsal

Beskrivning av de administrativa processerna som gäller för examination i skrivsal finns på sidan Administrativa processer för examination i skrivsal. Under införandet uppdateras processerna efter hand.

Under administrativa processer hittar du också en powerpointpresentation som översiktligt beskriver ansvarsområden vid examination i skrivsal.

Lokaler som hanteras av Tentamensservice

Campus Solna: Skrivsal BZ (240pl), Skrivsal Widerströmska (45pl), Skrivsal Enter (15pl), Skrivsal Space, Skrivrum 1-5 BZ

Campus Flemingsberg: Skrivsal Bengt Winblad (170pl), Skrivsal ANA 23 (40-81pl), ytterligare en lokal tillkommer i april 2023.

Endast lokalerna Skrivsal BZ, Skrivsal Widerströmska, Skrivsal Bengt Winblad och Skrivsal ANA 23 bokas av kurserna.

Vissa av lokalerna är anpassade för studenter med funktionsnedsättning. 

Kostnad för tentamensservice (inkl. lokalhyra)

Kurserna betalar 32 kr per plats och timma för anmälda studenter. Kostnaden omfattar hyra för lokalen och tentamensvakter. 

Tentamensservice gäller för samtliga examinationer i skrivsalarna.

Kostnaderna bokas upp på kursens projekt som ska anges i samband med bokningen. 

Regler

För att det ska gå att samordna flera examinationer och för att kunna använda systemstödet gäller

  • gemensamma starttider
  • anmälan till examination ska ske i Ladok
  • studenterna ska vara registrerade på aktuellt kurstillfälle
  • gemensamma rutiner i examinationssalarna.

System och integrationer

De system som används inom processen för examinationer och är

  • Ladok – anmälan till examinationstillfälle
  • Time Edit – beställning av examinationstillfälle, schemaläggning av examinationslokaler
  • Time Edit exam – bokning av tentamensvakter, placering av studenter, underlag för debitering av kostnader på kurs
  • Inspera – digitalt examinationssystem

Kontakt

Tentamensservice

Samordning av stöd i digital examinationssal

Samordnare för Tentamensservice

Lina Liljegren

Samordnare
stöd till Program- och utbildningsnämnder
UF Universitetsförvaltningen
LL
Innehållsansvarig:
Lina Liljegren
2023-03-23