Gravida och ammande studenter

I samband med graviditet och amning finns det synnerliga skäl att vara extra uppmärksam på riskerna i arbetsmiljön. Gravida och ammande studenter har rätt till en individuell riskbedömning av sin studiemiljö.

Riskbedömning

Det ska genomföras en individuell riskbedömning för gravida och ammande studenter. Det är kursansvarig institution som ansvarar för att genomföra riskbedömningen.

För särskilda instruktioner se riskbedömningsmall samt dokumentet ”stödjande arbetsmiljödokument för gravida och ammande personer i laboratorieverksamhet. Dokumentet för laboratorieverksamhet kan användas även när det inte är aktuellt med undervisning laboratorier.

Arbetsmiljöverkets föreskrift om Gravida och ammande arbetstagare reglerar vilket arbete som får utföras av gravida och ammande arbetstagare. Syftet med denna föreskrift är att förebygga att gravida kvinnor, nyligen förlösta kvinnor och kvinnor som ammar utsätts för faktorer eller förhållanden i arbetet som kan medföra risk för ohälsa eller olycksfall.

I samband med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ska KI, men även verksamheten där studenten ska ha sin placering, göra en riskbedömning. Kontakt behöver därför tas med placeringen så att en gemensam riskbedömning kan tas fram.

Särskilt p.g.a. covid-19

Se Folkhälsomyndighetens (FHM) sida om/för gravida för mer information, FHM rekommenderar att gravida är extra försiktiga.

Arbetsmiljöverket har slagit fast att gravida inte ska vårda covid-19-patienter, eller utföra arbetsuppgifter där de riskerar att komma i kontakt med covid-19-patienter.

När det gäller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom Region Stockholm ska studenterna följa deras anvisningar för medarbetare. Dessa gäller även för de som är vaccinerade eller redan har haft covid-19. Se Sveriges kommuner och regioners, SKR, sida om gravida

Se även Arbetsmiljöverkets temasida samt övriga länkar och dokument.

Riskbedömningen ska bevaras i 10 år, och i enlighet med 2.4.1 i KI:s dokumenthanteringsplan

Eftersom riskbedömningen innehåller uppgifter om hälsa, vilket är känsliga personuppgifter, ska dokumentet bevaras med sekretessmarkering, och på ett säkert sätt.

Vilka åtgärder kan vidtas för eventuell anpassning av utbildningen?

På KI:s webbplats finns det information om hur situationen bör hanteras om studenten inte kan genomföra VFU, eller är orolig för att göra detta, på grund av covid-19.

  • Information från student om graviditet/amning till studievägledare, kursansvarig eller annan företrädare för KI.
  • Riskbedömning ska göras av arbetsmiljöansvarig vid kursansvarig institution
  • Riskbedömningen ska göras för varje enskild kurs och inför VFU-placering så snart kursen fått information från studenten.
  • Vid VFU ska KI göra en riskbedömning i samverkan med VFU-placeringen, som senare kompletteras med verksamhetens egen riskbedömning.

Charlotta Cederberg

Enhetschef
stöd till Program- och utbildningsnämnder
UF Universitetsförvaltningen

Christian Edling

Samordnare
stöd till Program- och utbildningsnämnder
UF Universitetsförvaltningen