Anvisningar för nedläggning av utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Vid revideringar av högskoleförordningens examensordning regleras alltid studenternas möjlighet att slutföra sin utbildning. Utifrån detta uttrycker UKÄ att en grundläggande princip är att de studenter som påbörjat ett utbildningsprogram ska få möjlighet att slutföra utbildningen inom en viss tid om programmet läggs ned. För att underlätta lärosätenas arbete tagit fram en vägledning som till stor del ligger till grund för dessa anvisningar

  • Diarienummer: 1-341/2022
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Tillsvidare
  • Beslut: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
  • Dokumenttyp: Anvisningar
  • Handläggs av avdelning/enhet: Fakultetskansliet och internationella relationer
  • Beredning med: Juridiska avdelningen, utbildnings- och programnämnder, Avdelningen för utbildningsoch forskarutbildningsstöd, Medicinska Föreningen, Odontologiska Föreningen.
  • Revidering med avseende på: Anvisningarna är ett nytt styrdokument som ersätter Riktlinjer för att avveckla
    utbildningsprogram, dnr 4612/09–309.

Sammanfattning av anvisningarna

Högskolelagens krav på hög kvalitet och effektivt resursutnyttjande innebär att utbildningar kan behöva läggas ned eller förändras. Förändringar inom det befintliga utbudet sker hela tiden då det sker kontinuerlig vidareutveckling av den utbildning som erbjuds. Interna processer för kvalitetssäkring påverkar utbudet, likväl som de utvärderingar som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) genomför inom ramen för sitt kvalitetssäkringsuppdrag. Förändringar i utbildningsutbudet genomförs av olika anledningar. Det kan vara återkommande lågt söktryck, låg genomströmning, kvalitetsbrister, bristande arbetsmarknad, förändringar i lärartillgång, ekonomiska överväganden, strategiska överväganden eller andra skäl som ligger bakom. Ibland ersätts en utbildning av en annan liknande, ibland ska en utbildning ges i annan form och ibland ska utbildning inom området inte längre erbjudas alls. Det finns många olika frågor att hantera vid en nedläggning av en utbildning. De beslut som fattas kan ha stor påverkan på studenternas möjligheter att slutföra sin utbildning, varför tydliga anvisningar är viktiga för att främja rättssäkerheten för studenterna.