Tillgodoräknande - utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Arbetar du med tillgodoräknande som ansvarig för prövning och beslut eller som handläggare? På denna sida finns information om - reglerna som styr ärendet om tillgodoräknande - anvisningar för hur ärendet ska hanteras samt - exempel på informationstexter och beslutstexter mm.

Vem får ansöka och vad kan ligga som grund för ansökan?

Student - den som är antagen och bedriver utbildning vid Karolinska Institutet - har rätt att ansöka om att få tillgodoräkna sig tidigare utbildning, annan utbildning, yrkesverksamhet eller annan reell kompetens. Tillgodoräknande regleras i högskoleförordningen, 6 kap. 6-8 §§.

För högskoleutbildning gäller rätten om det finns ett godkänt resultat och om det inte föreligger väsentlig skillnad. Detta innebär att bedömningen av ansökningar i dessa fall ska vara generös. Denna generösa hållning gäller endast utbildning inom europaregionen enligt Lissabonkonventionen (SÖ 2001:46)

För annan utbildning gäller rätten om de kunskaper och färdigheter som studenten åberopar är av sådan beskaffenhet och har sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den utbildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas. Detta innebär att bedömningen av ansökningar kan vara mindre generös än i ovanstående fall. Detta gäller också när student ansöker om tillgodoräknande av motsvarande kunskaper och färdigheter från yrkesverksamhet/reell kompetens.

Reell kompetens är den samlade kompetens en person har oavsett om hon eller han har formella bevis för det eller inte. (Sveriges Universitets & Högskoleförbund, Rekommendationer för arbetet med att validera reell kompetens inom högskolan, dnr 42/03)

För tolkning se beslut 2005-03-18 från Överklagandenämnden för högskolan.

Stegen i tillgodoräknandeärendet

 • Student ansöker om tillgodoräknande, på blankett som kan skickas in elektronisk och inte behöver signeras
 • Ansökan datumstämplas, diarieförs och bedöms om den är komplett
 • Eventuell komplettering av ansökan
 • Beslutsfattare prövar och fattar beslut, enligt beslutsmall, avslag ska motiveras väl
 • Beslutet dokumenteras i Ladok
 • Student delges beslutet
 • Ärendet avslutas och arkiveras enligt dokumenthanteringsplan
 • Eventuellt överklagande inkommer - se vidare anvisningar för beslut som kan överklagas.

Tänk på att...

 • Studenten har rätt att när som helst lämna in en ansökan om tillgodoräknande
 • Ansökan ska ankomststämplas och diarieföras vid ansökningstillfället
 • Ärendet ska hanteras skyndsamt och inte överstiga två månader

Vid beslut om tillgodoräknande finns olika omständighet att ta hänsyn till, exempelvis:

 • Om tillgodoräknandet avser kurs med fördjupning inom huvudområdet - avser det rätt huvudområde? Progression?
 • Kontrollera att åberopad kurs inte ingår i en behörighetsgivande examen.
 • Kontrollera om det är överlappande innehåll med andra kurser inom programmet. 
 • Har kursen använts för tillgodoräknande tidigare? Kontrollera mot Ladok-underlaget. Vid eventuella tveksamheter beställ fram tidigare tillgodoräknandeärende från arkivet.

Vem ansvarar för ärendet

Beslut som gäller myndighetsutövning mot enskilda ska fattas av en tjänsteman och det är endast den som är fått beslutsdelegation som kan fatta beslut. Gällande tillgodoräknande av hel kurs och del av kurs/moment är kursens examinator beslutsfattare och vem detta är framgår av institutionens delegation till examinatorer. När det gäller tillgodoräknanden av flera kurser inom program, valbara kurser och examensarbeten framgår det av programansvarig nämnds delegationsordning vem som är beslutsfattare, vanligtvis programdirektor eller motsvarande.

Information till kurs- eller programwebb

Informationen till studenterna som ska ansöka om tillgodoräknande behöver vara tydlig för att minska administrationen kring ärendet.

Det ska också finnas tydlig text hur en student går tillväga när hen vill ansöka om tillgodoräknande av reell kompetens. 

Generell information om tillgodoräknande för studenter finns på sidan om studenträtt på ki.se.

Styrdokument

Det är viktigt att känna till olika regler när beslut tas om tillgodoräknande då det kan påverka utgången av beslutet. Som beslutsfattare behöver du också säkra att dokumenten som ligger till grund för ansökan är korrekta. 

 • Tillgodoräknandeordning
 • Anvisningar för tillgodoräknande vid reell kompetens
 • Examensregler
 • Kursansvar och programansvar

Dokumenten finns länkade längre ner på sidan.

Utländsk utbildning

Baseras tillgodoräknandet på utländska meriter? Tänk då bl.a. på att säkerställa att nivån och omfattningen på utbildningen är rätt. Universitets- och högskolerådet (UHR) gör individuella utlåtanden för utländsk utbildning som den sökande i förekommande fall kan bifoga till sin ansökan om tillgodoräknande vilket då utgör ett underlag för bedömningen av nivå och omfattning för utbildningen. Du kan även begära en beskrivning av utbildningssystemet och utbildningen av den sökande. UHR har via Naric-portalen även information gällande utländsk utbildning såsom länders utbildningssystem, tidigare gjorda bedömningar av utbildningar och examina samt information om UHR:s egen bedömningsmetodik. Via Naric-portalen finns även ett forum där det går att ställa frågor gällande det ärende som du hanterar. Här följer en sammanfattning av möjliga underlag för bedömning av nivå och omfattning för utländsk utbildning:

 • Utlåtande av utbildningen från UHR
 • Sökandes beskrivning av det aktuella utbildningssystemet och utbildningen
 • Information om länders utbildningssystem, tidigare gjorda bedömningar och UHRs bedömningsmetodik (via Naric-portalen)
 • Direkt kommunikation med UHR i det enskilda ärendet (via Naric-portalen)

Kontakt

Har du frågor om tillgodoräknande får du gärna kontakta mig. Med önskan om att denna information ska vara till din hjälp tar jag gärna emot synpunkter på innehållet på sidan.