Organisatorisk integritet - Vår organisation, vår gemensamma arbetsmiljö och arbetsklimat/kultur 

Vi vill vara en lärande organisation med delaktighet, tillit och samskapade som grund.

KI ska vara en trygg och säker arbets- och studieplats som kännetecknas av tydlighet när det gäller organisation och ansvarsfördelningar samt ett aktivt arbetsmiljö- och hälsoarbete. 

Arbets- och studiemiljön på KI ska kännetecknas av ett gott socialt klimat med ömsesidig respekt, hänsyn och ansvarstagande, ett uppmuntrande och rättvist ledarskap samt delaktighet och handlingsutrymme. Det ska även finnas förutsättningar för reflektion och återhämtning i arbetet/studierna. 

Styrdokument inom arbetsmiljöområdet 

Som offentligt anställda och företrädare för Karolinska Institutet (KI), förväntas vi leva upp till högt ställda krav på saklighet och opartiskhet i vårt arbete. Det finns ett flertal lagar, föreskrifter, avtal samt interna riktlinjer och bestämmelser som du som medarbetare på KI har en skyldighet att följa och tillämpa i ditt arbete. Ett särskilt ansvar krävs av dig som har delegation, arbetslednings- och/eller chefsansvar.  

Det finns idag 3 huvuddokument på KI gällande vår arbetsmiljö och vårt arbetsklimat och kultur som är vägledande i vårt arbete med att skapa säkra, trygga och välmående verksamheter. De beskriver både vilket ansvar du som medarbetare och student har och hur vi förväntas bete oss och agera gentemot varandra och vår omvärld.  

Alla som utövar arbete eller studier på KI ska känna till deras innebörd och efter bästa förmåga bidra till dess efterlevnad. Håll dem levande genom att samtala om dess innebörd och efterlevnad på er arbetsplats. 

Anvisning till uppförandekod 

Dnr 1-640/2014

Lagar, förordningar, interna regler och riktlinjer 

Vi förväntas som offentligt anställda och företrädare för Karolinska Institutet (KI) leva upp till högt ställda krav på saklighet och opartiskhet i vårt arbete. Det finns ett flertal lagar, föreskrifter, avtal samt interna riktlinjer och bestämmelser som medarbetare på KI har en skyldighet att följa och tillämpa i sitt arbete. Ett särskilt ansvar krävs av dig som har delegation, arbetslednings- och/eller chefsansvar. I denna anvisning informeras om ett urval som utifrån dokumentet ”Uppförandekod – för ett gott arbetsklimat” är viktiga att känna till. 

Det finns idag 4 huvuddokument på KI gällande vår arbetsmiljö och vårt arbetsklimat/kultur som är av särskild betydelse för uppförandekoden och som alla medarbetare ska känna till, och dessa är: 

  • Riktlinjer om arbetsmiljö och hälsa 
  • Policy för ledarskap och medarbetarskap  
  • Riktlinjer för Diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling