Styrdokument

Vår verksamhet styrs av lagar samt statliga och lokala avtal. Här hittar du styrdokument som föreskrifter, riktlinjer, policy, strategi, handlingsplan och anvisningar inom Karolinska Institutet. Du kan söka bland dem eller filtrera fram de dokument du vill hitta baserat på kriterierna nedan. Aktuella styrdokument håller fortfarande på att läggas över i listan som alltså ännu inte är komplett.

Typ av dokument Kategori Titel Beslutsdatum Handläggs av Beslut
Riktlinjer HR Riktlinjer för anställning efter det att rätten att kvarstå i anställning upphör HR-avdelningen Rektor
Anvisningar Forskning Anvisningar för hantering av ekonomiska intressekonflikter i forskningsprojekt finansierade av amerikanska federala hälsomyndigheter CDO Rektor
Policy Kommunikation Språkpolicy Kommunikationsavdelningen Rektor
Policy Forskning Policy för öppen tillgång till forskningsdata CDO Kommittén för forskning
Policy Övergripande frågor, HR Uppförandekod vid internationell studentmobilitet Fakultetskansliet och internationella relationer Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Riktlinjer HR Riktlinjer för friskvårdsförmåner HR-avdelningen Rektor
Riktlinjer HR Riktlinjer för tjänsteresor HR-avdelningen Rektor
Anvisningar HR Anvisningar för ersättning i samband med tjänsteresor HR-avdelningen Universitetsdirektören
Riktlinjer Forskning Riktlinjer för de strategiska forskningsområdena vid Karolinska Institutet Kansliet för forskning och forskarutbildning Kommittén för forskning
Riktlinjer Övergripande frågor, Organisation Riktlinjer för intern styrning och kontroll Strategiskt ledningsstöd Konsistoriet