Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet

De regler för högskoleutbildning som KI tillämpar i fråga om ansökan, behörighet och undantag från behörighetsvillkor samt urval.

 • Diarienummer: 1-353/2021
 • Dnr föreg. version: 1-745/2017
 • Beslutsdatum:
 • Giltighetstid: Tillsvidare
 • Beslut: Konsistoriet
 • Dokumenttyp: Föreskrifter
 • Handläggs av avdelning/enhet: Utbildnings- och forskarutbildningsstöd
 • Beredning med: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, och gemensamt verksamhetsstöd, avdelningen fakultetskansliet och internationella relationer.
 • Revidering med avseende på: Avsnitt 3.2: Följdändring i och med att begreppet områdesbehörighet för särskild behörighet till utbildning för nybörjare
  i högskolan har tagits bort ur Högskoleförordningen (1993:100). Träder i kraft 2022-01-01.
  Avsnitt 3.3 och 3.4: Tydliggörande i enlighet med SUHF:s rekommendationer och bedömningshandböcker
  Avsnitt 4.1: Tidigare begränsning av hur olika urvalsgrupper får användas för avgiftsskyldiga sökande och för övriga
  sökande till en utbildning har tagits bort.
  Avsnitt 4.2: Förtydligande att KI i första hand ska tillämpa skiljekriteriet högskoleprov eller i andra hand lottning vid lika
  meritvärde.
  Avsnitt 4.3.2: Följdändring p.g.a. tillfälliga ändringar om högskoleprovet i Högskoleförordningen.
  Avsnitt 4.4.5: Förtydligande p.g.a. UKÄ:s tillsynsbeslut mot Uppsala universitet 2020, om att det ska finnas en
  fastställd meritvärderingsmodell med bedömningskriterier som är publicerad på ki.se då samlad bedömning används
  som grund för urval till en utbildning.
  Avsnitt 5.3: Följdändring p.g.a. att KI sedan länge har slutat använda upprop på campus vid reservantagning.
  Avsnitt 6: Följdändring av bestämmelser om överklagande i Förvaltningslagen (2017:900)
  Avsnitt 7: Följdändring p.g.a. KI:s ledningsorganisation 2019 samt ändringar av besluts- och delegationsordning och
  anvisningar med relevans för antagningsfrågor till och med den 31 mars 2021.

Sammanfattning av föreskrifterna

Varje universitet och högskola är skyldig att ha en av högskolestyrelsen fastställd antagningsordning. I Karolinska Institutets antagningsordning ska anges de regler för högskoleutbildning som KI tillämpar i fråga om ansökan, behörighet och undantag från behörighetsvillkor samt urval. Där ska även framgå hur beslut om antagning och undantag från behörighetsvillkor fattas och hur beslut överklagas.