Kursansvar

Kursansvarig institution ansvarar för kursens genomförande, kvalitet och forskningsanknytning i förhållande till utbildningsplanens mål.

Ansvar gäller såväl programkurser som fristående kurser som uppdragsutbildning. Prefekten har det övergripande ansvaret för institutionens verksamhet och att det finns förutsättningar för ett berikande samband mellan forskning och utbildning.

Kursansvar på grundnivå och avancerad nivå

I institutionens kursansvar på grundnivå och avancerad nivå ingår bl.a:

 • Planera, bemanna, genomföra och exminera institutionens kurser med genomtänkt pedagogik, forskningsanknytning och adekvat kursinnehåll enligt kursplaner och för programkurser även utbildningsplaner och i enlighet med uppdrag per kurs och år från programansvarig organisation.
 • Genomföra kursvärderingar och kursutvärderingar enligt handlingsplanen för kvalitetsutvärdering och utveckla kurserna utifrån dessa resultat.
 • Utveckla, premiera och säkra lärarnas ämneskompetens, forskningsanknytning och pedagogiska förmåga samt utse kursansvarig lärare och en examinator per kurs.
 • Ansvara för att studenterna har en god arbetsmiljö, fysiskt och psykiskt (Studenter omfattas av arbetsmiljölagen och räknas som arbetstagare avseende både teoretiska studier och praktik. 1 kap 3 § AML), inklusive ordna stöd för studenter med särskilda behov. Tillgodose studentinflytande på institutionsnivå samt ge återkoppling till studenterna och möjlighet för dem att påverka utbildningen/kursen.
 • Se till att det finns studieadministrativa resurser (inkluderar olika formera av administration såsom studiedokumentation, ekonomi, arkiv/registratur, webb-publicering m.m.), inklusive att upprätta och förvalta kurswebbar med uppdaterad, lättillgänglig och relevant information.
 • Driva internationalisering på kursnivå samt integrering av ett internationellt perspektiv i utbildningen. Bereda plats för inresande internationella utbytesstudenter på befintliga kurser samt möjliggöra lärarutbyte inklusive ta emot och integrera inkommande lärare i undervisningen.
 • Samverka interprofessionellt med andra utbildningar samt kvalitetssäkra det verksamhetsintegrerade lärandet (bl.a. examination, handledning och lärandemiljö) inklusive att verka för att handledare har tillräcklig ämnesmässig kompetens, vetenskaplig kompetens och professionskompetens samt kompetens avseende handledaruppdraget.
 • Återrapportera till kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU) samt programansvariga organisationer i enlighet med instruktioner.
 • När det gäller programkurser samverka med övriga kurser inom programmet, med andra institutioner samt programansvarig organisation i syfte att programmet i sin helhet uppnår målen för utbildningen.

Beslut inom kursansvar

KU har delegerat till prefekt att fatta beslut inom sitt kursansvar. Beslutsrätten kan vidaredelegeras om inget annat anges. Vissa frågor ska dock vidaredelegeras till utbildningsnämnden. Utbildningsnämnden kan inrätta underorgan och delegera beslutanderätten till dessa samt till GUA/PD/annan om inte annat anges.

I kursansvaret ingår t ex beslut om

 • Fastställande samt revidering av kursplaner för institutionens fristående kurser, uppdragsutbildning samt valbara kurser för flera program.
 • Förslag till kursplan för programkurser (fastställs av programansvarig organisation)
 • Utse examinator
 • Institutionsspecifika riktlinjer, regler och anvisningar som inte regleras i centralt fastställda riktlinjer.

 • Överintag på kurs, efter samråd med avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd (UFS) samt genomförande av meritvärdering om samlad bedömning används vid antagning i enlighet med beslut och riktlinjer.

Av ovanstående beslut ska följande delegeras till utbildningsnämnden

 • Förslag till kursplan för programkurser (får inte vidaredelegeras från nämnden)
 • Fastställande samt revidering av kursplan för fristående kurser, uppdragsutbildning samt valbara kurser för flera program (beslut om fastställande av kursplan får inte vidaredelegeras)
 • Institutionsspecifika riktlinjer, regler och anvisningar som inte regleras i centralt fastställda riktlinjer.
LA
Innehållsgranskare:
Hien Ekeroth
2024-03-04