Praktik på KI för studenter från andra lärosäten eller från KI

Många studenter, framför allt internationella, kontaktar KI och ber om att få göra forskningsinriktad praktik, under terminstid eller på sommaren. Att ta emot en praktikant är både intressant och stimulerande samtidigt som det innebär ett ansvar. Om du överväger att ta emot en praktikant behöver du känna till vad det innebär i form av ansvar och vad du kan förvänta dig för stöd från KI Gemensamt verksamhetsstöd.

Vem är en praktikant?

Studenter som kontaktar KI för forskningsinriktad praktik kan sorteras i tre olika grupper:

  1. Studenter som vill göra forskningsinriktad praktik inom ett utbytesavtal, dvs. när ett utbildningsprogram vid KI har avtal om studentutbyte med ett utländskt lärosäte. Dessa studenter hanteras av utbildningsprogrammen med stöd av de internationella handläggarna vid avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd. Studenterna blir antagna som utbytesstudenter till en eller flera kurser vid KI och gör sin praktik inom kurs, dvs VIL/VFU eller laborationer. 
  2. Studenter som kommer utanför utbytesavtal.  Dessa är studenter vid sitt hemlärosäte och är på KI enbart praktikanter och inte studenter.
  3. KI-studenter som vill göra forskningsinriktad praktik på sommaren.

Klinisk praktik

Studenter som vill göra klinisk praktik vid något av undervisningssjukhusen erbjuds endast detta genom KI ifall det sker inom ramen för utbytesavtal.  I övriga fall hänvisas direkt till sjukhusens HR-avdelningar då det gäller arbete och inte utbildning.

Information till dig som vill erbjuda praktikplats till student inom utbytesavtal

Utbildningsprogrammen vid KI har utbytesavtal om student- och lärarmobilitet med ett antal partneruniversitet världen över. Praktik för studenter som omfattas av dessa avtal bör prioriteras gentemot studenter från lärosäten med vilka KI inte har avtal. Kontakta en internationell handläggare för mer information om den student du tänker ta emot är från ett av KI:s partneruniversitet. Dessa studenter antas till en eller flera kurser inom ett utbildningsprogram vid KI och praktiken sker inom kurs.

Information till dig som vill erbjuda praktikplats till student utanför utbytesavtal

Studenter från utländska lärosäten kontaktar ofta själva en institution på KI eller enskild forskare direkt om möjligheten till att göra praktik. Praktiken kan ingå i studentens utbildning vid hemuniversitetet som till exempel projekt- eller examensarbete, eller vara en ren praktikperiod efter utbildningens slut.  Det är upp till institutionen att bestämma om man vill ta emot en praktikant eller inte.

Vad gäller för praktik vid KI?

En praktikant hanteras inte av de internationella handläggarna vid KI utan istället av motsvarigheten vid studentens hemuniversitet.  Praktikanten har inte heller rätt till den service som utbytesstudenter antagna vid KI erbjuds.

  • En praktikant antas inte till kurs på KI och är därmed inte heller student vid KI.  
  • Mottagande institution är ansvarig för och hanterar all administration och frågor kring exempelvis visum och bostad. 
  • En praktikant ska anknytas till KI, se anvisningarna för anknytning.
  • KI har inget ansvar för att ordna boende. 
  • Praktikanten omfattas av KI:s försäkringar och täcks av samlingsförsäkringen ”Student IN” från Kammarkollegiet
  • Institutionen har arbetsmiljöansvar.
  • Intyg på genomförd praktik utfärdas av institutionen/enheten.

Anknytningen till KI ger praktikanten tillgång till KI-konto, KI-mejl, friskvård med mera.

Erasmuspraktik vid KI

Om studenten kommer från ett land som ingår i Erasmus+ kan studenten ha rätt till Erasmusstipendium för Erasmuspraktik (Erasmus+ Traineeship) från sitt hemlärosäte. Erasmuspraktikanten hanteras inte heller av de internationella handläggarna vid KI utan i stället av motsvarigheten vid studentens hemuniversitet. Praktikanten har inte heller rätt till den service som utbytesstudenter vid KI erbjuds.

För en Erasmuspraktikant måste ett Learning Agreement for Traineeships upprättas vilket initieras av studenten (praktikanten) och dennes hemlärosäte. Den mottagande KI-institutionen måste dock godkänna och signera dokumentet innan studenten kan gå vidare med sin planering.

Information till dig som vill erbjuda praktikplats till KI-student under sommaruppehållet

KI har försäkringar som täcker praktikanter, oavsett nationalitet. Läs mer om försäkringarna och försäkringsvillkoren på sidan om försäkringar för studenter.

Frågor rörande praktik

Har du frågor kring praktik inom utbytesavtal är du välkommen att kontakta de internationella handläggarna

Frågor om vad som gäller för att ta emot en praktikant vid KI utanför utbytesavtal eller under sommaren hänvisas till institutionernas HR-personal.

Mer om Erasmuspraktik