Uppförandekod vid internationell studentmobilitet

Uppförandekoden vid internationell studentmobilitet syftar till att tydliggöra förväntningar på Karolinska Institutets studenter på grundnivå och avancerad nivå när de studerar, praktiserar eller på annat sätt representerar KI utomlands.

  • Diarienummer: 1-973/2022
  • Dnr föreg. version: 6-017/2009
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Tillsvidare
  • Beslut: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
  • Dokumenttyp: Policy
  • Handläggs av avdelning/enhet: Fakultetskansliet och internationella relationer
  • Beredning med: Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd, Internationaliseringsnämnden, programdirektorer och internationaliseringsansvariga vid utbildningsprogrammen på grundnivå och avancerad nivå samt institutionernas grundutbildningsansvariga.
  • Revidering med avseende på: Förtydligande avseende målgrupp samt förväntningar under utlandsvistelsen för samtliga studenter på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet som studerar, praktiserar eller på annat sätt representerar KI utomlands.

Sammanfattning av policyn

Karolinska Institutets mål är att erbjuda sina studenter en god studiemiljö där de får med sig goda kunskaper och erfarenheter in i yrkeslivet. Det är viktigt att studenterna under studietiden intar ett professionellt förhållningssätt till studier, studiekamrater lärare och personal inom universitetet samt i de sammanhang de befinner sig som studenter.

Uppförandekoden vid internationell studentmobilitet utgör en rekommendation om förhållningssätt för KI:s studenter under en utlandsvistelse. Den utgör ett komplement till ”Lokala riktlinjer för utlandsstudier på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet och till den mer övergripande ”Information om förhållningssätt och uppförandekod för studenter vid Karolinska Institutet” .

Policyn i sin helhet