Blanketter och mallar inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Sidan vänder sig till kursansvariga, examinatorer, lärare, studievägledare och administratörer.

Antagning

Administrativ antagning till senare del

Används vid antagning till senare del och vid återupptag av studier efter uppehåll på utbildningsprogram.

Ansökan till senare del av program samt till enstaka kursplats inom program

Gäller endast för de program som har beslut om antagning till senare del och antagning till enstaka kursplats. För information om detta kontakta programmets studievägledare.

Studieuppehåll och återupptag av studier

Information till studenter om studieuppehåll och anmälan om återupptag av studier finns på sidan om studenträtt. Där står bl.a. när anmälan om återupptag av studierna ska lämnas in.

Ansökan/beslut om studieuppehåll. Ansökan innehåller ett faktablad om vad som gäller vid studieuppehåll och återupptag av studier.

Anmälan/beslut om återupptag av studier efter studieuppehåll/uppehåll i studierna. Anmälan innehåller ett faktablad om studieuppehåll och återupptag av studier.

Tillgodoräknande

På sidan om tillgodoräknande finns mer information om reglerna som styr ärendet om tillgodoräknande, anvisningar för hur ärendet ska hanteras samt exempel på informationstexter och beslutstexter mm.

Ansökan om tillgodoräknande.

Mall för självvärdering vid ansökan om reell kompetens.

Beslut om bifall/avslag på ansökan om tillgodoräknande.

Tjänsteanteckning

Uppgifter som en myndighet får på annat sätt än genom en handling och som kan ha betydelse för utgången i ärendet skall antecknas av myndigheten, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild.
Mall för tjänsteanteckning.

Undantag från behörighetsvillkor

Ansökan och beslut om undantag från behörighetsvillkor 2021-06-09

Beslutsstöd undantag från behörighetsvillkor 2021-05-28

Undantag från maximalt antal provtillfällen

Ansökan om undantag från maximalt antal examinationstillfällen (prov- praktiktillfällen). Ansökan innehåller ett faktablad om provtillfällen.

Beslutsmall om undantag från maximalt antal examinationstillfällen (prov- praktiktillfällen).

Överklagande

Handläggning av vissa beslut och överklagande av dessa, anvisningar.

Mallar för yttrande - se under dokument.