Anvisningar för studentinflytande vid Karolinska Institutet

Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation. Även frågor om t ex budget, resurser och administration är av stor betydelse för utbildningen och studenternas situation.

  • Diarienummer: 1-774/2018
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Gäller från 2019-01-01 och tillsvidare
  • Beslut: Rektor
  • Dokumenttyp: Anvisningar
  • Handläggs av avdelning/enhet: Strategiskt ledningsstöd
  • Beredning med: Gemensamt verksamhetsstöd

Sammanfattning av anvisningarna

Ett aktivt och engagerat deltagande från studenternas sida är centralt för högskolans utvecklingsarbete och för kvaliteten i den högre utbildningen.

Kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för högskolornas personal och studenter. Studenterna ska ha rätt att utöva inflytande över utbildningen vid högskolorna och högskolorna ska verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen. Med student avses den som är antagen till och bedriver högskoleutbildning på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå.

Alla studenter är medaktörer i universitetets verksamhet och har därigenom också ett medansvar i att påverka och utveckla utbildningen. För att studentinflytandet ska förverkligas krävs att studenterna tar en aktiv och engagerad roll både som individer och som ett kollektiv. En förutsättning för detta är att studenternas synpunkter, åsikter och förslag efterfrågas och bemöts med respekt. Högskolan har ett ansvar för att praktiskt underlätta och på andra sätt uppmuntra och medverka till att studenterna engagerar sig i utvecklingsarbetet.

Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation. Även frågor om t ex budget, resurser och administration är av stor betydelse för utbildningen och studenternas situation. Om beslut fattas av en grupp av personer har studenterna rätt att vara representerade med minst tre ledamöter. Antalet studentrepresentanter i en sådan grupp får dock vara färre om det finns särskilda skäl med hänsyn till det totala antalet ledamöter i gruppen. Om beslut ska fattas eller beredning genomföras av en enda person ska information lämnas till och samråd ske med en studentrepresentant i god tid före beslutet eller slutförandet av beredningen.

Anvisningarna i sin helhet