Examination inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Föreskrifter och anvisningar om examination inom utbildning på grundnivå och avancerad.

Bra att veta

För att du som examinator ska kunna fullgöra dina uppgifter på ett rättssäkert sätt behöver du känna till reglerna i högskoleförordningen, förvaltningsrättsliga regler m.m. Du behöver också kunna KI:s föreskrifter och anvisningar för examination. Ytterligare ett bra dokument är Universitetskanslersämbetes vägledning, Rättssäker examination, där det finns tolkningar och förtydliganden av hur reglerna ska tillämpas. Se vidare under relaterat, länkar och dokument på denna sida.

Examinator

Examinator är den lärare som beslutar om betyg på genomgången kurs (HF 6 kap. 18§) dvs fattar beslut om studenten är godkänd på kursen eller inte. Beslut om betyg är myndighetsutövning gentemot enskild person och ett beslut som varken kan överprövas eller överklagas. Den som utses till examinator ska vara anställd lärare vid KI. Examinator kan vara densamma som kursledare/kursansvarig lärare.

Examinator är ansvarig för att examinationen får en lämplig utformning i enlighet med kursplanen och att rättningen/bedömningen blir konsekvent. Varje kurs ska endast ha en examinator. Kurser med examensarbeten utgör dock ett undantag. Inom dessa kurser kan en examinator utses för varje enskilt examensarbete.

På en kurs kan det förutom examinator även finnas examinerande lärare som till exempel kan ansvara för arbetet med att formulera eller rätta examinationsuppgifter eller muntligt/skriftligt examinera studenter på moment eller hel kurs. Den examinerande läraren är skyldig att efter examinationen lämna underlag för betygssättning till examinator som bestämmer betyget.

Utseende av examinator

Prefekten beslutar om vem som ska vara examinator. Examinator ska utses för en bestämd tid, t.ex. ett läsår. Vidaredelegation kan ske till grundutbildningsansvarig på institutionen.

För en kurs utses endast en examinator. Kurser med examensarbeten utgör dock ett undantag. Inom dessa kurser kan en examinator utses för varje examensarbete.

Byte av examinator: Student som har underkänts två gånger har rätt att byta examinator och ett nytt beslut om utseende av examinator för denna student ska fattas. Om beslut tas att inte utse en ny examinator ska det motiveras tydligt.

Läs mer om delegation i till KI:s beslut och delegationsordning.

Läs mer om funktionerna examinator och kursansvarig lärare istyrdokument för kurs- och programansvar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Examinatorn ska inneha en läraranställning
Den som är anställd vid ett annat svenskt lärosäte kan utses till examinator vid KI, men måste då också ha en anställning på KI. För att andra personer ska kunna vara examinatorer vid KI måste de anställas som lärare. En person, som är anknuten, och som får uppdrag som examinator ska anställas som adjungerad lärare/adjunkt under tidsperioden för kursen, d.v.s. samma tidsperiod som uppdraget som examinator gäller. Det räcker alltså inte med att vara anknuten till KI utan det måste vara en anställning. För olika anställningsformer för lärare ta kontakt med institutionens administrativa chef/personalansvarig.
Läs mer på sidan Anknuten i Regler och anvisningar för anknytning.

Beslut av examinator

Examinatorn fattar många beslut, bl.a.:

  • Betyg: Enligt högskoleförordningens 6 kap § 18 är det examinator som beslutar om betyg för en student.
  • Beslut om tillgodoräknande: Examinator beslutar  om tillgodoräknande mot kursplanens mål, dvs. tillgodoräknande av hel kurs eller del av kurs. Examinator kan överlåta åt en/flera andra lärare att bereda ärendet. 
  • Beslut enligt kursplan: T.ex. avbrytande av verksamhetsförlagd utbildning.

Läs mer på sidan om dokumentation av förändringar.

Kontakt, dokument och länkar

Profile image

Christian Edling

Samordnare, verksamhetsstöd i studenträttsliga frågor