Utbildningsanordnares ansvar för arbetsmiljö för studenter på grund- och avancerad nivå

Studenter likställs med arbetstagare enligt Arbetsmiljölagen (AML) och KI som utbildningsanordnaren har ansvar för studenternas arbetsmiljö. I arbetet med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) för studenter kan man använda sig av de mallar som finns för SAM för medarbetare. På sidan Arbetsmiljö och hälsa hittar du information om Organisation, ansvar och roller inom arbetsmiljöområdet, Systematiskt arbetsmiljöarbete med mera.

Delegation (fördelning) av arbetsmiljöuppgifter

Arbetsmiljöuppgifter gällande medarbetare och studenter fördelas av prefekt. Fördelning av arbetsmiljöuppgift kan vara skriftlig enligt formulär 4.1. Delegering (fördelning) av arbetsmiljöuppgifter eller muntlig (i de fall arbetsmiljöuppgiften till exempel är temporär). I motsats till hur det ser ut i chefslinjen så skiljer sig fördelningen av arbetsmiljöuppgifter gällande studenter åt mellan institutioner. Principen för fördelning av arbetsmiljöuppgifter är att fördela dem så att de hanteras så nära verksamheten som möjligt. Information om hur prefekt har fördelat arbetsmiljöuppgifter gällande student ska finnas tillgänglig för både medarbetare och studenter vid institutionen.

Den som har fått en arbetsmiljöuppgift ska ha tillräcklig kunskap och resurser för att utföra uppgiften vilket också innebär att arbeta med förebyggande arbetsmiljöarbete.

FE
Innehållsgranskare:
2023-08-30