Universitetsgemensamma riktlinjer för användningen och kvalitetssäkringen av lokalt beslutade urvalsgrunder

För att hanteringen av alternativt urval ska vara rättssäkert och transparent, där ansvar, befogenheter samt hantering av jävssituationer framgår tydligt, behövs universitetsgemensamma riktlinjer för användningen och kvalitetssäkringen av lokalt beslutade urvalsgrunder vid KI.

  • Diarienummer: 1-391/2023
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Tillsvidare
  • Beslut: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
  • Dokumenttyp: Riktlinjer
  • Handläggs av avdelning/enhet: Antagning examen och disputation
  • Beredning med: Läkarprogrammets programnämnd, Tandläkarprogrammets utbildningsnämnd.

Sammanfattning av riktlinjerna

Regeringen har i högskoleförordningen bestämt att platserna till en utbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare i viss omfattning får fördelas på andra grunder än betyg och högskoleprov, nämligen:

  1. andra särskilda prov än högskoleprovet,
  2. kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet som är särskilt värdefull för den sökta utbildningen, och
  3. andra för utbildningen sakliga omständigheter.

Till utbildning som vänder sig till nybörjare ska platserna fördelas med minst 1/3 på grundval av betyg, minst 1/3 på grundval av resultat från högskoleprov och högst 1/3 på grundval av universitetet bestämda urvalsgrunder.

KI använder alternativt urval till utbildningar där det är särskilt motiverat och efter särskilt beslut. I KI:s antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå anges hur urvalsgrunden får användas, i enlighet med vad som anges i högskoleförordningen.