Regler och administration inom utbildning

Här finns de interna styrdokument (föreskrifter, riktlinjer, regler och anvisningar) och andra dokument och blanketter som rör utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

KI är en statlig myndighet och verksamheten regleras av t.ex. högskolelagen, högskoleförordningen och förvaltningslagen. Utöver dessa lagar och förordningar finns interna styrdokument.

De dokument som finns översatta till engelska finns på den engelska sidan (se länk ovan).

Regler, riktlinjer och anvisningar m.m.

Antagning

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Arbetsmiljö/studiemiljö

Utredning av arbetsmiljöhändelser för studenter

Beställd utbildning

Anvisningar för hantering av beställd utbildning samt mall för överenskommelse

Disciplinärenden/fusk

Läs mer om disciplinärenden och anmälan av fusk.

Dokumentation och riskhantering av förändringar inom utbildningen i samband med Covid 19

Läs mer om beslutsdokumentation, riskbedömning och information vid tillträde till examinationssal under pandemin.

Gravida och ammande studenter

Riskbedömning av studiemiljön för gravida och ammande studenter

Ekonomihantering

Ekonomisk planering och flöden i utbildningsorganisationen

Etik

Minimimål för etikundervisning
Etikprövning av examensarbeten

Examensarbete

Handledarskap när studenter gör sitt examensarbete utanför KI
Kriterier för bedömning av examensarbeten

Examination

Läs mer om examination

Förhållningssätt och uppförandekod ”code of conduct”

Förhållningssätt och uppförandekod

Fördelning av kursansvar för kurs inom program

Anvisningar för fördelning av kursansvar för kurs inom program

Huvudområden

Alla huvudområdesbeskrivningar vid KI

Informationskompetens

Läs mer om informationskompetens

Internationalisering

Engelsk benämning av utbildningsnivåer
Etiska riktlinjer för internationella samarbeten
Bedömningsgrunder vid samverkan med utländska universitet
Lokala riktlinjer för utlandsstudier på grundnivå och avancerad nivå
 

Läs mer om internationalisering

Interprofessionella/programöverskridande kurser

Interprofessionella kurser och andra programöverskridande kurser, anvisningar och ersättningsnivåer

Introduktion av nya studenter

Regler för arrangerande av kolloverksamhet vid introduktion av nya studenter
Regler angående alkohol och droger vid introduktion av nya studenter

Klassificering av kurser

Klassificering av kurser vad avser utbildningsområde – riktlinjer och anvisningar

Kurs- och programansvar

Kurs- och programansvar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Kurs- och programwebbar

Regler för kurswebb

Regler för programwebb

Kursplaner

Hantering av kursplaner - riktlinjer

Kursuppdrag för kurs inom utbildningsprogram

Anvisningar för kursuppdrag inom utbildningsprogram

Kursuppdrag för kurs inom utbildningsprogram - mall

Kvalitetssystem

Systematiskt kvalitetsarbete inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Läs mer om systematiskt kvalitetsarbete inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Läs mer om KI:s sammanhållna kvalitetssystem

Schema

Tillgängliggörande av schema för kurs - regel

Studenters åtkomst till journaluppgifter

Studenters åtkomst till journaluppgifter

Studenter med funktionsvariation

Administration vid examination 

Läs mer om att undervisa studenter med funktionsvariation

Studentinflytande

Anvisningar för studentinflytande vid KI

Studenträtt

Information till studenter om studenträtt

Studie- och arbetsmiljö

Anvisningar för utredning av studie- och arbetsmiljöärenden för studenter

Studievägledning

Riktlinjer för studie- och karriärvägledning

Tillgodoräknande

Mer information och övriga dokument och blanketter kring tillgodoräknanden

Undantag från behörighetsvillkor

Beslutsstöd - vägledning till beslutsfattare och handläggare av ärenden om undantag från behörighetsvillkor för kurser inom utbildningsprogram.

Upphovsrätt

Om upphovsrätt

Uppdragsutbildning

Riktlinjer för uppdragsutbildning

Utbildningsplaner

Utbildningsplaner för program - regler

Verksamhetsförlagd utbildning - VFU

Avbryta verksamhetsförlagd utbildning under pågående kurs

Studenters åtkomst till journaluppgifter

Överklaganden

Handläggning av vissa beslut och överklagande av dessa - anvisningar

Blanketter och mallar

Blanketter och mallar inom utbildning på grundnivå och avancerade nivå

Klassificering av styrdokument

Vid KI delas styrdokument in i sex olika dokumenttyper:

  • föreskrifter
  • riktlinjer
  • policy
  • strategi
  • handlingsplaner
  • anvisningar

Läs mer i Riktlinjer för styrdokument

KI:s övriga styrdokument

Här finns KI:s övriga styrdokument samlat.

Lagar och förordningar

Högskolelagen

Högskoleförordningen

Länkar till relevanta myndigheter och andra organisationer

Utbildningsdepartementet

Universitetskanslersämbetet

Universitets- och högskolerådet

Socialstyrelsen

SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund)

Nätverk inom utbildningsadministration

  • Nätverket för studievägledare.
  • Nätverket för utbildningsadministratörer.
  • Nätverket för utbildningsnämnds- och programhandläggare.

Mer information om nätverken hittar du här.