Skip to main content

Tidsbegränsade anställningar

En anställning kan tidsbegränsas av flera orsaker. Det är lagar, förordningar och kollektivavtal som styr vilka tidsbegränsade anställningar som finns.

En anställning gäller enligt huvudregeln tills vidare om inget annat har avtalats. Samtliga anställningar ska följa KI´s regler om utlysning. KI har även en anställningsordning som samlar de regler som gäller vid anställning av lärare och forskare.

Grund för tidsbegränsning enligt Lagen om anställningsskydd

 • Provanställning
  Max 6 månader. Om en medarbetare har varit anställd på KI tidigare så är huvudregeln att det inte går att provanställa igen, det finns dock undantag, för mer information kontakta institutionens kontaktperson på förhandlingsenheten. Anställningen kan avslutas se avsluta provanställning. Om provanställningen inte avslutas övergår den i en tillsvidareanställning.

 • Allmän visstidsanställning (ALVA)
  Max 2 år inom en 5-årsperiod. Observera att tiden för Alva räknas separat och ska inte sammanräknas med tid för vikariat om inte anställningarna löpt på varandra med ett uppehåll på mindre än 6 månader.

 • Vikariat
  Max 2 år inom en 5-årsperiod. Måste vara ett egentligt vikariat dvs. för att arbeta i någons ställe, i fleras ställe t.ex. sommarvikariat eller i avvaktan på rekrytering.

  Observera att tiden för ALVA räknas separat och ska inte sammanräknas med tid för vikariat. Tidsgränsen på 5 år kan förlängas om ALVA och vikariat följt på varandra med ett uppehåll på mindre än 6 månader. Ta kontakt med er kontaktperson på Förhandlingsenheten för mer information.

 • Säsongsarbete
  Ej tillämpligt på KI.

 • Anställning av arbetstagare som har fyllt 68 år
  Grundregeln är att tillsvidareanställa dessa personer efter 2020-01-01, men möjligheten att anställa enligt LAS §5, p. 1 finns också. Se KI:s regler för anställning efter 68 års ålder.

Grund för tidsbegränsning enligt anställningsordningen

 • Enstaka, kortvariga perioder
  Används undantagsvis. Max 3 veckor, 3-4 gånger per år.

Grund för tidsbegränsning enligt Högskoleförordningen

 • Adjungerad professor
  Första anställningen högst 4 år, får förlängas med max 4 år i taget, max 12 år. Omfattning 20-50 %. Tillfällig kompetens från verksamhet utanför högskoleområdet som normalt inte finns i den ordinarie verksamheten.

 • Gästprofessor
  Första anställningen högst 3 år, kan förlängas dock max 5 år totalt. Omfattning 20-100 %. Gäller anställd vid annat svenskt eller utländskt universitet eller motsvarande.

 • Biträdande lektor (tidigare fanns anställningsformen forskarassistent)
  Anställningen ska omfatta minst 4 år och högst 6 år, anställningstiden kan förlängas med högst två år om det är på grund av sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl. Anställningstiden ska ha bestämts före anställningen. Doktorsexamen ska vara avlagd de senaste 5 åren före ansökningstidens utgång. Har rätt att bli prövad för befordran till lektor.

 • Doktorand
  Anställningstid totalt högst 8 år (vid omfattning 50 %) eller högst 4 år (vid omfattning 100 %). Första anställningen får gälla högst 1 år därefter får anställningen förnyas med högst 2 år i taget. Anställningen får gälla längst till ett år efter avlagd doktorsexamen om det finns tid kvar. Anställningen är normalt på heltid, på begäran av doktoranden får anställningen vara på deltid, dock lägst 50 %. Tid då doktoranden inte varit anställd t.ex. haft stipendium ska avräknas doktorandtiden. Lönen ska följa doktorandstegen.

 • Klinisk assistent
  Första anställningen högst 1 år, kan förlängas dock max 3 år totalt. För arbete inom klinisk utbildning och forskning. Bara för den som har avlagt läkarexamen eller tandläkarexamen eller som antas/ antagits till utbildning på forskarnivå inom medicin eller odontologi.

 • Amanuens
  Första anställningen högst 1 år, kan förlängas dock max 3 år totalt. Omfattning högst 50 %. Arbetet ska avse undervisning, administration eller medverkan i forskning. Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens.

Grund för tidsbegränsning enligt kollektivavtal

Postdoktor
Max 2 år, tiden kan förlängas vid särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Doktorsexamen ska vara avlagd de senaste tre åren före ansökningstidens utgång.

 • Adjungerad lärare (adjunkt eller i vissa fall lektor)
  Max 2 år i taget, får förlängas obehindrat antal gånger. Omfattningen är normalt 20 % men annan omfattning kan förekomma. Tillfällig kompetens från verksamhet utanför högskoleområdet som normalt inte finns i ordinarie verksamheten. Vanligtvis utbetalas ej lön men lön kan utbetalas per timme.

 • VASA
  Max 24 månader. Syftet är att underlätta anställningar som främjar allmänna arbetsmarknads-, social- och sysselsättningspolitiska mål enligt 4 § Anställningsförordning.

 • Studentmedarbetare
  Max 4 anställningar per student som varar längst under terminstid. Max 4 terminer och i genomsnitt högst 25 % av heltid. Anställningen ska ske parallellt med heltidsstudier på högskolenivå (ej för doktorander). Studenten måste inneha minst 60 poäng. Kvalificerade arbetsuppgifter med en tydlig koppling till pågående studier.

 • URA
  Tidsbegränsad utlandsstationering. Anställningsvillkoren regleras i ett utlandskontrakt och skräddarsys utifrån verksamhetens krav, uppdragets karaktär och arbetstagarens situation. Se mer information här

För mer information om anställningsgrunderna eller arbetsrättsliga frågor som rör anställning vänligen kontakta kontaktpersonerna nedan. För frågor om rekrytering eller kring anställningsordningen eller anvisningarna till anställningsordningen hänvisas till kompetensförsörjningsenheten på centrala HR-avdelningen.

Åsa Agréus

HR-specialist
UF.HRA.Förhandling
UF Universitetsförvaltningen

Carolina Ström

HR-specialist
UF.HRA.Förhandling
UF Universitetsförvaltningen

Jenny Wärnlund

HR-specialist
UF.HRA.Förhandling
UF Universitetsförvaltningen