Tidsbegränsade anställningar

En anställning kan tidsbegränsas av flera orsaker. Det är lagar, förordningar och kollektivavtal som styr vilka tidsbegränsade anställningar som finns.

En anställning gäller enligt huvudregeln tills vidare om inget annat har avtalats. Samtliga anställningar ska följa KI´s regler om utlysning. KI har även en anställningsordning som samlar de regler som gäller vid anställning av lärare och forskare.

Grund för tidsbegränsning enligt Lagen om anställningsskydd

Provanställning

Max 6 månader. Om en medarbetare har varit anställd på KI tidigare så är huvudregeln att det inte går att provanställa igen, det finns dock undantag, för mer information kontakta institutionens kontaktperson på förhandlingsenheten. Anställningen kan avslutas se avsluta provanställning. Om provanställningen inte avslutas övergår den i en tillsvidareanställning.

Allmän visstidsanställning (ALVA)

Max 2 år inom en 5-årsperiod. Observera att tiden för Alva räknas separat och ska inte sammanräknas med tid för vikariat om inte anställningarna löpt på varandra med ett uppehåll på mindre än 6 månader.

Vikariat

Max 2 år inom en 5-årsperiod. Måste vara ett egentligt vikariat dvs. för att arbeta i någons ställe, i fleras ställe t.ex. sommarvikariat eller i avvaktan på rekrytering.

Observera att tiden för ALVA räknas separat och ska inte sammanräknas med tid för vikariat. Tidsgränsen på 5 år kan förlängas om ALVA och vikariat följt på varandra med ett uppehåll på mindre än 6 månader. Ta kontakt med er kontaktperson på Förhandlingsenheten för mer information.

Säsongsarbete

Ej tillämpligt på KI.

Anställning av arbetstagare som har fyllt 68 år

Grundregeln är att tillsvidareanställa dessa personer efter 2020-01-01, men möjligheten att anställa enligt LAS §5, p. 1 finns också. Se KI:s regler för anställning efter 68 års ålder.

Grund för tidsbegränsning enligt anställningsordningen

Enstaka, kortvariga perioder. Används undantagsvis.

Grund för tidsbegränsning enligt Högskoleförordningen

Adjungerad professor

Första anställningen högst 4 år, får förlängas med max 4 år i taget, max 12 år. Omfattning 20-50 %. Tillfällig kompetens från verksamhet utanför högskoleområdet som normalt inte finns i den ordinarie verksamheten.

Gästprofessor

Första anställningen högst 3 år, kan förlängas dock max 5 år totalt. Omfattning 20-100 %. Gäller anställd vid annat svenskt eller utländskt universitet eller motsvarande.

Biträdande lektor (tidigare fanns anställningsformen forskarassistent)

Anställningen ska omfatta minst 4 år och högst 6 år, anställningstiden kan förlängas med högst två år om det är på grund av sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl. Anställningstiden ska ha bestämts före anställningen. Doktorsexamen ska vara avlagd de senaste 5 åren före ansökningstidens utgång. Har rätt att bli prövad för befordran till lektor.

Doktorand

Anställningstid totalt högst 8 år (vid omfattning 50 %) eller högst 4 år (vid omfattning 100 %). Första anställningen får gälla högst 1 år därefter får anställningen förnyas med högst 2 år i taget. Anställningen får gälla längst till ett år efter avlagd doktorsexamen om det finns tid kvar. Anställningen är normalt på heltid, på begäran av doktoranden får anställningen vara på deltid, dock lägst 50 %. Tid då doktoranden inte varit anställd t.ex. haft stipendium ska avräknas doktorandtiden. Lönen ska följa doktorandstegen.

Klinisk assistent

Första anställningen högst 1 år, kan förlängas dock max 3 år totalt. För arbete inom klinisk utbildning och forskning. Bara för den som har avlagt läkarexamen eller tandläkarexamen eller som antas/ antagits till utbildning på forskarnivå inom medicin eller odontologi.

Amanuens

Första anställningen högst 1 år, kan förlängas dock max 3 år totalt. Omfattning högst 50 %. Arbetet ska avse undervisning, administration eller medverkan i forskning. Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens.

Grund för tidsbegränsning enligt kollektivavtal

Postdoktor

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning som ett första karriärsteg efter disputationen. En person kan vara anställd som postdoktor vid KI i högst fyra år, dels enligt kollektivavtal för postdoktor (PKA) på max tre år och dels på så kallad särskild visstidsanställning enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) på max 1 år (som kommer att införas 1 oktober 2022 och ersätter allmän visstidsanställning).

För att kunna anställas på PKA bör doktorsexamen ha avlagts de senaste tre åren före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter, klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.  En anställning på PKA får också förlängas utifrån ovanstående särskilda skäl. Den ska dock alltid förlängas utifrån föräldraledighet. En anställning som postdoktor avser arbete på heltid.

Adjungerad lärare (adjunkt eller i vissa fall lektor)

Max 2 år i taget, får förlängas obehindrat antal gånger. Omfattningen är normalt 20 % men annan omfattning kan förekomma. Tillfällig kompetens från verksamhet utanför högskoleområdet som normalt inte finns i ordinarie verksamheten. Vanligtvis utbetalas ej lön men lön kan utbetalas per timme.

Särskilt villkorsavtal för vissa statliga anställningar (VASA)

Max 24 månader. Syftet är att underlätta anställningar som främjar allmänna arbetsmarknads-, social- och sysselsättningspolitiska mål enligt 4 § Anställningsförordning.

Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands (URA)

Tidsbegränsad utlandsstationering. Anställningsvillkoren regleras i ett utlandskontrakt och skräddarsys utifrån verksamhetens krav, uppdragets karaktär och arbetstagarens situation. Se mer information här

För mer information om anställningsgrunderna eller arbetsrättsliga frågor som rör anställning vänligen kontakta kontaktpersonerna nedan. För frågor om rekrytering eller kring anställningsordningen eller anvisningarna till anställningsordningen hänvisas till kompetensförsörjningsenheten på centrala HR-avdelningen.

Tidsbegränsad anställning med timersättning

Det finns möjlighet att betala lön per timme för personer som har en tidsbegränsad anställning och det kallas då för en intermittent anställning. I första hand används allmän visstidsanställning som anställningsgrund men även andra anställningsgrunder kan användas t.ex. anställningsförordningen. Dessa personer ska få ett anställningsavtal. När medarbetaren har arbetat ska hen informera närmaste chef eller annan anvisad person de timmar som personen arbetat. Personen ska ange hur många timmar som arbetats respektive dag, företrädesvis via mail.

Åsa Agréus

HR-specialist
08-524 865 77
Förhandling
UF Universitetsförvaltningen

Carolina Ström

HR-specialist
Förhandling
UF Universitetsförvaltningen

Jenny Wärnlund

HR-specialist
Förhandling
UF Universitetsförvaltningen

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • OF.Odontologi
  • OV.Universitetstandvården
Logga in med KI-ID