Din pension

Din pension består av flera delar. Du kan ta ut allmän pension och tjänstepension från 63 år. Du måste själv ansöka och bestämma om hur och när du vill ta ut din pension.

Kolla hur mycket som betalas in till pension - varje månad

Att gå i pension

Pensionsåldern för statligt anställda är 65 år. Den uppnås vid utgången av kalendermånaden före den månad arbetstagaren fyller 65 år. Åldern för rätten att kvarstå i anställning är 69 år. Du som vill gå i pension ska meddela din chef om när pensionsavgången ska ske. Du ansöker själv om allmän pension på Pensionsmyndighetens hemsida. Där hittar du även mer information om den allmänna pensionen.

På minpension.se har du själv möjlighet att göra en översiktlig prognos av din totala pension.

Checklista inför pensionering

Statlig tjänstepension

KI omfattas av den statliga tjänstepensionen som administreras av Statens tjänstepensionsverk (SPV). De kan svara på frågor om tjänstepension, ge vägledning inför pensionering och hjälpa dig med din ansökan.

Telefon: 020-51 50 40
E-post: kundservice@spv.se

Vill du gå i pension innan du fyller 69 år måste du själv kontakta SPV för att få ansökningshandlingar hemskickade. Har du inte kontaktat SPV, skickar dom ansökningshandlingar (gällande den förmånsbestämda tjänstepensionen) hem till dig sex månader innan du fyller 69 år.

Du ansöker själv om den premiebestämda tjänstepensionen hos Kåpan Tjänstepension och om den valbara delen hos den försäkringsgivare du har valt.

Så här ansöker du om den förmånsbestämda tjänstepensionen:

Kontakta SPV för att få dina pensionshandlingar (Ansökan om tjänstepension och Godkänn dina anställningsuppgifter) hemskickade minst 4 månader innan du vill gå i pension

 • Fyll i Ansökan om tjänstepension och fyll i samt skriv under blanketten Godkänn dina anställningsuppgifter
 • Fyll i uppsägningsformuläret i PA-webben och bifoga Ansökan om tjänstepension samt Godkänn dina anställningsuppgifter (dessa signeras sedan av Löneenheten)
 • Skicka uppsägningsformuläret med bilagor i PA-webben

För att kunna ansöka om den förmånsbestämda tjänstepensionen måste du ha sagt upp din anställning eller så måste du ha fyllt 69 år

Det går endast att ansöka om tjänstepension med startdatum from den första dagen i månaden efter du har avslutat din anställning

Har du fyllt 69 år kan du ansöka om tjänstepension själv hos SPV

Information om tjänstepension

Du som är anställd inom staten har tjänstepensionsavtalet PA 16. Det innehåller två avdelningar:

Premiebestämd pension innebär att arbetsgivaren löpande sätter in en viss procent av din lön till tjänstepensionen. Denna del tjänar du in till tom 69 år from år 2024 (tidigare var det 65 år).

Förmånsbestämd pension tjänas in tom 65 år och beräknas enligt tre faktorer:

 • vilket år du är född
 • hur länge du har arbetat statligt samt
 • vad du har för lön de senaste fem åren innan det år du fyller 65 år (går du i pension före 65 år gäller den lön du haft de senaste fem åren innan det år du går i pension).

SPV webbseminarier

SPV håller i webbseminarier där de informerar både om allmän pension och tjänstepension:

För mer information och anmälan:  https://www.spv.se/privatperson/statlig-tjanstepension/forsta-din-tjanstepension/webbseminarier/

Tjänstepensionsavtalet PA 16 ändras fr o m 1 januari 2024

Det sker större förändringar i PA16 avtalet fr o m 1 januari 2024 och för mer detaljerad information om ändringarna så hänvisas till SPV, som är den myndighet som administrerar statens tjänstepensioner.

Syftet med ändringarna är att harmoniera avtalsvillkoren för anställda som tillhör Avd I och Avd II.

SPV har sammanfattat ändringarna enligt följande:

 

Avsättning till premiebestämd tjänstepension förlängs

 • Från och med 1 januari 2024 så kommer avsättningen till tjänstepensionen förlängas från idag månaden innan man fyller 65 år till månaden innan man fyller 69 år. 
 • De personer som fått tjänstepension t o m månaden innan man fyller 65 år kommer fr o m 1 januari 2024 få inbetalning till tjänstepension så länge man kvarstår i anställningen dock längst till månaden innan man fyller 69 år.

Ökad avsättning till Kåpan flex – premiebestämd tjänstepension

 • Den som tillhör PA16 Avd I född 1988 och senare berörs inte av dessa ändringar.
 • Den som tillhör PA16 Avd II födda 1966-1987 kommer få en höjd avsättning med 1,5%      fr o m 1 januari 2024. Denna avsättning placeras i Kåpan flex.
 • Den som tillhör PA16 Avd II födda 1965 och tidigare kommer få en höjd avsättning med 0,5% fr o m 1 januari 2024. Denna avsättning placeras i Kåpan flex.

Delpension fr o m 1 januari 2024

 • Anställda födda mellan 1966-1987 har inte möjlighet att ansöka om delpension.
 • Anställda födda 1965 eller tidigare så upphör inbetalningen till Kåpan flex om arbetsgivaren beslutar om delpension.

Mer information om ändringar i tjänstepensionsavtalet PA16 hänvisas till SPV.

Allmän pension

Den allmänna pensionen består av inkomst-, premie- och garantipension. Under hela ditt liv tjänar du in pengar till din allmänna pension – när du arbetar, studerar, gör värnplikt eller har små barn. Du kan tidigast ta ut allmän pension från 63 år.

Mer information om pensionssystemet finns hos Pensionsmyndigheten, som också skickar ut det orange kuvertet varje år med information om din allmänna pension.

Delpension

Delpension är en möjlighet för anställda födda före 1966 inom statlig sektor och som omfattas av avdelning II i tjänstepensionsavtalet.

Syftet med delpensionsavtalet är att arbetsgivaren med stöd av avtalet ska kunna öka möjligheterna för äldre anställda att arbeta kvar till ordinarie pensionsålder. Om de tidiga pensionsavgångarna minskar underlättas bl.a. kompetensöverföring i samband med generationsväxling.

Arbetsgivaren har vid sitt beslut om delpension, som vid alla andra verksamhetsbeslut, att främst beakta verksamhetens behov och dess ekonomiska förutsättningar. Vid beslut om delpension ska hänsyn tas till förutsättningarna för verksamheten, inklusive det ekonomiska utrymmet, liksom till den anställdes situation. Delpensionsavtalet förutsätter att beslut om delpension tas efter en individuell prövning.

Avtal om delpension för arbetstagare inom staten, Cirkulär 2003:A 4, 2003-11-12 samt kommentarer till avtal om delpension finns på Arbetsgivarverkets hemsida, www.arbetsgivarverket.se.

Villkoren för delpension finns i Regler för delpension vid KI.

Processen från ansökan till utbetalning:

 • Du skriver en motivering (ansökan) till din prefekt om varför du vill ha delpension
 • Din prefekt skriver ett beslut om delpension efter samråd med HR-direktören
 • Fyll i och skriv under blanketten ledighetsansökan (HR ger dig blanketten) tillsammans med din prefekt
 • Samtliga handlingar (motivering, beslut och ledighetsansökan) skickas för granskning av din HR till Förhandlingsenheten på GVS
 • Förhandlingsenheten skickar handlingarna vidare till löneenheten för handläggning
 • Löneenheten anmäler delpensionen till SPV

Sjukpension

Om du blir sjuk och får sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan kan du genom tjänstepensionsavtalet, PA 16, ha rätt till en sjukpension. Storleken på sjukpensionen beror på ditt pensionsunderlag och sjukersättningens omfattning. Det har ingen betydelse hur länge du har arbetat.

Om du slutat din anställning och är sjuk kan du ha rätt till sjukpension eftersom det finns ett efterskydd i PA 16.

Efterlevandepension och livförsäkring

SPV administrerar tjänstegrupplivförsäkringar och efterlevandepension.

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S)

Försäkringen ger ett ekonomiskt skydd för den försäkrades make, maka, registrerade partner, sambo och barn. Om den försäkrades make, maka, registrerade partner eller sambo avlider och inte har en egen tjänstegrupplivförsäkring, ger försäkringen också ett visst skydd för den försäkrade.

Förmåner som kan utges enligt TGL-S är:

 • Begravningshjälp
 • Grundbelopp
 • Barnbelopp

Efterlevandepension

Om förmånstagaren avlider finns under vissa villkor rätt till efterlevandepension (familjepension) till make, maka, registrerad partner, sambo och barn under 20 år.

Ersättningen betalas ut tidsbegränsat eller livsvarigt som månadsbelopp.

Kontakt

Frågor om din tjänstepension:

SPV

Telefon: 020-51 50 40
E-post: kundservice@spv.se

 

Ansökningsprocessen gällande förmånsbestämd tjänstepension:

payroll@uf.ki.se

CC
Innehållsgranskare:
2024-06-18