URA - utlandstjänstgöring (info för HR)

Information om villkor, mallar och länkar för HR inför att anställda vid KI som efter arbetsgivarens beslut ska vara stationerade utomlands.

Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands (URA) används för medarbetare som under sin tjänstgöring ska vara stationerade utomlands. Avtalet ger möjlighet för arbetsgivaren att komma överens med medarbetaren om anställningsvillkor utifrån verksamhetens krav, uppdragets karaktär och medarbetarens individuella situation. Med stöd av URA kan KI anställa medarbetare tidsbegränsat för utlandstjänstgöring.

Innan en medarbetare reser ska ett URA-kontrakt upprättas mellan KI och medarbetaren där det anges vilka villkor som gäller under hela utlandstjänstgöringen. Exempel på detta kan vara ersättning för merkostnadstillägg, bostadskostnader, ersättning för flyttkostnader och resor etc.

Även medföljande familjemedlemmar kan omfattas av förmåner och villkor kopplade till arbetstagarens utlandstjänstgöring, vilket regleras i kontraktet.

En person som stationeras i utlandet av svensk myndighet betraktas som bosatt i Sverige och omfattas av svensk socialförsäkring, vilket innebär att man behåller sjukpenning, föräldrapenning och barnbidrag. Utlandsstationerad medarbetare måste därför vara folkbokförd samt socialförsäkrad i Sverige.  Ett intyg om socialförsäkring (A1-intyg) från Försäkringskassan samt personbevis från Skatteverket skall vara HR tillhanda vid skrivandet av kontraktet. A1-intyget hos Försäkringskassan har en mycket lång handläggningstid så ansök om detta i tid. Vid ifyllande av A1-intyget ska uppgifter om hur många personer som arbetar med företagets kärnverksamhet/stödverksamhet i Sverige, samt hur många anställda sänds ut årligen från Sverige vid KI, fyllas i. Dessa uppgifter kan ni utläsa i VIS. 

Man får inte ha bott/varit stationerad i samma land som stationeringen är tänkt att vara i, direkt innan URA-stationeringen. Man får heller inte motta någon annan ersättning under stationeringstiden.

Lön och ev. övriga ersättningar utbetalas från Sverige och beskattas enligt svensk lag.

Anmälan om utstationering


Då KI sänder ut personal (URA-kontrakt) till andra EU-länder, ska vi anmäla den utstationerade arbetstagaren till den utsedda myndigheten i det aktuella landet. Görs inte en anmälan kan KI bli bötfällda för detta. 
Se vidare information

 

Se HR:s checklista inför tecknande av URA-kontrakt.

Det finns även en checklista för medarbetare som vägleder vilka regler som gäller samt vilka förberedelser som behöver göras innan ett kontrakt tecknas. Denna ligger under ”Din anställning - Utlandsstationering” på Medarbetarportalen.

OBS! När ett URA-kontrakt skrivs skall både kontrakt, Bilaga 1 och Bilaga 2 skrivas under! Kontrakten tecknas i HR-arkivet. 

Åsa Agréus

HR-specialist
08-524 865 77
Förhandling
UF Universitetsförvaltningen