URA - utlandstjänstgöring (info för HR)

Information om villkor, mallar och länkar för HR inför att anställda vid KI som efter arbetsgivarens beslut ska vara stationerade utomlands.

Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands (URA) används för medarbetare som under sin tjänstgöring ska vara stationerade utomlands. Avtalet ger möjlighet för arbetsgivaren att komma överens med medarbetaren om anställningsvillkor utifrån verksamhetens krav, uppdragets karaktär och medarbetarens individuella situation. Med stöd av URA kan KI anställa medarbetare tidsbegränsat för utlandstjänstgöring.

Innan en medarbetare reser ska ett URA-kontrakt upprättas mellan KI och medarbetaren där det anges vilka villkor som gäller under hela utlandstjänstgöringen. Exempel på detta kan vara ersättning för merkostnadstillägg, bostadskostnader, ersättning för flyttkostnader och resor etc.

Även medföljande familjemedlemmar kan omfattas av förmåner och villkor kopplade till arbetstagarens utlandstjänstgöring, vilket regleras i kontraktet.

En person som stationeras i utlandet av svensk myndighet betraktas som bosatt i Sverige och omfattas av svensk socialförsäkring, vilket innebär att man behåller sjukpenning, föräldrapenning och barnbidrag. Utlandsstationerad medarbetare måste därför vara folkbokförd samt socialförsäkrad i Sverige (undantag kan finnas för utstationerade i nordiska länder, lokal HR - ta kontakt med Åsa Agréus).  Ett intyg om socialförsäkring (A1-intyg) från Försäkringskassan samt personbevis från Skatteverket skall vara HR tillhanda vid skrivandet av kontraktet. A1-intyget hos Försäkringskassan har en mycket lång handläggningstid så ansök om detta i tid. Vid ifyllande av A1-intyget ska uppgifter om hur många personer som arbetar med företagets kärnverksamhet/stödverksamhet i Sverige, samt hur många anställda sänds ut årligen från Sverige vid KI, fyllas i. Dessa uppgifter kan ni utläsa i VIS. 

Man får inte ha bott/varit stationerad i samma land som stationeringen är tänkt att vara i, direkt innan URA-stationeringen. Man får heller inte motta någon annan ersättning under stationeringstiden.

Lön och ev. övriga ersättningar utbetalas från Sverige och beskattas enligt svensk lag.

Anmälan om utstationering


Då KI sänder ut personal (URA-kontrakt) till andra EU-länder, ska vi anmäla den utstationerade arbetstagaren till den utsedda myndigheten i det aktuella landet. Görs inte en anmälan kan KI bli bötfällda för detta. Detta är informationen som behöver skickas till landets nationella sida för detta ändamål: 

  1. En enkel förklaring till de ansvariga nationella myndigheterna, innan utstationeringen påbörjas, innehållande relevant information för att övervaka den utstationerade arbetstagarens arbetsförhållanden, inklusive:
  • Uppgifter om den utsändes identitet
  • Antal personer man utsänder
  • Kontaktuppgifter till den utsände
  • Den förväntade varaktigheten, inklusive planerade start- och slutdatum, för utstationeringen
  • Arbetsplatsens adress(er) i stationeringslandet
  • Typen av arbetsuppgifter som motiverar utstationeringen
  1. En utsedd person att ha kontakt med de behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaten
  2. En utsedd kontaktperson som kan fungera som en företrädare genom vilken relevanta arbetsmarknadsparter kan försöka engagera tjänsteleverantören i kollektiva förhandlingar med värdmedlemsstaten (Åsa Agréus, asa.agreus@ki.se)

Se denna sida, och skrolla längst ner för nationella webbsidor för utstationering. Länken till den nationella sidan ska också skickas till den anställde. 

 

Se HR:s checklista inför tecknande av URA-kontrakt.

Det finns även en checklista för medarbetare som vägleder vilka regler som gäller samt vilka förberedelser som behöver göras innan ett kontrakt tecknas. Denna ligger under ”Din anställning - Utlandsstationering” på Medarbetarportalen.

OBS! När ett URA-kontrakt skrivs skall både kontrakt, Bilaga 1 och Bilaga 2 skrivas under! Kontrakten tecknas i HR-arkivet. 

Åsa Agréus

HR-specialist
08-524 865 77
Förhandling
UF Universitetsförvaltningen