Företrädesrätt

En anställd som uppfyller villkoren för företräde till återanställning ska ses som sökande till lediga anställningar. Du som chef ska ta hänsyn till dem som har anmält anspråk på företrädesrätt inför en eventuell rekrytering.

Villkor för företrädesrätt till återanställning

En anställd medarbetare på Karolinska Institutet som har sagts upp på grund av arbetsbrist eller när tidsbegränsad anställning (både vikariat, ALVA och SÄVA) har upphört har företrädesrätt till återanställning om den anställde har

  • sammanlagt mer än 12 månaders anställning de senaste tre åren. Observera att den anställde får tillgodoräkna sig all anställningstid inom staten under de senaste tre åren. En SÄVA ger företrädesrätt till återanställning till en ny SÄVA efter SÄVA i sammanlagt mer än nio månader under en treårsperiod. Även anställningstid under tjänstledighet tillgodoräknas. 
  • tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen
  • begärt att få bli återanställd genom digital anmälan på KI:s webbsida.

Grundlagens krav på saklig grund (förtjänst och skicklighet) vid tillsättning av statliga befattningar (RF 12:5) väger tyngre än företrädesrätt till återanställning (se även förtydligandet i LOA 4 §). Den företrädesberättigade konkurrerar därför i första hand genom sina meriter med andra sökande till anställningen.

Företrädesrättens giltighet

Företrädesrätt till ny anställning gäller från den tidpunkt när uppsägning skedde eller när besked lämnades om att tidsbegränsad anställning inte ska förlängas och till dess nio månader förflutit från sista anställningsdagen.

Vid frågor

Frågor besvaras av institutionens HR-enhet.

Länk till anmälan

Anmälan görs i KI:s rekryteringssystem via länken nedan och kan göras när som helst under tiden då återanställningsrätten gäller.

Länk till anmälan i Varbi

AK
Innehållsgranskare:
2024-05-28