Tidsbegränsade anställningar

En anställning kan tidsbegränsas av flera orsaker. Det är lagar, förordningar och kollektivavtal som styr vilka tidsbegränsade anställningar som finns.

En anställning gäller enligt huvudregeln tills vidare om inget annat har avtalats. Samtliga anställningar ska utlysas om inte undantag enligt lag eller avtal finns. KI har även en anställningsordning som samlar de regler som gäller vid anställning av lärare och forskare.

Grund för tidsbegränsning enligt Lagen om anställningsskydd

Provanställning

Max 6 månader. Anställningen kan avslutas se avsluta provanställning. Om provanställningen inte avslutas övergår den i en tillsvidareanställning.

Allmän visstidsanställning (ALVA)

Kan endast användas för anställningar som påbörjas till och med 30 september 2022 därefter ersätts ALVA med SÄVA.

Max 2 år inom en 5-årsperiod. 

Särskild visstidsanställning (SÄVA)

Anställningsgrund som ersätter ALVA from 1 oktober 2022.

Max 12 månader inom en 5-årsperiod. Observera att tiden för SÄVA räknas separat och ska inte sammanräknas med tid för vikariat.

Enligt övergångsbestämmelser kommer all anställningstid i en ALVA från den 1 mars 2022 att beaktas vid en eventuell framtida SÄVA.

Se text om avsägande av konvertering av SÄVA längst ner på denna sida. 

Vikariat

Max 2 år inom en 5-årsperiod. Måste vara ett egentligt vikariat dvs. för att arbeta i någons ställe, i fleras ställe t.ex. sommarvikariat eller i avvaktan på rekrytering.

Observera att tiden för ALVA/SÄVA räknas separat och ska inte sammanräknas med tid för vikariat.

Säsongsarbete

Ej tillämpligt på KI.

Anställning av arbetstagare som har uppnått LAS-åldern

Grundregeln vid KI är att dessa personer ska vara anknutna, annars tillsvidareanställa, men möjligheten att anställa på SÄVA finns också. Se KI:s regler för anställning efter uppnådd LAS-ålder.

Grund för tidsbegränsning enligt Högskoleförordningen

Adjungerad professor

Första anställningen högst 4 år, får förlängas med max 4 år i taget, max 12 år. Omfattning 20-50 %. Tillfällig kompetens från verksamhet utanför högskoleområdet som normalt inte finns i den ordinarie verksamheten.

Gästprofessor

Första anställningen högst 3 år, kan förlängas dock max 5 år totalt. Omfattning 20-100 %. Gäller anställd vid annat svenskt eller utländskt universitet eller motsvarande.

Biträdande lektor (tidigare fanns anställningsformen forskarassistent)

Anställningen ska omfatta minst 4 år och högst 6 år, anställningstiden kan förlängas med högst två år om det är på grund av sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl. Anställningstiden ska ha bestämts före anställningen. Det är meriterande om doktorsexamen är avlagd de senaste 5 åren före ansökningstidens utgång. Har rätt att bli prövad för befordran till lektor.

Doktorand

Anställningstid totalt högst 8 år vid omfattning 50 % eller högst 4 år vid omfattning 100 %. Första anställningen får gälla högst 1 år därefter får anställningen förnyas med högst 2 år i taget. Vanligtvis förlängs anställningen 1 år i taget. Anställningen får gälla längst till ett år efter avlagd doktorsexamen om det finns tid på HF kvar. Anställningen är normalt på heltid, på begäran av doktoranden får anställningen vara på deltid, dock lägst 50 %. Tid då doktoranden inte varit anställd t.ex. haft stipendium ska avräknas doktorandtiden, alltså inkluderas i de fyra åren. Lönen ska följa doktorandstegen.

Klinisk assistent

Första anställningen högst 1 år, kan förlängas dock max 3 år totalt. För arbete inom klinisk utbildning och forskning. Bara för den som har avlagt läkarexamen eller tandläkarexamen eller som antas/ antagits till utbildning på forskarnivå inom medicin eller odontologi.

Amanuens

Första anställningen högst 1 år, kan förlängas dock max 3 år totalt. Omfattning högst 50 %. Arbetet ska avse undervisning, administration eller medverkan i forskning. Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå i Sverige får anställas som amanuens.

Grund för tidsbegränsning enligt kollektivavtal

Postdoktor

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning som ett första karriärsteg efter disputationen. En person kan vara anställd som postdoktor vid KI i högst fyra år, dels enligt kollektivavtal för postdoktor (PKA) på max tre år och dels på så kallad särskild visstidsanställning (SÄVA) enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) på max 1 år.

För att kunna anställas på PKA är det meriterande om doktorsexamen ha avlagts de senaste tre åren före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter, klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag. En anställning på PKA får också förlängas utifrån ovanstående särskilda skäl. Den ska dock alltid förlängas utifrån föräldraledighet. En anställning som postdoktor avser arbete på heltid.

Adjungerad lärare (adjunkt eller i vissa fall lektor)

Max 2 år i taget, får förlängas obehindrat antal gånger. Omfattningen är normalt 20 % men annan omfattning kan förekomma. Tillfällig kompetens från verksamhet utanför högskoleområdet som normalt inte finns i ordinarie verksamheten. Vanligtvis utbetalas ej lön.

Särskilt villkorsavtal för vissa statliga anställningar (VASA)

Max 24 månader. Syftet är att underlätta anställningar som främjar allmänna arbetsmarknads-, social- och sysselsättningspolitiska mål enligt 4 § Anställningsförordning.

Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands (URA)

Tidsbegränsad utlandsstationering. Anställningsvillkoren regleras i ett utlandskontrakt och skräddarsys utifrån verksamhetens krav, uppdragets karaktär och arbetstagarens situation. Se mer information här

Tidsbegränsad anställning med timersättning

Det finns möjlighet att betala lön per timme för personer som har en tidsbegränsad anställning och det kallas då för en intermittent anställning. Särskild visstidsanställning (SÄVA) används som anställningsgrund. För dessa personer ska ett anställningsavtal skrivas som signeras av både chef och medarbetare (eller skickas per mail till medarbetaren som bekräftar detta). Därefter erbjuder chefen medarbetaren arbete/anställning vilket medarbetaren måste bekräfta innan arbetet utförs. När medarbetaren har arbetat ska hen informera närmaste chef eller annan anvisad person de timmar som personen arbetat. Personen ska ange hur många timmar som arbetats respektive dag, företrädesvis via avsedd blankett eller via mail. Detta registeras sedan av utsedd person i PA-webben. 

Avstående från konvertering av SÄVA till tillsvidareanställning i vissa fall

Du som är anställd på en särskild visstidsanställning (SÄVA) och;

  • har din huvudsakliga sysselsättning genom en statlig tillsvidareanställning eller
  • uppbär någon del av en tjänstepension eller
  • har din huvudsakliga sysselsättning genom studier

kan efter att du tillträtt anställningen avstå från att den konverteras till en tillsvidareanställning efter sammanlagt 12 månaders anställning enligt lagen om anställningsskydd (LAS).

Du ska i så fall anmäla det till din chef och HR på institutionen. Du kan som tidigast göra det när du påbörjat din anställning.

Du gör anmälan skriftligen (se blankett nedan) och du avsäger dig konvertering i upp till sex månader. Om du efter sex månader fortfarande vill avsäga dig konvertering så fyller du i blanketten igen. Du kan avsäga dig konvertering upp till 24 månader (sex månader i taget), därefter är det en karenstid om sex månader innan du kan avsäga dig konvertering igen.

Tid under en sådan period då du frånsagt sig konvertering kan inte senare ligga till grund för konvertering hos arbetsgivaren.

Har du ytterligare frågor, kontakta HR på din institution.

Profile image

Åsa Agréus

HR-specialist
+46852486577
Profile image

Carolina Ström

HR-specialist
Profile image

Jenny Wärnlund

HR-specialist

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • K8.Klinisk neurovetenskap
  • OF.Odontologi
  • OV.Universitetstandvården
Logga in med KI-ID
ÅA
Innehållsgranskare:
Åsa Agréus
2024-06-20