Expertskatt

Forskarskattenämnden tar beslut om skattelättnader, så kallad expertskatt, för personer som är expert, forskare eller annan nyckelperson i lagens mening.

Dessa personer ska ha en särskild kompetens som det finns betydande svårigheter att rekrytera inom Sverige. Normalt räcker det med ett - två års erfarenhet som postdoktor för att bli beviljad expertskatt

Även en arbetstagare som varje månad får en ersättning över en viss nivå kan få skattelättnad. I det fallet spelar arbetets karaktär ingen roll.

Hur fungerar skattelättnaden?

Ett beslut från Forskarskattenämnden om skattelättnad innebär att 75% av lön, förmån och annan ersättning tas upp som underlag för beskattning. 25% av arbetsinkomsten blir skattefri och fri från sociala avgifter (Inkomstskattelagen 11 kap. 22-23a).

Skattelättnaden innebär även att vissa kostnadsersättningar från arbetsgivaren är helt skattefria. Det gäller kostnader som:

  • flytt till och från Sverige
  • två resor per år till hemlandet för den anställde och hens familjemedlemmar
  • avgifter för barns skolgång i grundskola eller gymnasieskola

Villkor och tidsperiod för skattelättnaden

Arbetstagaren får inte vara svensk medborgare och får inte ha bott eller vistats stadigvarande i Sverige någon gång under de fem senaste kalenderåren före det år när arbetet påbörjades.

Skattelättnaden gäller under sju år räknat från den dag arbetstagaren inledde sin vistelse i Sverige. Det spelar ingen roll för giltighetstiden när arbetstagaren började arbeta i Sverige. 

Ansökan

Görs antingen av arbetstagaren eller arbetsgivaren (institutionen) senast tre månader efter att arbetstagaren har påbörjat arbetet i Sverige.  

Ansökan till Forskarskattenämnden bör innehålla:

  • en redogörelse om personens bakgrund och erfarenhet samt särskild kompetens eller inriktning
  • en redogörelse bör lämnas om KI
  • en utförlig beskrivning av de arbetsuppgifter som anställningen avser samt om det finns rekryteringssvårigheter

Ange i ansökan upplysning om vid vilken tidpunkt vistelsen i Sveriges påbörjas och hur länge den kan beräknas pågå samt tidpunkten för anställningens början.

PR
Innehållsgranskare:
2024-05-15