Avsluta anställning

En anställning kan avslutas av olika skäl. Uppsägningstiderna regleras av olika avtal och bestämmelser.

Uppsägning från din sida som arbetstagare

Uppsägningstiderna för dem som inte uppnått pensionsåldern regleras i Villkorsavtalet.

  • Vid anställning högst ett år är uppsägningstiden en månad.
  •  Vid anställning mer än ett år är uppsägningstiden två månader.

För den som ingår i KI:s lokala chefskrets och ska sluta sin anställning gäller en uppsägningstid om sex månader. Det är dock ovanligt att vi som arbetsgivare behöver utnyttja hela uppsägningstiden. Vid uppsägning från arbetstagarens sida, görs detta i PA-webben.

Uppsägning från arbetsgivarens sida

En tillsvidareanställning kan sägas upp enbart på grund av sådant som betraktas som saklig grund enligt LAS. Saklig grund för uppsägning är arbetsbrist eller personliga skäl. Det går även att avsluta en anställning om medarbetaren uppnått pensionsåldern. Se avsluta anställning vid pensionsavgång.

Vid uppsägning av en tillsvidareanställning från arbetsgivarens gäller olika uppsägningstider.

Uppsägning på grund av arbetsbrist

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist blir uppsägningstiderna längre än de som gäller enligt Villkorsavtalet och LAS då uppsägningstiderna även regleras av Avtal om omställning.

Uppsägning på grund av arbetsbrist hanteras enligt särskild ordning där du som medarbetare har kontakt med institutionens HR som arbetar i nära samarbete med förhandlingsenheten på centrala HR-avdelningen. 

Uppsägning på grund av personliga skäl

En uppsägning på grund av personliga skäl ska vara saklig grundad vilket innebär att en uppsägning exempelvis kan grunda sig i misskötsamhet, arbetsvägran, trakasserier, svårigheter att samarbeta eller illojalitet.

Uppsägning på grund av personliga skäl hanteras enligt särskild ordning där du som medarbetare har kontakt med institutionens HR som arbetar i nära samarbete med förhandlingsenheten på centrala HR-avdelningen. 

Tidsbegränsad anställning

Om en tidsbegränsad anställning upphör ska du som anställd få ett skriftligt besked om detta senast en månad före avslutsdatum förutsatt att du har varit anställd mer än 12 månader under de senaste tre åren.

Samtidigt som beskedet lämnas till dig ska arbetsgivaren även varsla den lokala arbetstagarorganisation som du tillhör. I varslet ska det anges om du har företrädesrätt.

Avsluta anställning vid provanställning

Både arbetsgivaren och den anställde kan säga upp en provanställning (LAS 6 §) när som helst under prövoperioden, det behöver inte göras i samband med att provanställningen övergår i en tillsvidareanställning. Om prövotiden har gått ut utan att arbetsgivaren eller arbetstagaren har avbrutit provanställningen, övergår anställningen till en tillsvidareanställning. Olika uppsägningstider gäller för arbetsgivaren och arbetstagaren.

Arbetsgivaren kan men behöver inte ange något skäl för att provanställningen avbryts eller inte övergår i en tillsvidare anställning. Icke godtagbara skäl är orsaker som innebär diskriminering eller en kommande övergång av verksamhet enligt LAS 6 b §.

Avsluta anställning vid sjukersättning

Om Försäkringskassan har beslutat om hel sjukersättning ska anställningen upphöra. Den anställde ska vända sig till pensionsadministratörerna på centrala HR-avdelningen (payroll@uf.ki.se) och ansöka om sjukpension hos SPV samt skicka in beslutet om sjukersättning till (payroll@uf.ki.se).

Avsluta anställning vid pensionsavgång

En anställd kan välja att arbeta fram till 69 års ålder. Efter att medarbetaren har fyllt 69 år gäller en ömsesidig uppsägningstid på en månad. Läs mer om regelverket under Uppnådd LAS-ålder.

Förmåner från Trygghetsstiftelsen

Som statligt anställd kan du efter din anställning få stöd från Trygghetsstiftelsen. Vilket stöd du får baseras dels på anledningen till att du inte längre är anställd, dels på hur många år du har varit anställd hos din arbetsgivare. Kortare avbrott i anställningen om max 8 dagar får förekomma. För mer information om vilka förmåner du omfattas av, läs mer på Trygghetsstiftelsens webbsida.

Doktorandanställning kan inte räknas in för att få sex års anställningstid. För mer information, se Anställning som doktorand på KI.

Avgångsintervju och tjänstgöringsbetyg

När en medarbetare/arbetstagare avslutar sin anställning hålls en avgångsintervju. Syftet med avgångsintervjuer är att fånga upp positiva och negativa signaler inom olika områden under anställningstiden.

Dokument

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • H9.Klinisk vetenskap, intervention och teknik
Logga in med KI-ID