Om du blir sjuk

Om du blir sjuk ska du anmäla det till din arbetsplats samma dag och från sjukdag 8 ska du lämna in ett läkarintyg.

Sjukanmälan

 Du som medarbetare gör anmälan i PA-webben den första dagen du är sjuk. Du kan logga in i PA-webben via dator, mobil, surfplatta mm.

Friskanmälan

När du åter är frisk, den första arbetsdagen efter avslutad sjukfrånvaro, ska du friskanmäla dig via PA-webben.

Sjuk- och friskanmälan

Vid sjukdom som varar längre tid än sju dagar måste kopia av läkarintyg lämnas till arbetsplatsen. Vid sjukdom som varar längre tid än fjorton dagar ska den anställde lämna kopia av läkarintyget till arbetsplatsen och originalet ska skickas till Försäkringskassan. Arbetsgivaren anmäler första sjukdag till Försäkringskassan på kalenderdag femton.

Arbetsgivaren har rätt att kräva att läkarintyg lämnas från första sjukdagen.

Vid sjukanmälan under semester ska anmälan göras till arbetsplatsen och i PA-webben på sjukfrånvarons första dag. Om anmälan inte görs från första sjukdagen ska den anställde lämna in läkarintyg som gäller från första sjukdagen.

Sjuklön och sjukpenningtillägg

KI betalar sjuklön från första sjukdagen, med 80%. Från sjuklönen ska ett karensavdrag dras och storleken på avdraget beror bland annat på omfattningen på frånvaron och eventuellt andra aktuella ledigheter.

Från dag 15 betalar Försäkringskassan ut sjukpenning och KI betalar ut ett sjukpenningtillägg. Dessa ersättningar tillsammans utgör ca 90% av din ordinarie lön. På frågan från Försäkringskassan, om du får behålla mer än 10% av din lön när du får sjukpenning, svarar du nej. 

Gå till Försäkringskassans hemsida för att ansöka om sjukpenning från dag 15.

Karensavdrag

Den 1 januari 2019 ersattes karensdagen av ett karensavdrag.

Syftet med införandet av ett karensavdrag är i första hand att uppnå en mer rättvis karens i samband med sjukfrånvaro. Med karensavdrag blir avdraget detsamma för den försäkrade oavsett när sjukfrånvaron inträffar.

Under de första 14 kalenderdagarna av en sjukperiod har en anställd rätt att få sjuklön av sin arbetsgivare. Sjuklönen utgör ca 80% av den lön som den anställde skulle ha fått om han eller hon inte blivit sjuk. Reglerna om ett karensavdrag innebär att arbetsgivaren gör ett avdrag från sjuklönen i början av sjukperioden.

I praktiken innebär det tre steg;

 • Under sjuklöneperioden (kalenderdag 1 – 14) görs som tidigare avdrag för själva den tid som arbetstagaren är frånvarande på grund av sjukdom.
 • Därefter beräknas sjuklön för hela frånvarotiden (från dag 1).
 • Den beräknade sjuklönen minskas därefter med ett framräknat karensavdrag. Avdraget kommer därmed i princip att motsvara nuvarande karensdag beloppsmässigt för de flesta arbetstagare.

Se exempel A.

Karensavdraget ska vara lika stort (3,68% x aktuell månadslön) oberoende av hur lång arbetsdag arbetstagaren skulle haft under insjuknandedagen, när på dagen insjuknandet sker eller vilken omfattning sjukfrånvaron har. Detta är förutsatt att man är fortsatt sjuk dag 2. Om man bara är sjuk tex 4 timmar dag 1 och sen är frisk dag 2 så kommer man bara få avdrag för de 4 timmarna och lön som vanligt för de andra 4 timmarna. Se exempel B. Karensavdraget kommer därför aldrig att kunna vara större än den sjuklön som skulle betalas ut för sjuklöneperioden.

Om den anställde återinsjuknar inom 5 dagar ska sjukdagarna i den nya sjuklöneperioden läggas samman med sjukdagarna i den tidigare sjuklöneperioden. Om ett fullt karensavdrag inte kunde göras från sjuklönen i den tidigare perioden ska karensavdrag göras från sjuklönen i den nya perioden till dess ett helt karensavdrag har gjorts.

Arbetstagare som under de senaste tolv månaderna haft tio karensavdrag under 10 olika sjukperioder får inget nytt karensavdrag. Vid sådana situationer finns möjlighet till högriskskydd, läs mer på Försäkringskassans hemsida.

Exempel A

En arbetstagare som är anställd på 100% och är 100 % sjukfrånvarande i 5 dagar.

Beräkning om arbetstagaren har en månadslön på 30 000 kr.

- 5 dagars sjukavdrag (Månadslön x 4,6% x 5) = - 6 900:-

- Sjuklön 80 % av löneavdragen ovan = + 5 520:-

- Karensavdrag på sjuklönen, 3,68 % av aktuell lön = - 1 104:-

Exempel B

En arbetstagare som är anställd på 100% och är sjukfrånvarande halva måndagen och är åter i tjänst på tisdag morgon.

Beräkning om arbetstagaren har en månadslön på 30 000 kr.

- 1 dags sjukavdrag x 50 % = - 690:-

- Sjuklön 80 % av löneavdraget ovan = + 552:-

- Karensavdrag 3,68% av månadslönen = - 1104:- (men endast 552:- kan dras från sjuklönen)

- Summa sjuklön efter karensavdrag = 0:-

Läkarintyg

Blir du sjuk längre än sju kalenderdagar lämnar du en kopia av läkarintyget till arbetsplatsen. Läkarintyget ska gälla från kalenderdag åtta.

Vid sjukdom längre än 14 kalenderdagar lämnar du en kopia av läkarintyget till arbetsplatsen. Originalet skickar du till Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund.

Datum för undertecknade lönerevisionsavtal - Information till Försäkringskassan

Alla doktorander: 8:e december 2023.
Saco-S, oorganiserade: 10:e  januari 2024.  
Seko:  29:e februari 2024. 
OFR/S,P,O:  28:e mars 2024.

Olycksfall och arbetsskada

Vid sjukledighet på grund av olycksfall i arbetet, färdolycksfall till och från arbetet eller arbetssjukdom, görs sjukavdrag som vid sjukdom i allmänhet men det finns möjlighet till ersättning för inkomstförlust via PSA (avtal om ersättning vid personskada). Arbetsskador anmäls i KI:s interna incidentrapporteringssystem, till Försäkringskassan (chefens ansvar) samt till AFA försäkring.
Mer information finns här.

Ersättning för sjukvård och läkemedel

 Mer information finns här.

Dokument

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

 • C1.Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
 • C2.Medicinsk biokemi och biofysik
 • C3.Fysiologi och farmakologi
 • C7.Lärande, Informatik, Management och Etik
 • D1.Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
 • H7.Medicin, Huddinge
 • K1.Molekylär medicin och kirurgi
 • OF.Odontologi
 • OV.Universitetstandvården
 • UF.Digitala kommunikationskanaler
Logga in med KI-ID