Processen för medarbetarsamtal på KI

Medarbetarsamtalsprocessen är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och KI:s arbete för att följa upp och säkerställa verksamhetens kvalitet och resultat på individnivå.

Hur ser processen ut? 

Detta är en dialogbaserad process som sträcker sig över året. Den består av två olika samtal, där det första samtalet, ”Mål- och utvecklingssamtal”, (medarbetarsamtal 1, MS1) vanligtvis hålls under Q1 och det andra samtalet, ”Resultat- och lönesättande samtal”, (medarbetarsamtal 2, MS2) hålls under Q4, beroende på tidpunkter för verksamhetsplanering, budget och lönerevision.  

Illustration över processen för medarbetarsamtal på KI
Illustratör: Ia Gustafsson Wallgren

Vad är medarbetarsamtal? 

Det är en strukturerad dialog mellan linjechef och medarbetare som fokuserar på att förtydliga mål och förväntad prestation. Samtalen syftar till att följa upp arbetet, anpassa riktningen, hantera förändringar och ambitioner samt sätta lön. I dialogen har ni möjlighet att diskutera vad en hållbar karriärutveckling innebär och hur ni arbetar för att skapa en optimal arbetsmiljö. Samtalen är också ett led i en process för att behålla och utveckla duktiga medarbetare både på kort och lång sikt. 

Vad innebär samtal 1 – Mål- och utvecklingssamtal? 

Det första medarbetarsamtalet ligger vanligtvis i början av året. Här utgår man ifrån lönekriterierna och för en dialog om planen för året. Man förtydligar ambition, målbild och förväntat resultat samt kommer överens om vad som krävs från båda sidor för att medarbetaren ska nå målen. I denna dialog har ni möjlighet att diskutera vad en hållbar karriärutveckling innebär och hur ni arbetar för att skapa en stimulerande och hållbar arbetssituation.  

Vad innebär samtal 2 – Lönesamtal? 

Det andra medarbetarsamtalet ska genomföras i samband med lönerevisionen. Här utvärderar man gemensamt hur det gått för medarbetaren och diskuterar hur resultatet lever upp till målsättningarna enligt överenskommelsen i första samtalet. Utvärderingen kopplas till lönesättningen och utgår från lönekriterierna. Läs mer om lönesättning och medarbetarsamtal 2 här och lönekriterierna i KI:s lönepolicy "Lönen som styrmedel".  

Vilka ingår i medarbetarsamtalsprocessen? 

Alla anställda ingår i medarbetarsamtalsprocessen. De målgrupper som ej har regelrätt lön, har dock inget Lönesamtal (MS2). De kan i stället ha ett samtal om "mål och utveckling" och/eller ett anpassat samtal specifikt utformat för doktorander, som kallas för "WE-dialogue" (Work Environment- dialogue, där fokus ligger på individens förutsättningar, situation, arbetsmiljö, arbetsengagemang o dyl. Se stöddokument “WE-dialogue”.

Varför har vi medarbetarsamtal på KI? 

Engagerade, kompetenta och välmående medarbetare är en grundpelare för att KI ska kunna fortsätta utvecklas och hålla sin plats som ett ledande medicinskt universitet. Att skapa optimala förutsättningar för arbetsmiljö och att säkerställa goda resultat på individnivå är därför en avgörande hörnsten för verksamhetens kvalitet. 

Genom att diskutera hur varje medarbetare kan gå i mål med både de egna och med verksamhetens övergripande strategier och ambitioner bidrar medarbetarsamtalen till en förtroendefull plattform för utveckling.  

Stöd och verktyg 

Kurser

KI erbjuder chefer kurser i Medarbetarsamtal 1: Mål och utvecklingssamtal, samt Medarbetarsamtal 2: det lönesättande samtalet. 

Till kursutbud för chefer och HR 

Dokumentation

I mallarna nedan finns ytterligare stöd i form av förslag på frågor att ställa under medarbetarsamtal 1. Frågorna är kopplade till lönekriterierna för respektive yrkeskategori. 

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • OF.Odontologi
  • OV.Universitetstandvården
Logga in med KI-ID