Ledigheter

Arbetstagaren har rätt till ledighet i vissa fall och i vissa fall kan ledigheter beviljas om det kan göras med hänsyn till verksamheten. Ledigheten kan vara med eller utan löneavdrag. Ledigheter med löneavdrag är inte semesterkvalificerande.

Ledighet med lön

Vid behov och i samråd med närmsta chef får anställd vara ledig utan löneavdrag i följande fall (del av dag räknas som en hel dag):

 • Besök hos läkare, företagshälsovård, öppenvård (såsom sjukgymnastik eller mammografi) eller mödravårdscentral, vid blodgivning samt vid tandvård på universitetstandvårdens allmäntandvårdsklinik lärarkliniken 
 • Undersökningar eller behandlingar efter remiss av tandläkare eller läkare samt vid akuta tandbesvär
 • Besök hos mödravårdscentral för arbetstagare som ska bli förälder, men inte är den gravida, två tillfällen per barnsbörd. Denna bestämmelse är inte tillämplig från och med den sextionde dagen före den beräknade tidpunkten för barnets födelse fram till förlossningsdagen, eftersom föräldrapenning då kan utbetalas enligt SFB. 
 • Flyttning till ny folkbokföringsadress, en arbetsdag per kalenderår
 • Fackligt förtroendemannauppdrag (exempelvis uppdrag i fullmäktige eller på central nivå), max tio arbetsdagar per kalenderår

Angelägenhet inom egen familj eller den närmaste släktkretsen vid:

 • Allvarligare sjukdomsfall (avser sjukdomstillstånd av livshotande art där utgången är oviss), en dag
 • Dödsfall, en dag
 • Begravning, en dag
 • Nedsättning av urna, en dag
 • Bouppteckning eller arvskifte (avser endast dödsbodelägare eller företrädare enligt lag för dödsbodelägare), en dag

Med egen familj eller den närmaste släktkretsen avses:

 • Make/maka
 • Registrerad partner
 • Sambo
 • Barn/styvbarn och barnbarn
 • Syskon
 • Föräldrar/styvföräldrar
 • Mor- och farföräldrar
 • Svärföräldrar (avser föräldrar till make/maka, registrerad partner och sambo)
 • Svärdotter/svärson (ditt barns eller styvbarns make/maka, registrerade partner eller sambo)

Hänsyn ska tas till tid som går åt för angelägenheten samt för eventuell resa som måste göras under arbetstid. Praktisk tillämpning är en dag för angelägenheten och en dag för resa som tar mer än fyra timmar enkel resa. Ledigheten får tas ut för högst 10 dagar per kalenderår.

Ledigheten beviljas under förutsättning att den anställde skulle ha varit i tjänst och inte vid tillfället för ledigheten redan har beviljad ledighet som till exempel semester.

Innan chef beviljar ledighet för en resdag ska samråd ske med institutionens HR, en medarbetare får inte beviljas mer än två dagar per angelägenhet.

Ledighet utöver detta kan beviljas t.ex. semester, flexuttag, ledighet med löneavdrag.

Ledighet för viss tjänstgöring i totalförsvaret

När du tjänstgör i totalförsvaret och får dagpenning från Försäkringskassan har du rätt att vara ledig från KI

I lagen om totalförsvarsplikt 9. kap 4§ regleras hur arbetsgivaren ska meddelas om denna ledighet

Om dagpenningen från Försäkringskassan inte uppgår till 90 % av din fasta lön, vid repetitionsutbildning, får du en löneutfyllnad av KI

Under vissa förutsättningar får du behålla 20% av din lön när du har fullgjort en tjänstgöring som reservofficer

Ledighet utan lön

Vid ledighet utan lön görs löneavdrag enligt följande:

 • ledig max fem dagar i följd = månadslön x 4,6 % per arbetsdag
 • ledig sex dagar eller mer i följd = månadslön x 3,3 % per kalenderdag
 • ledighet del av dag = heltidslön dividerat med 165 per timme

Annan statlig anställning

Arbetstagaren har rätt att vara ledig för annan tidsbegränsad statlig anställning som omfattas av Villkorsavtalet, dock längst två år. Tidsbegränsningen avser inte ledighet för att inneha en anställning som får tidsbegränsas för längre tid än två år enligt HF och motsvarande bestämmelser. Rätten till ledigheten gäller under förutsättning att arbetstagaren har haft en tillsvidareanställning (provanställning räknas också) hos KI i minst 12 månader. En arbetstagare som varit ledig enligt denna regel ska, för att återigen ha rätt att vara ledig enligt bestämmelsen, återgå till anställning hos den arbetsgivare från vilken man har varit tjänstledig i minst 12 månader. Detta gäller dock inte om den tidsbegränsade anställningen, utan avbrott, förnyas hos samma arbetsgivare. Arbetstagaren ska underrätta arbetsgivaren om ledigheten minst två månader innan ledigheten.

Närståendevård

Arbetstagare som vårdar någon närstående, av läkare bedömd som allvarligt sjuk, och får närståendepenning från Försäkringskassan har rätt till ledighet utan lön. Ansökan om närståendevård görs skriftligen till Försäkringskassan. KI vill ha kopia på besked om utbetalning.

Studieledighet

Arbetstagare som vill gå en utbildning har rätt till ”behövlig ledighet” från sin anställning enligt Studieledighetslagen. Med utbildning menas när fortbildningen följer en kurs- eller studieplan.

För att ha rätt till studieledighet ska arbetstagaren ha varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren.

Om arbetstagarens studieledighet skapar problem för verksamheten har arbetsgivaren rätt att skjuta upp ledigheten i sex månader. Arbetsgivaren ska dock först kontakta arbetstagaren för att söka komma överens om ledighetens förläggning. Om arbetsgivaren ändå vill skjuta upp ledigheten ska arbetstagare och dennes arbetstagarorganisation underrättas.

Om arbetstagaren vill avbryta sin utbildning och återgå till arbetet ska arbetsgivaren meddelas om detta. Arbetsgivaren har rätt att skjuta på återgången mellan två veckor och en månad beroende på hur lång ledigheten är.

Ansök om tjänstledighet

Du gör din ansökan om tjänstledighet elektroniskt i PA-webben (Medarbetarportalen - se Digitala verktyg). Lathund finns när du loggat in hur du registrerar tjänstledigheten. Ansökan ska skickas in innan påbörjad ledighet för att undvika eventuell löneskuld.

CC
Innehållsgranskare:
2024-06-17