Arbetstid

Arbetstiden är reglerad på olika sätt beroende på anställning och avtal.

Arbetstidsavtal för lärare

Doktorander och arbetstagare som är disputerade och arbetar i en forskargrupp med i huvudsak forskningsrelaterade arbetsuppgifter och/eller undervisning ska omfattas av Arbetstidsavtalet för lärare, som finns reglerat i lokalt Villkorsavtal, bilaga 5.

Arbetstagare som omfattas av detta avtal har oreglerad arbetstid och omfattas inte av klämdagar eller arbetstidsförkortning. I stället har man, i dialog med sin chef, möjlighet att själv förlägga sin arbetstid utifrån verksamhetens behov.

Övertid samt undervisning på obekväm arbetstid ska i normalfallet inte förekomma.

Arbetstid för teknisk och administrativ personal

Arbetstiden för T/A-personal är reglerad enligt Villkorsavtalet.

Ordinarie arbetstid för heltidsarbetande arbetstagare är 40 timmar per vecka. Deltidsarbetande arbetstagare beräknar veckoarbetstiden procentuellt i förhållande till heltidsarbetandes veckoarbetstid.

Enligt Arbetstidslagen får arbete utföras under högst fem timmar i följd, därefter ska rast om minst 30 minuter tas.

Lördag, söndag och helgdagar, Midsommarafton, Julafton, Nyårsafton samt dagen före Alla helgons dag är arbetsfria dagar.

Årsarbetstid beräknas 52 x genomsnittligt antal arbetsdagar/vecka, för anställd som arbetar måndag-fredag = 260 dagar.

Distansarbete

Arbetstagare, som har en överenskommelse om distansarbete, kan arbeta deltid i hemmet eller på annan plats som är överenskommen med chef. Minst hälften av arbetet ska utföras i KI:s lokaler om inte chef och arbetstagare tillfälligt har överenskommit om annat.

Distansarbetet ska utföras inom Sveriges gränser.

Arbetstidsförkortning

Gäller endast för T/A-personal vars arbetstid regleras i Villkorsavtalet.

Följande dagar minskas den ordinarie arbetstiden med nedan angivna timmar:

 • Trettondagsafton – fyra timmar
 • Skärtorsdagen – två timmar
 • Valborgsmässoafton som infaller på måndag till torsdag - två timmar
 • Valborgsmässoafton som infaller på en fredag – fyra timmar
 • Dagen före Alla Helgons dag – åtta timmar
 • 23 december som infaller på en fredag – fyra timmar

Arbetstidsförkortade dagar 2024

 • 5 januari - fyra timmar
 • 28 mars - två timmar
 • 30 april - två timmar
 • 1 november - åtta timmar

För deltidsarbetande gäller förkortning av arbetstiden i förhållande till den omfattning de arbetar. Exempel: Arbetstagare som arbetar 75 % får förkortning med tre timmar vid förkortning med fyra timmar enligt ovan. Vid två timmars förkortning får densamme förkortning med en och en halv timme.

Klämdagar

Helgfri måndag – fredag mellan två arbetsfria dagar är tjänstgöringsfri. För schemalagd personal, se lokala avtal. Anställd som beordras arbeta på en klämdag har rätt till kvalificerad övertid.

Klämdagar 2024

 • 10 maj
 • 7 juni
 • 23 december
 • 27 december
 • 30 december

Se även Årsarbetstid för 2023. För deltidsarbetande, se Arbetstidsschema (1 vecka samt 2-veckorsschema) längst ner på denna sida.

Nationaldagen

Om nationaldagen infaller på en lördag eller söndag så utges ingen kompensationsledighet för denna dag. Om nationaldagen infaller på en tisdag eller torsdag så kompenseras man istället med en klämdag.

Flextid

Flextid för arbetets början på morgonen är 06.00-09.00 och för arbetets slut 15.30- 19.00 (fredagar 06.00-09.00 och 15.00-19.00).

För deltidsarbetande arbetstagare fastställer arbetsgivaren i samråd med arbetstagaren vilken tid som är fast tid, flextid och lunchflex. Avstämning av arbetstiden görs vid månadens slut. Minustid får vara max tio timmar/månad. Vid avstämning efter juni och december transporteras vid plustid normalt 20 timmar till nästkommande månad och eventuell överskjutande tid faller bort.

Flextidsrapport

Använd rapporten Flexmaster om du behöver rapportera flextid.

Här kan du ladda ned Flexmaster 2024.

 • Flexramen är tiden kl. 6:00 till 19:00 med fast tid 9:00-15:30 (fredag är fast tid 9:00-15:00).
 • Lunchramen är tiden kl. 11:00-13:00. Lunchrasten ska vara minst 30 minuter.
 • Minustiden får vara max 10 timmar och plustiden får vara max 20 timmar
 • Flextiden är reglerad i lokalt Villkorsavtal, bilaga 2

Förtroendearbetstid

En arbetsgivare och en medarbetare har möjlighet att komma överens om s.k. förtroendearbetstid. Detta kräver en ”Enskild överenskommelse om förtroendearbetstid” enligt Villkorsavtalet kapitel 2, §7.

 • För arbetstagare med förtroendearbetstid gäller inte övriga bestämmelser i 4 kap. Villkorsavtal/Villkorsavtal-T. Dock gäller alltid EU-direktivet om arbetstid (11 timmars dygnsvila och 36 timmars veckovila).
 • Enskilda överenskommelser om förtroendearbetstid avses främst att tillämpas för administrativ personal.
 • Överenskommelsen ska vara skriftlig, använd blanketten "Enskild överenskommelse om förtroendearbetstid" nedan under dokument.
 • Uppsägningsbestämmelser ska ingå (1 månad rekommenderas).
 • Innan överenskommelse träffas ska HR funktionen vid institutionen och berörd lokal arbetstagarorganisation informeras (om medarbetaren är medlem).

Se mer detaljerad information på sidan om Förtroendearbetstid.

Mertid

Mertid är tid som är skillnaden mellan deltid och heltid.

Arbetsgivaren kan i regel begära att deltidsarbetande arbetstagare ska arbeta utöver sin ordinarie dagliga arbetstid. Tid upp till ordinarie heltidsmått är mertid. Ersättning kan ges i form av pengar eller ledighet. Ersättning för mertid per timme är arbetstagarens heltidslön dividerat med 142.

Ersättning för mertid i ledighet är timme för timme. Mertid får inte överstiga 175 timmar under ett kalenderår. Mertidstillägg utbetalas inte för mindre än 15 minuter.

Övertid

Arbetsgivaren kan begära att arbetstagare ska arbeta utöver KI´s ordinarie dagliga arbetstid. Ersättning ges i form av pengar eller ledighet.

Enkel övertid: övertidsarbete på annan tid än kvalificerad övertid.

Ersättning per timme är heltidslönen dividerat med 94. Ersättning i ledighet är övertiden gånger en och en halv. 

Kvalificerad övertid:

 • från klockan 19.00 på fredag fram till klockan 07.00 på måndag
 • från klockan 19.00 på dag före Trettondedag Jul, Första Maj, Kristi Himmelsfärds dag, Nationaldagen, Midsommarafton, Julafton, Nyårsafton fram till klockan 07.00 närmast följande vardag
 • från klockan 19.00 på Skärtorsdagen fram till klockan 07.00 dag efter Annandag Påsk
 • Dagen före Alla Helgons dag
 • i övrigt mellan klockan 22.00 och 06.00

Ersättning per timme är heltidslönen dividerat med 72. Ersättning i ledighet är övertiden gånger två. Övertid får inte överstiga 50 timmar/månad och totalt 150 timmar per kalenderår. För deltidsarbetande arbetstagare får övertid sammanlagt med mertid vara max 150 timmar per kalenderår. Övertidstillägg betalas inte för kortare än 15 minuter

Övertid ska vara beordrad i förväg. Den kan vara enkel eller kvalificerad. Ingen ersättning lämnas om arbetet är kortare än 15 minuter.

Mertid och övertid är reglerat i Villkorsavtalet.

Obekvämtidstillägg (ob-tillägg)

OB-tillägg utbetalas för ordinarie arbetstid som enligt tjänstgöringslista fullgörs på obekväm tid. De enda arbetstagare som i dagsläget arbetar enligt tjänstgöringslista och har OB-tillägg är personal på Komparativ Medicin, KI Universitetsbibliotek och personal vid institutionen för kvinnors och barns hälsa . 

Enkel OB:

från klockan 19.00 fram till klockan 22.00 i den mån det inte är kvalificerad eller förhöjd OB

Kvalificerad OB:

 • från klockan 19.00 på fredag fram till klockan 07.00 på måndag
 • från klockan 19.00 dag före Trettondedag Jul, Första Maj, Kristi Himmelsfärds dag, Nationaldagen och dag före klämdag fram till klockan 07.00 närmast följande vardag
 • all tid på vardag som både föregås och efterföljs av röd dag
 • i övrigt mellan klockan 22.00 och 06.00

Förhöjd OB:

 • från klockan 19.00 dag före Långfredag fram till klockan 07.00 dag efter Annandag Påsk
 • från klockan 19.00 dag före Pingstafton, Midsommarafton, Julafton, Nyårsafton fram till klockan 07.00 närmast följande vardag

Summa OB för en kalendermånad sammanräknas var för sig och avrundas till närmaste halvtimme.

Beredskap

Med beredskap avses skyldighet för arbetstagaren att under tjänstgöringsfri tid stå till arbetsgivarens förfogande. Arbetstagaren är skyldig att vara anträffbar för att efter kallelse eller besked på annat sätt omedelbart påbörja tjänstgöring på av arbetsgivaren angiven plats eller på annat sätt via digitalt hjälpmedel åtgärda sådana problem som kan åtgärdas på distans.


En arbetstagare är dock inte skyldig att fullgöra beredskap om han eller hon är helt eller partiellt sjukskriven, ledig med stöd av lag eller ledig för vård av barn. Läs mer om beredskap

Arbetstid för anställda på djurhus

Veterinärer har ett eget lokalt kollektivavtal om beredskap.

Avtalet gäller TA-personal som tjänstgör i djurhus på campus i Solna. Läs avtalet i sin helhet.

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

 • OF.Odontologi
 • OV.Universitetstandvården
Logga in med KI-ID
CC
Innehållsgranskare:
2024-06-17