Personförsäkringar

Oavsett om du är anställd, anknuten, stipendiat, student, försöksperson eller praktikant så täcks du av personförsäkringar genom din verkan här på KI. På den här sidan kan du läsa om vilka personförsäkringar som du automatiskt täcks av och vilka villkor som gäller samt vilka frivilliga försäkringar det finns att teckna.

FUB-försäkringen utökas

KI har nu utökat försäkringen för utländska besökare (FUB) med följande två förändringar:

 • att FUB omfattar anställda personer vid KI som inväntar svenskt personnummer från Skatteverket.
 • att FUB i förekommande fall omfattar även familjemedlemmar som maka/make/sambo och barn till inbjudna utländska besökare (inkl. stipendiater) och anknutna. Med besökare menas en person som deltar i KI:s verksamhet, men som inte anställs.

Försäkringsvillkoren för försäkringen Student UT har ändrats fr.o.m 210701

Försäkringsvillkoren för försäkringen Student UT har ändrats fr.o.m. 210701, då försäkringen inte längre kommer gälla om UD avråder från resa till en del av ett land, så begränsas giltigheten enbart till den delen av landet.

Om nya länder/delar av ett land förs upp på UD:s lista på avrådan från att resa så har studenter som befinner sig i dessa områden 30 kalenderdagar på sig att återvända till Sverige. Därefter upphör försäkringen Student UT. 

Vill man alltid få aktuell och löpande information om vilka länder som finns på UD:s avrådan från resa så kan man prenumerera på regeringen.se/prenumerera via e-post/avrådan från resa.

Försäkringar för anställda

KI har tjänstegrupplivförsäkring hos SPV och avtal om frivillig gruppförsäkring hos Skandia. Tjänstereseförsäkring administreras av Kammarkollegiet, likaså URA-försäkringen för dig som är utlandsstationerad.

Arbetsskadeförsäkring administreras av Försäkringskassan samt att du som anställd även omfattas av PSA-försäkring hos AFA Försäkring.

Grupplivförsäkring TGL

Statligt anställda är livförsäkrade genom tjänstegrupplivförsäkring (TGL) hos Statens pensionsverk (SPV). Försäkringen ger ekonomiskt skydd för efterlevande familj. Försäkringen börjar gälla från första anställningsdagen och så länge man kvarstår i anställningen. Anställda som har fyllt 65 år och som kvarstår i en obruten anställning omfattas av TGL-försäkringen.

Försäkringen upphör dagen efter man har avslutat sin anställning efter fyllda 65 år.

I händelse av dödsfall så är det SPV som får besked om dödsfallet från Skatteverket och tar kontakt med de efterlevande, så att de kan ansöka om efterlevandepension och tjänstegrupplivförsäkring.

Efterlevandepension - yrkesverksam

Om anställd slutat sin statliga anställning och avlider inom tre månader så finns det en efterlevandepension kvar till familjen. Efterlevandepensionen gäller bara om anställd inte har fått en ny anställning med liknande efterskydd. 

Efterlevandepension - efter pensionering

Om pensionär, som har varit statligt anställd, avlider så kan den efterlevande familj ha rätt till efterlevandepension. Efterlevandepension gäller tills pensionär fyller 75 år. Avlider pensionär efter man har fyllt 75 år gäller den inte. 

TGL gäller inte:

Anställda som har slutat efter fyllda 65 år och som återanställs senare omfattas inte av försäkringen.

PSA – arbetsskadeförsäkring för statligt anställda

Du som är anställd på KI omfattas automatiskt av PSA försäkringen som är en arbetsskadeförsäkring om du skulle drabbas av en personskada på arbetsplatsen eller vid direkt resa till din bostad (färdolycksfall). Om du råkar ut för en personskada så ska du anmäla detta både till Afa Försäkring och till Försäkringskassan.

Har du i samband med skadan fått kostnader för sjukhusvård, läkemedel, resa till och från sjukhus, skada på kläder och glasögon så är det viktigt att du alltid spara originalkvitton som ska skickas till AFA-försäkring. För mer information läs kortfattad beskrivning om PSA-försäkringen på Afa Försäkring.

PSA försäkringen gäller även om den anställde utför arbete i hemmet och skadan är arbetsrelaterad. Med hemmet menas där man är folkbokförd men också om den anställde har en andra distansarbetsplats. I det sistnämnda så ska arbetsgivaren ha gett den anställde sitt samtycke att man utför arbete på en andra distansarbetsplats lämpligt att det framgår av en individuell överenskommelse om distansarbete. 

Tjänstereseförsäkring

KI har avtal med Kammarkollegiet gällande tjänstereseförsäkring. Administrationen på din institution kan utfärda ett digitalt intyg att du omfattas av KI:s tjänstereseförsäkring. Du sparar ditt digitala intyg på mobil/dator som du ska ha med dig på tjänsteresan. Av intyget framgår telefonnummer till Falck Global Assistans som guidar dig om något skulle hända.

För resor till EU/EES-länder ska du ta med europeiska sjukförsäkringskortet som du beställer från Försäkringskassan. Glöm inte att kontrollera kortets giltighetstid innan du reser.

I tjänstereseförsäkringen finns ett försäkringsskydd som gäller vid alla inrikes och utrikes tjänsteresor för KI:s räkning. Skyddet gäller under hela bortovaron från tjänstestället eller bostaden där tjänsteresan börjar eller slutar.  

Diners Club TACs reseförsäkring

När du bokar en resa och logi via KI:s upphandlade resebyrå AMEX GBT så omfattas du av Diners Club TACs reseförsäkring som hanteras av Moderna Försäkringar. På bifogad länk kan du läsa mer om försäkringsvillkoren länk.

https://dinersclub.se/foretag/resekonto/tjanster/reseforsakring/

Har du frågor om försäkringen eller vill göra en skadeanmälan kontaktar du Moderna Försäkringar.
Tel: 010 – 219 12 90

kort@modernaforsakringar.se

Anmäl skada

Karolinska Institutets reseförsäkringar

Information och sammanfattning över KIs reseförsäkringar.

KI:s frivilliga gruppförsäkringar via Skandia

Genom ett avtal med Skandia kan du som anställd teckna en frivillig gruppförsäkring för dig och din familj. Försäkringen innefattar liv- och sjukförsäkring, trygghetskapital, olycksfallsförsäkring fritid samt barnförsäkring. Du tecknar den hos Skandia. För en del försäkringar kan du behöva göra en hälsodeklaration.

Du loggar in på Skandia genom att klicka på länken nedan. När du kommer till Skandias hemsida så loggar du in med ditt mobila bank-id du får också en SMS-kod som du anger.

När du har loggat in med ditt eget bank-id och SMS-kod, så behöver du logga in på KI:s gruppförsäkringsavtal, som finns på webbsidan du har loggat in på , här anger du KI:s avtalsnummer 16142 och kontrollkod 6708.

Här kan du läsa om KI:s gruppförsäkringar och vad dessa kostar.

Skandia frivillig gruppförsäkring

URA-försäkring

URA-försäkring är till för dig som är utlandsstationerad på URA-avtal. Den innehåller ett personskadeskydd (inklusive olycksfall) som gäller dygnet runt som utsänd.   

KI har en samlingsförsäkring för alla som sänds ut enligt URA-avtalet. I URA-samlingsförsäkringen ingår också försäkring för mödravård och förlossning. Kontakta din lokala HR för att få dessa e-signerade intyg. Dessa intyg beskriver vad som ingår i URA-försäkringen och för mödravård och förlossning.

Mer om URA-avtalet

Sjukvårdskostnader för anställda, studenter och anknutna som saknar EU-kort och kommer utanför EU

Akut sjuk- och tandvård

Samtliga anställda, studenter och anknutna personer, som saknar svenskt personnummer, täcks av KI:s försäkringar för akut sjuk- och tandvård i max 90 dagar. Ansökan görs till Kammarkollegiet som beslutar om belopp för ersättning.

Besök på vårdcentraler och primärvård 

Anställda, studenter samt anknutna personer från de nordiska länderna, EU-medborgare med EU-kort samt vissa länder som Sverige har avtal med betalar samma avgifter som svenska medborgare.

Anställda, studenter samt anknutna personer som saknar EU-kort eller kommer utanför EU (tredje land) får själv betala självkostnaden för besök på vårdcentral och primärvård enligt den taxa som gäller i Region Stockholm, se mer information från 1177 Region Stockholm nedan.  För denna grupp rekommenderas att man tecknar egen försäkring från hemlandet som täcker icke akut sjukvård.

Healthcare in region Stockholm - 1177

Försäkringsskydd och villkor för stipendiater

Arbetsbaserade förmåner

Om man arbetar i Sverige är man i regel försäkrad för arbetsbaserade förmåner, såsom:

 • graviditetspenning,
 • föräldrapenning på sjukpenningnivå och grundnivå,
 • tillfällig föräldrapenning, inkomstgrundande ålderspension,
 • sjukpenning m.m.

De arbetsbaserade förmånerna ska alla täcka någon form av inkomstbortfall och storleken på dem beror på vilka inkomster man har eller har haft. Eftersom stipendiater inte har en anställning med lön i Sverige kan de inte omfattas av de arbetsbaserade förmånerna.

Bosättningsbaserade förmåner

Om man bor i Sverige längre tid än ett år är man i regel försäkrad för bosättningsbaserade förmåner, såsom:

 • föräldrapenning på lägstanivå och grundnivå,
 • barnbidrag,
 • underhållsstöd,
 • bostadsbidrag,
 • ersättning för viss tandvård m.m.

Man har rätt till de här ersättningarna om man är försäkrad i Sverige, vilket man är om man bor här och inte arbetar i ett annat land. För att avgöra om man bor i Sverige väger Försäkringskassan bl.a. in hur man bor, från vilket land man får sin inkomst, hur länge man ska vara i Sverige och hur ofta man besöker andra länder. Det har också betydelse var familjemedlemmar bor. Man kan inte samtidigt vara försäkrad i Sverige och ett land inom EU/EES eller i Schweiz.

Doktorander med stipendium anses inte vara bosatta i Sverige (enligt 5 kap.8 § Socialförsäkringsbalken) och har därmed inte rätt till bosättningsbaserade förmåner. KI har dock tecknat en försäkring för doktorander genom Kammarkollegiet.

Stipendiatens ankomst till Sverige

När stipendiaten kommer till Sverige är det viktigt att kontrollera aktuella försäkringar från hemlandet som gäller under deras vistelse vid KI. Det kan vara försäkring från lärosätet man kommer från, en egen privat försäkring eller såsom för EU-medlemmar ett EU-kort (European Health Insurance Card, EHIC).

KI ska uppmana stipendiaterna att behålla försäkringen från hemlandet, även om det innebär en månadskostnad för stipendiaten i form av premier. Om det inte finns försäkringsskydd från hemlandet ska bevis på att stipendiaten är utförsäkrad uppvisas.

Stipendiater som vistas i Sverige längre tid än ett år ska oavsett medborgarskap folkbokföra sig här och ansöka om ett svenskt personnummer hos Skatteverket. När man tilldelas ett svenskt personnummer omfattas man av svenska sjukvårdsförmåner. Stipendiater får då tillgång till fullt subventioneras sjuk- och tandvård, dvs. enbart betalar patientavgift.

Innan ett personnummer tilldelas, och när stipendiaten vistas kortare tid än ett år, kan vissa försäkringar tecknas beroende på vilket land stipendiaten kommer ifrån.

Försäkringar för stipendiater som vistas här kortare tid än ett år

EU-Kortet, EHIC

Stipendiater från EU ska ha ett giltigt EU-kort, EHIC, inom EU/EES eller Schweiz.

EU-kortet ger stipendiaten rätt till sjuk- och tandvård när den befinner sig i Sverige, som:

 • inte kan vänta tills den kommer tillbaka till hemlandet,
 • stipendiaten får hos vårdgivare som är anslutna till det allmänna sjukvårdssystemet i Sverige.

Med vård som inte kan vänta tills man återvänder till hemlandet menas inte bara akutvård, utan även vård som orsakas av kronisk sjukdom. I sådan vård inkluderas provtagningar och medicinska kontroller.

Med EU-kortet betalar stipendiaten lika mycket för sjuk- och tandvård som de som bor i Sverige. Därför betalar stipendiaten själv patientavgiften.

Försäkring för utländska besökare, FUB

FUB gäller för utländska besökare, inkl. stipendiater, anknutna, som har en koppling till KI:s verksamhet, samt anställda personer vid KI som inväntar svenskt personnummer från Skatteverket och vistas här kortare tid än ett år. I förekommande fall så omfattas även deras familjemedlemmar som maka/make/sambo och barn av FUB försäkringen till dess att man får svenskt personnummer. Försäkringen gäller endast i 364 dagar.

FUB är tecknad som en samlingsförsäkring som gäller dygnet runt i Sverige och under resa som sker direkt mellan hemlandet och Sverige. Försäkringen gäller inte om den försäkrade befinner sig i sitt hemland. Försäkringen gäller också i Schengenområdet om den försäkrade har ett Schengenvisum.

Försäkringen täcker akut sjuk- och tandvård och hemtransport till hemlandet om det skulle bli nödvändigt. Försäkringen täcker inte regelbundna kontroller eller mediciner för sjukdomar som har uppstått före resan.

Försäkringen innehåller invaliditets- och dödsfallskapital. Vid olycksfallsskada som leder till medicinsk invaliditet utbetalas ett invaliditetskapital i förhållande till den medicinska invaliditetsgraden. Leder olycksfallsskadan inom tre år till döden, utbetalas ett basbelopp till dödsboet.

Försäkringen innehåller vidare ett ansvarsskydd om någon kräver besökaren på skadestånd för något som besökaren har gjort under besöket. Den innehåller dessutom ett rättsskydd om besökaren kräver någon på skadestånd.

Försäkringen innehåller dessutom ett egendomsskydd om besökaren blir av med sina privata ägodelar under besöket. Vid skador på egendom är självrisken alltid 1500 SEK.

Student IN samling

Försäkringen Student IN samling gäller för antagen utbytesstudent som studerar, forskar eller praktiserar i Sverige enligt en överenskommelse mellan KI och ett utländskt universitet eller högskola. Med antagen menas registrerad i LADOK.

Samlingsförsäkringen gäller from 2020-02-01 även för externa studenter tex Erasmusstudenter doktorander eller praktikanter som ska studera eller praktisera i Sverige utan att registreras i LADOK och när det saknas skriftlig överenskommelse mellan lärosäten.

Det innebär att Student IN samling omfattar alla studentkategorier på KI och att institutionen inte ska teckna någon Enskild Student IN försäkring.

Försäkringen gäller:

 • Dygnet runt
 • Under stipendiatens resa mellan hemlandet och Sverige, under hela utbildningstiden samt två veckor före studiestart och två veckor efter studieslut
 • Under sommarlov, om stipendiaten fortsätter att studera på högskolan/universitetet efter sommarlovet
 • I hela Schengenområdet, förutsatt att stipendiaten har ett gällande Schengenvisum, utfärdat av svensk utlandsmyndighet (men egendomsskyddet bara gäller i Sverige). Om stipendiaten har ett uppehållstillstånd så gäller försäkringen bara i Sverige

Försäkringen gäller inte om stipendiaten befinner sig i hemlandet.

Försäkringen täcker akut sjuk- och tandvård och hemtransport till hemlandet om det skulle bli nödvändigt. Försäkringen täcker inte regelbundna kontroller eller mediciner för sjukdomar som har uppstått före resan. Försäkringen innehåller även ett ansvarsskydd om någon kräver stipendiaten på skadestånd. Det kan till exempel vara en hyresvärd som kräver stipendiaten på skadestånd för en skada som har uppstått i deras boende under försäkringstiden. Då kan försäkringen hjälpa stipendiaten med juridiskt stöd och ersätta denne för skadeståndet. Försäkringen innehåller dessutom ett rättsskydd om det är stipendiaten som kräver någon annan på skadestånd.

Så länge stipendiaten befinner sig i Sverige gäller försäkringen även för deras ägodelar. Det innebär att stipendiaten kan söka ersättning om deras saker går sönder eller blir stulna. Vid skador på egendom är självrisken alltid 1 500 SEK. I övrigt gäller försäkringen utan självrisk.

Personskadeförsäkring för studenter

Försäkringen omfattar studenter och doktorander vid högskolor och universitet. Försäkringen gäller i Sverige under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas. Med skoltid avses all tid inom skolans lokaler och område och då studenten deltar i verksamhet som är i KI:s regi. Försäkringen gäller inte när vistelsen är en fritidsaktivitet ordnad av någon annan än KI.

Vid personskada genom olycksfall eller vid sjukdom genom smitta utbetalas ersättning för personskada enligt 5 kapitlet skadeståndslagen (1972:207) som om skadeståndsskyldighet hade förelegat. I fråga om ersättning för inkomstförlust tillämpas därvid reglerna om beräkning av livränteunderlag i 41 kap. 8–18 §§ socialförsäkringsbalken (2010:110).

Om antingen en personskada genom olycksfall eller en sjukdom genom smitta leder till döden inom tre år från skadetillfället, utbetalas – utöver eventuellt redan utbetalade belopp – ett basbelopp till dödsboet. Har den avlidne egna barn som vid dödsfallet inte fyllt 18 år, utbetalas dessutom – och utöver ersättning för förlust av underhåll enligt första stycket – tre basbelopp till varje sådant barn och tre basbelopp till den andre föräldern till ett sådant barn såsom förmånstagare i olycksfallsförsäkring, förutsatt att den andre föräldern är, eller i anledning av dödsfallet blir, vårdnadshavare.

Mer om Försäkringar för studenter.

Försäkringar för stipendiater som vistas här längre tid än ett år

Särskilt personskadeskydd, SPS

SPS-försäkringen gäller under tiden stipendiaten deltar i verksamhet/uppdrag, när stipendiaten är på väg till eller från verksamhet förutsatt att man reser direkt utan stopp längs vägen. Vid trafikskada omfattas du istället av fordonets trafikförsäkring.

Ersättningen utgår för bl.a. följande:

 • Sveda och värk om stipendiaten har akuta besvär i samband med skadan
 • Lyte och men om stipendiaten får ärr eller bestående besvär (t.ex. utgår ersättning om man förlorar en tand)
 • Nödvändiga kostnader för läkarbesök och läkemedel inom högkostnadsskyddet som inte täcks av annan försäkring
 • Inkomstförlust om stipendiaten blir sjukskriven pga. skadan

Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier

Stipendier räknas inte som sjukdomsgrundande inkomst hos Försäkringskassan. Doktorander som finansierar sina studier med ett stipendium kan därför inte ansöka om föräldrapenning eller sjukpenning hos Försäkringskassan. De kan i stället ansöka om ersättning hos Kammarkollegiet.

Ersättningsnivån räknas ut utifrån storleken på stipendiet enligt samma princip som Försäkringskassan hade räknat ut ersättning vid lön. På så vis räcker stipendiet hela doktorandperioden även om den drar ut på tiden på grund av sjukdom eller föräldraledighet.

Vid sjukdom gäller nedanstående:

 • Stipendiaten har rätt till sjukpenning om dennes arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel.
 • Stipendiaten kan få ut sjukpenning för 25, 50, 75 eller 100 procent av en dag.
 • Om stipendiaten är sjukskriven mer än sju dagar i rad krävs läkarintyg.
 • Om stipendiaten är sjukskriven under en längre period ansöker denne om ersättning för hela den perioden i Kammarkollegiets e-tjänst.
 • Om stipendiaten är tillfälligt sjuk skickar denne e-post till Kammarkollegiet dagen denne insjuknar eller senast dagen efter och sjukanmäler sig

Vid föräldraledighet gäller nedanstående:

 • Föräldrapenning betalas ut i 480 dagar för ett barn. Av dessa baseras ersättningen på dennes stipendium 390 av dagarna. De övriga 90 dagarna är ersättningen 180 kronor per dag.
 • Stipendiaten kan ansöka om föräldrapenning för 25, 50, 75, eller 100 procent av en dag.
 • När stipendiaten vet att denne ska vara föräldraledig en längre period ansöker stipendiaten om ersättning.

Vid tillfällig föräldraledighet/vård av barn (vab) gäller nedanstående:

 • Stipendiaten kan ansöka om ersättning för tillfällig föräldraledighet när denne är hemma för vård av barn (vab) eller i samband med ett barns födelse eller adoption. Stipendiaten kan också ta ut tillfällig föräldraledighet när ett barn har avlidit.
 • Stipendiaten kan ansöka om ersättning för tillfällig föräldraledighet för 25, 50, 75 eller 100 procent av en dag.
 • Om denne är hemma med ett sjukt barn krävs läkarintyg efter sju dagar.
 • Tillfällig föräldraledighet kan tas ut under max 120 dagar per barn och år.

Stipendiater på grund- och avancerad nivå

Stipendiater på grund- eller avancerad nivå som är antagna till högskoleutbildning vid KI eller ett annat lärosäte omfattas av Student IN.

Stipendiater på forskarnivå

Doktorander antagna vid KI omfattas av SPS. Denna försäkring ger ett skydd motsvarande det skydd som anställda har vid arbetsskador.

Försäkringen gäller när doktoranden har folkbokfört sig i Sverige och tilldelats ett svenskt personnummer. Innan dess gäller de försäkringar som finns för stipendiater som vistats här kortare tid än ett år, såsom FUB men även EU-kortet, EHIC.

Utöver ovanstående personskadeförsäkring gäller Kammarkollegiets sjuk- och föräldraförsäkring som en årlig, obligatorisk gruppförsäkring för samtliga doktorander oavsett om de är folkbokförda och tilldelats svenskt personnummer eller vistats i Sverige kortare tid än ett år.

KI fortsätter att betala ut tilläggsstipendier under frånvaron, Kammarkollegiet ersätter perioden som förlängs pga. frånvaron.

Information om hur man anmäler frånvaro finns att hitta på Kammarkollegiets hemsida.

Postdoktorala stipendier

Postdoktorer som vistas i Sverige kortare tid än ett år och inte tilldelats ett svenskt personnummer omfattas av försäkringen FUB och EU-kortet, EHIC.

Postdoktorer som har varit bosatta i Sverige under längre tid än ett år och tilldelats ett svenskt personnummer omfattas av SPS.

Postdoktorer med stipendier kan ansöka om bosättningsbaserade förmåner hos Försäkringskassan. Rätten till ersättningar som grundar sig på att man bor i Sverige beslutas av Försäkringskassan.

Övriga villkor

Olycksfallsförsäkringar under fritid

Stipendiaten har ett eget ansvar för att teckna en privat olycksfallsförsäkring under sin vistelse i Sverige.

De som omfattas av försäkringen FUB har viss olycksfallsförsäkring samt ett skydd för egendom. FUB ersätter även nödvändiga och skäliga merkostnader för transport till hemlandet av den försäkrade pga. att den försäkrade drabbats av allvarlig sjukdom eller omfattande personskada under försäkringstiden. detsamma gäller hemtransport av avliden.

Om stipendiaten omfattas av försäkringen Student IN finns ett egendomsskydd under hela försäkringstiden i Sverige samt hemtransport till hemlandet för det fall stipendiaten drabbats av allvarlig sjukdom eller omfattande personskada under försäkringstiden. Detsamma gäller hemtransport av avliden.

Har stipendiaten ett svenskt personnummer erbjuder de flesta försäkringsbolag olycksfallsförsäkringar som kan tecknas under vistelsen i Sverige.

Livförsäkring

Stipendiaten har ett eget ansvar för att teckna en privat livförsäkring under sin vistelse i Sverige.

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

 • D1.Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
 • K8.Klinisk neurovetenskap
Logga in med KI-ID