Skip to main content

Avsluta anställning

En anställning kan avslutas av olika skäl. Uppsägningstiderna regleras av olika avtal och bestämmelser.

Uppsägning från arbetstagarens sida

Uppsägningstiderna för dem som inte uppnått pensionsåldern regleras i Villkorsavtalet.

  • Vid anställning högst ett år är uppsägningstiden en månad.
  • Vid anställning mer än ett år är uppsägningstiden två månader.

För den som ingår i KI:s lokala chefskrets och ska sluta sin anställning gäller en uppsägningstid om sex månader. Det är dock ovanligt att arbetsgivaren behöver utnyttja hela uppsägningstiden.

Vid uppsägning från arbetstagarens sida, används blanketten Uppsägning.

Uppsägning från arbetsgivarens sida

En tillsvidareanställning kan sägas upp enbart på grund av sådant som betraktas som saklig grund enligt LAS. Saklig grund för uppsägning är arbetsbrist eller personliga skäl. Det går även att avsluta en anställning om du som medarbetare har uppnått pensionsåldern (68 år). Se mer info om att avsluta anställningen p.g.a.pension längre ner på denna sida.

Vid uppsägning av en tillsvidareanställning från arbetsgivarens sida gäller olika uppsägningstider.

Uppsägning på grund av arbetsbrist


Vid arbetsbrist blir uppsägningstiderna längre än de som gäller enligt Villkorsavtalet och LAS då uppsägningstiderna även regleras av Avtal om omställning.

För mer information se sidan arbetsbrist.

Uppsägning på grund av personliga skäl

En uppsägning på grund av personliga skäl ska vara saklig grundad vilket innebär att en uppsägning exempelvis kan grunda sig i misskötsamhet, arbetsvägran, trakasserier, svårigheter att samarbeta eller illojalitet. 

 Vid en uppsägning pga. personliga skäl ska centrala HR-avdelningen vara involverad.

Uppsägningstider regleras i LAS med komplettering i Villkorsavtalet.

 

Tidsbegränsad anställning

Om en tidsbegränsad anställning upphör ska du som medarbetare få ett skriftligt besked om detta senast en månad före avslutsdatum förutsatt att du varit anställd mer än 12 månader under de senaste tre åren.

Samtidigt som beskedet lämnas till dig som anställd så ska arbetsgivaren även varsla den lokala arbetstagarorganisation som du tillhör. Se blankett varsel.

I varslet ska det anges om du har företrädesrätt. Se mer info under företrädesrätt.

Avbryta provanställning

Om du som medarbetare vill avsluta din provanställning ska besked lämnas till arbetsgivaren senast vid prövotidens utgång. Se mall här

Avsluta anställning vid sjukersättning

Om Försäkringskassan har beslutat om hel sjukersättning så kommer din anställning att upphöra. Du som anställd ska då vända dig till pensionsadministratörerna och ansöka om sjukpension hos SPV samt skriva på ansökan om uppsägning.

Avsluta anställning vid pensionsavgång

Vid uppsägning från arbetstagarens sida p.g.a. pension, används blanketten Uppsägning.

Pensionsåldern är flexibel och du som anställd kan välja att arbeta fram till 68 års ålder, se mer info om fortsatt anställning samt avslut efter 68 års ålder här. Efter 68 års ålder så har du och din arbetsgivare en ömsesidig uppsägningstid på en månad. 

Avgångsintervju och tjänstgöringsbetyg

När en medarbetare/arbetstagare avslutar sin anställning hålls en avgångsintervju.

Tjänstgöringsintyg och tjänstgöringsbetyg.

Jenny Wärnlund

HR-specialist
UF.HRA.Förhandling
UF Universitetsförvaltningen

Carolina Ström

HR-specialist
UF.HRA.Förhandling
UF Universitetsförvaltningen

Åsa Agréus

HR-specialist
UF.HRA.Förhandling
UF Universitetsförvaltningen