Skip to main content

Uppnådd LAS-ålder

Arbetstagares anställningsskydd är förlängt från och med 1 januari 2020, genom ändringar i lagen (1982:80) om anställningsskydd, LAS. Åldern för rätten att kvarstå i anställning är 68 år. 1 januari 2023 ändras det till 69 år.

När en medarbetare uppnår LAS-åldern (68 år) och rätten att kvarstå i anställning upphör sker en väsentlig förändring av anställningsskyddet. Arbetsgivaren får då säga upp en arbetstagare utan krav på saklig grund. Arbetsgivaren behöver inte ange något skäl för att säga upp arbetstagaren och uppsägningstiden är 1 månad.  

I god tid innan en medarbetare uppnår LAS-åldern ska ansvarig chef genomföra en dialog med medarbetaren som ska utmynna i en dokumenterad plan för hur kompetensväxling och/eller avveckling av aktuella uppdrag ska ske fram till dess att LAS-åldern uppnås eller i förekommande fall en plan för fortsatta uppdrag.

Arbetsgivaren ska årligen ompröva anställningen i god tid före det att arbetstagaren fyller år i syfte att avgöra om anställningen ska fortsätta ytterligare ett år. Om anställningen ska avslutas ska medarbetaren informeras i god tid innan anställningen upphör så att arbetstagaren hinner ansöka om pension. 

Om medarbetaren vill säga upp sig själv är uppsägningstiden 1 månad, och blanketten Uppsägning ska användas. Vid egen uppsägning är det viktigt att ansöka om pension i god tid. 

Om anställningen ska kvarstå efter 68 års ålder ska anställningsförfarandet ske i enlighet med KI:s regelverk Föreskrifter för anställning efter det att rätten att kvarstå i anställning upphör. 

Följande gäller för alla anställningsavtal som ingås med personer som har uppnått LAS-åldern:

1. En anställning efter uppnådd LAS-ålder ska gälla tillsvidare om det inte finns särskilda skäl för att tidsbegränsa anställningen (anställning av gästprofessor och adjungerad professor sker med stöd av 4 kap. 10–12 §§ högskoleförordningen [1993:100]).

2. Anställningsvillkoren ska regleras i ett nytt anställningsavtal.

3. Lön betalas per månad.

4. Anställningen kan pågå under högst fem år.

5. Sysselsättningsgraden ska omfatta minst 10 procent och högst 50 procent av heltid.

6. Anställningen ska inte avse uppdrag som chef eller uppgifter med arbetsledande ställning.

7. Beslut om anställning fattas enligt bestämmelserna i gällande besluts- och delegationsordning.

Åsa Agréus

HR-specialist
UF.HRA.Förhandling
UF Universitetsförvaltningen

Carolina Ström

HR-specialist
UF.HRA.Förhandling
UF Universitetsförvaltningen

Jenny Wärnlund

HR-specialist
UF.HRA.Förhandling
UF Universitetsförvaltningen