Exitintervju

När en medarbetare slutar sin anställning vid Karolinska Institutet ska man hålla en exitintervju.

Exitintervju

Anställningen ska ha omfattat minst sex månader. Syftet med exitintervjuer är att fånga upp positiva och negativa signaler inom olika områden under anställningstiden. Det kan till exempel vara inom:

  • Arbetsorganisationen
  • Arbetsmiljön
  • Anställningsvillkoren
  • Arbetsuppgifter, eller krav, förutsättningar och förväntningar kring dessa
  • Utvecklings- och karriärmöjligheter
  • Ledarskapet på arbetsplatsen
  • Arbetsgruppen och samarbetet internt och externt

Exitintervjuer ger möjlighet att på ett systematiserat sätt arbeta med det inre kvalitetsarbetet. Något som i sin tur gör det möjligt att fortlöpande förbättra och utveckla verksamheten. Rätt använt kan exitintervjuer ge en viktig återkoppling till organisationens personalpolitik.

Exitenkät

Enligt ett rektorsbeslut ska alla medarbetare som lämnar KI få en exitenkät. Syftet är att ge den som slutar chansen att lämna sina åsikter, att utveckla verksamheten baserat på aggregerade data och att minska risken för att fler medarbetare slutar av samma anledning. Exitenkäten är ett komplement till exitintervjuer.

Enkäten består av tre olika frågeområden: rekommendation (eNPS), orsak till avslut samt arbetsmiljö och ledarskap. Totalt består den av nio frågor samt bakgrundsfrågor.

Alla medarbetare som arbetat mer än sex månader ska få enkäten. Den ska skickas till samtliga medarbetare som lämnar KI oavsett anställning eller orsaken till avslut (tex nytt arbete, tjänstledig, studier eller pension).

Resultatet från enkäterna hanteras konfidentiellt av HR på institutionerna/motsvarande.

Dokument

PG
Innehållsansvarig:
2022-01-20