Anställning som doktorand vid KI

Anställning som doktorand är den vanligaste försörjningsformen för doktorander vid KI. På den här sidan hittar du viktig information om bl.a. lön och andra förmåner, semester och föräldraledighet för doktorander med doktorandanställning på KI. Anställning som doktorand (d.v.s. förordnande med ”doktorandtjänst”) regleras av högskoleförordningen 5 kap 1 – 7§§.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig år sin egen utbildning. Inom ramen för doktorandanställning får doktoranden dock delta i undervisning och annan institutionstjänstgöring upp till 20 % av heltid.
En anställning som doktorand ska avse arbete på heltid. Om en doktorand begär det får anställningen avse arbetet på deltid, dock lägst 50 % av heltid.
En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Den sammanlagda anställningstiden får vara längre om det finns särskilda skäl, som sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, fackliga förtroendeuppdrag eller föräldraledighet.

Löner

Löner för doktorander med anställning på KI regleras i lokalt kollektivavtal.

Snabbguide doktorander

Aktuellt kollektivavtal för doktorander

Förmåner för doktorander

Doktorander med anställning på KI omfattas av samma sociala förmåner som övriga anställda vid universitetet.

Semester

Doktorand med anställning på KI har schablonsemester

Föräldraledighet

Föräldraledighet regleras i allmänna avtal och lagar. KI har även ett lokalt avtal om föräldralön.

Mer information om föräldraledighet, föräldralön, arbetstidsförkortning för föräldrar, vård av sjukt barn och tillfällig föräldrapenning i samband med barns födelse

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk ska du anmäla det till din arbetsplats samma dag. Under de första 14 dagarna av en sjukperiod betalar KI ut sjuklön. Från dag 15 betalar Försäkringskassan ut sjukpenning.

Information om sjuk- och friskanmälan, sjuklön och sjukpenning, läkarintyg, och ersättning för läkarvård och läkemedel

Pension

Doktorandanställning är pensionsgrundande.

Mer information om pension för anställda

Trygghetsstiftelsen

Doktorander som uppfyller kraven i omställningsavtalet omfattas av Trygghetsstiftelsen dock endast de förmåner som följer av 2 års anställning. Läs mer på Trygghetsstiftelsens hemsida.

Ytterligare information för anställda vid KI

Mer information för anställda vid KI

Frågor

Doktorander och handledare som har frågor om doktorandanställning och tillhörande anställningsvillkor ska i första hand vända sig till HR på den egna institutionen.

Doktorander som har frågor om sin forskarutbildning ska först och främst kontakta sin handledare, studierektor och/eller administratör för forskarutbildning på den egna institutionen.

Doktorander med annan arbetsgivare

Många doktorander vid KI kombinerar utbildning på forskarnivå med någon typ av tjänstgöring och förordnande hos annan huvudman, t.ex. inom sjukvården eller industri. Ca 35 % av KI-doktoranderna har en aktiv anknytning till Region Stockholm.

I samband med antagning till forskarutbildning ska högskolan bedöma att finansieringen kan säkras under hela utbildningen. Om doktorandkandidaten planerar att bedriva utbildning på forskarnivå parallellt med anställning hos annan huvudman, t.ex. Region Stockholm, krävs det att verksamhetschefen tillstyrker finansieringsplanen och intygar att doktoranden kommer att ha tid och möjlighet att genomföra forskarutbildningen.

I de fall forskarutbildning bedrivs inom ramen för en anställning hos en annan arbetsgivare än KI rekommenderas att ett kontrakt upprättas som reglerar de finansiella förhållandena fram till avsedd examen.

Förmåner för doktorander

För frågor om semester, föräldraförsäkring, sjukdom och löneförmåner, hänvisas till arbetsgivaren/huvudman.

Frågor

Doktorander som har frågor om sin forskarutbildning ska först och främst kontakta sin handledare, studierektor och/eller administratör för forskarutbildning på den egna institutionen.

Dokument