Rapportera om något hänt

Har du varit med om olycksfall, sjukdom, sett eller varit med om en avvikande situation eller upplever att universitetet brister i sina rutiner kring arbetsmiljö, säkerhet eller miljö, ska du göra en så kallad incident- och avvikelserapportering i IA-systemet. IA-systemet är ett  webbaserat systemstöd för risk-, incident- och avvikelserapportering som hjälper oss att systematiskt utveckla KI som arbetsplats. Därför är det viktigt att du rapporterar det som hänt.

Kom ihåg, om det är möjligt:

  1. att i första hand alltid kontakta din chef och/eller skyddsombud när något händer, och gärna rapportera in händelsen tillsammans. Vid allvarliga händelser ska alltid chef kontaktas, läs mer här.
  2. ange plats eller situation så att ärendet kan följas upp och skapa underlag för utveckling och förbättring av arbetsmiljön.
  3. om detta inte är möjligt för dig kan du rapportera anonymt.
Sofia Lindberg
Arbetsskador och tillbud.

Vad är viktigt att rapportera

Alla avvikelser inom arbetsmiljö ska registreras i IA-systemet som är ett webbaserat systemstöd för risk-, incident- och avvikelserapportering. Om du till exempel har skadat dig, eller upplever att universitetet brister i sina rutiner kring arbetsmiljö, säkerhet eller miljö och hållbar utveckling, ska du göra en så kallad incident- och avvikelserapportering i IA-systemet.

Vilka får information om händelsen?

Närmaste chef, prefekt/motsvarande, utredare i studentärenden och skyddsombud kan få information om händelsen.

Rapporteringar gällande anställda går i första hand till närmsta chef som har arbetsmiljöansvaret och som ska se till att ärendet hanteras och att åtgärder vidtas för att förhindra att ytterligare personer drabbas av samma skada eller tillbud.

Arbetsskador och tillbud

Egendom, säkerhet och miljö

Händelser som påverkar eller riskerar att påverka miljön och säkerheten. Allt som händer kopplat till egendom och säkerhet ska rapporteras. Vid fastighetsrelaterade fel i husen på KI:s campus gör felanmälan.

Sofia Lindberg
Diskriminering, trakasserier eller kränkande händelse.

Diskriminering, kränkningar, trakasserier och sexuella trakasserier

Du bör i första hand kontakta en chef i din närhet, HR på din institution eller någon annan du har förtroende för när det handlar om att rapportera inom det här området.

Vid KI råder nolltolerans mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkningar och vi behöver och ska agera i ett så tidigt skede som möjligt. När en chef eller annan arbetsgivarföreträdare får kännedom om dessa händelser är vi som arbetsgivare, i första hand närmaste chef, skyldiga enligt lag att agera och utreda händelserna.

Mer om hur du går du tillväga, var du kan få stöd och vad som händer med informationen.

Intern rapportering i IA-systemet

Rapportera gärna gemensamt; chef, medarbetare och skyddsombud. Rapportering i IA-systemet går direkt till närmaste chef och görs vanligtvis under processens gång. Att rapportera kan utgöra ett stöd för att klargöra och förtydliga vad som hänt, när det hänt och är en möjlighet att dokumentera under ärendets gång. Det ger även möjlighet till lärande och utveckling av verksamheten.

Sofia Lindberg
Rapportering av informationssäkerhetsincident.

Rapportera anonymt (centralt)

Om du av någon anledning inte kan framföra information om arbetsmiljöbrister och avvikelser du upplevt eller observerat, direkt till närmaste chef eller någon annan ansvarig finns möjligheten att anonymt rapportera och beskriva händelser eller nära-på händelser.

Det är bra att känna till att det är svårt att agera på anonymt rapporterade händelser och att KI understryker vikten av att i första hand direkt påtala brister i arbetsmiljön för att kunna hantera och lösa dem direkt.

Rapportera anonymt utan inloggning i IA-systemet.

Sofia Lindberg
Visselblåsarfunktion

Visselblåsarfunktion

Genom att använda kanalen för visselblåsning kan medarbetare i ett arbetsrelaterat sammanhang rapportera missförhållanden som är så allvarliga att allmänheten har ett intresse av att de kommer fram och upphör.

Sofia Lindberg
Rapportering av informationssäkerhetshändelse

Informationssäkerhetsincident

Rapportera alla informationssäkerhets- och personuppgiftsincidenter. En incident kan bestå av ett IT-angrepp där information; exempelvis personuppgifter läcker, förloras eller förvanskas:

  • felaktig, olovlig eller skadlig hantering av information som kan innebära negativ påverkan för KI.
  • information som kommit i orätta händer.
  • stöld av utrustning eller fysiska dokument innehållande känslig information.
  • dataintrång.

Felanmälan

Vid fastighetsrelaterade fel i husen på KI:s campus görs felanmälan till de respektive fastighetsägarna.

Chef eller skyddsombud? Så använder du IA-systemet

Nedan finns ett urval av manualer för att hjälpa dig att förstå och använda IA-systemet på ett effektivt sätt. Materialet tillhandahålls av AFA försäkringar vilket garanterar att materialet uppdateras när uppdateringar görs i systemet. 

Behörighetsblanketten skickas till: ufs-systemforvaltning@ki.se dit du också kan vända dig för support avseende IA-systemet.

Manual till IA-systemet

E-learning för chefer med interaktiva övningar och quiz på:

Startsidan och mitt IA

Hitta händelser i händelselistan.

Utredning

Åtgärder

Rapportguide:

Anmäl händelser till Försäkringskassan, AFA, Arbetsmiljöverket

Samtliga aktuella manualer.

Behörighetsblankett

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • All KI staff
Logga in med KI-ID
KI Kommunikati…
2023-05-31