Föräldraledighet

Föräldraledighet vid KI regleras av Föräldraledighetslagen, Villkorsavtalet och lokalt avtal om Föräldralön.

Föräldraledighetslagen och Tjänstledighetsförordningen ger den anställde rätt till följande:

 • Ledighet tills dess att barnet är 18 månader
 • Ledighet på heltid för barn äldre än 18 månader om föräldrapenning betalas ut på heltid
 • Deltidsledighet till dess barnet är 12 år

Föräldraledighet regleras i allmänna avtal och lagar. Karolinska Institutet har även ett lokalt avtal om föräldralön.

Anmälan om föräldraledighet ska om möjligt göras två månader innan beräknad födsel och omfatta hela den tid som ledigheten avser, dvs även semester ska inplaneras. Planeringen ska ske i samråd med institutionen. Minst 20 semesterdagar/år ska tas ut.

Föräldraledighet får delas upp på högst tre perioder/kalenderår. Ändras omfattningen på ledigheten räknas det som en ny period. Syftet med planeringen är att arbetsgivarens verksamhet ska fungera. Fler perioder kan godkännas av arbetsgivaren om verksamheten så tillåter.

Om den anställde önskar återgå till arbetet tidigare än planerat ska detta meddelas institutionen minst en månad i förväg.

Den anställde ska själv begära föräldrapenning från Försäkringskassan. KI gör löneavdrag baserad på omfattningen på föräldraledigheten.

 • Anmäl föräldraledigheten minst två månader i förväg i PA-webben.
 • Du har rätt till högst tre ledighetsperioder per kalenderår.
 • Tänk på att ta ut minst 20 semesterdagar per kalenderår under din föräldraledighet.

Mer information om föräldrapenning hittar du hos Försäkringskassan.

Föräldraledig med schablonsemester

Vid föräldraledighet under större delen av året behöver föräldraledigheten pausas för uttag av semester. När du ansöker om föräldraledighet i PA-webben anger du semesterperioden i Meddelande/Anteckningar direkt i ledighetsärendet. Då kommer Payroll förlägga semesterdagarna under angiven period. Detta för att det ska stämma överens med din ansökan för föräldrapenning hos Försäkringskassan. 

Föräldralön från KI

 • Högst 360 tillfällen.
 • Längst tills dess barnet är 36 månader.
 • Föräldralönen är baserad på aktuell kalenderdagslön.

En arbetstagare som är ledig för barns födelse eller vård av adoptivbarn har rätt till föräldralön. Föräldralön utgår med 10 % av lönen. Överstiger din lön föräldrapenningtaket får du ytterligare kompensation.

För mer detaljerad information se lokalt avtal om föräldralön.

Föräldralön utbetalas månadsvis och i förhållande till ledighetens omfattning, dvs. är en medarbetare ledig 25 % utbetalas 25 % av den föräldralön som medarbetaren skulle ha fått om hen var 100 % ledig.

Föräldralön utgår med högst 360 tillfällen och längst tills dess barnet är 36 månader. För adoptivbarn avses 36 månader från det att barnet kommit i adoptivförälderns vård. Med ordet tillfällen förstås att om en anställd väljer att vara föräldraledig på deltid går det åt sju tillfällen per vecka.

Exempel:

Anställd som är föräldraledig varje fredag räknas som deltidsanställd på 80% med arbete varje dag. Sju dagar (tillfällen) går åt per vecka och räknas bort från de 360 tillfällen man hade från början.

Sjuk under föräldraledighet

För information om sjuk under föräldraledighet, se Försäkringskassans hemsida. https://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/foraldraledig

Anställd som är föräldraledig och blir sjuk får inte sjuklön från KI utan den utbetalas istället av Försäkringskassan.

När en anställd har fått beviljad sjuklön (sjukpenning) av Försäkringskassan, ska underlaget (beslutet eller utbetalningsbeskedet) från Försäkringskassan skickas till payroll@uf.ki.se. Löneenheten byter då ut föräldraledigheten mot sjukledighet så att föräldraledighetsdagarna under sjukperioden kan sparas till ett senare tillfälle.

Graviditetspenning

Anställd som på grund av sina arbetsuppgifter inte kan fortsätta arbeta i slutet av en graviditet har rätt till omplacering med bibehållen lön. Den anställde måste meddela arbetsgivaren minst en månad i förväg att hon vill utnyttja sin rätt till omplacering

Om arbetsgivaren inte har möjlighet till omplacering kan arbetstagaren ansöka om graviditetspenning.

Lämna beslutet om graviditetspenning från Försäkringskassan till din lokala HR.

När din graviditetspenning är godkänd av Försäkringskassan så registrerar ledigheten i PA-webben.

Mer information finns på Försäkringskassans hemsida.

Vård av sjukt barn

För information om tillfällig föräldrapenning, se Försäkringskassans hemsida.

KI ersätter arbetstagare som tjänar över basbeloppstaket med 77,6% på överskjutande del, maximalt tio dagar/kalenderår. Basbeloppstaket uppgår till 7,5 basbelopp.

 • Anmäl till din arbetsplats och försäkringskassan samma dag.
 • Avser barn upp till tolv år.
 • Om barnet är mellan tolv och sexton år måste du lämna in beslut eller utbetalningsbesked från Försäkringskassan.
 • Om barnet är sjukt mer än 7 kalenderdagar måste du även lämna in utbetalningsbesked från Försäkringskassan.

För mer detaljerad information om prisbasbelopp och andra belopp som är aktuella för ersättningar se  Försäkringskassans hemsida.

Ledighet i samband med barns födelse

I samband med barns födelse har den som är barnets andra förälder självständig rätt till ledighet i tio arbetsdagar/barn. Dagarna kan tas ut t.o.m den 60:e dagen efter den dag barnet kommer hem från sjukhuset. Ersättning utgår ifrån Försäkringskassan.

Datum för undertecknade av lönerevisionsavtal, information till Försäkringskassan

Alla doktorander: 8:e december 2023. 
Saco-S, oorganiserade: 10:e januari 2024. 
Seko:  29:e februari 2024.
OFR/S,P,O:  28:e mars 2024. 

 

Dokument

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

 • C7.Lärande, Informatik, Management och Etik
 • K9.Global folkhälsa
Logga in med KI-ID
CC
Innehållsgranskare:
2024-06-17