Medarbetarsamtal på KI

Medarbetarsamtal är en del av KI:s process för att behålla och utveckla duktiga medarbetare på kort och lång sikt. Det är en dialogbaserad process som sträcker sig över året och benämns även som Performance management.

Två kollegor står vid balkong och pratar

Vad är medarbetarsamtal?

Det är en strukturerad dialog mellan linjechef och medarbetare som fokuserar på att förtydliga mål och förväntad prestation. Det syftar också till att följa upp arbetet, anpassa riktningen, hantera förändringar och ambitioner samt sätta lön. I dialogen har ni möjlighet att diskutera vad en hållbar karriärutveckling innebär och hur ni arbetar för att skapa en optimal arbetsmiljö.   

Observera att doktorander inte omfattas av medarbetarsamtal enligt denna process. De för istället en dialog med sin närmaste chef om bland annat arbetsmiljö. 

Varför har vi medarbetarsamtal på KI?

Engagerade, kompetenta och välmående medarbetare är en grundpelare för att KI ska kunna fortsätta utvecklas och hålla sin plats som ett ledande medicinskt universitet. Att skapa optimala förutsättningar för arbetsmiljö och att säkerställa goda resultat på individnivå är därför en avgörande hörnsten för verksamhetens kvalitet.

Genom att diskutera hur varje medarbetare kan gå i mål med både de egna och med verksamhetens övergripande strategier och ambitioner bidrar medarbetarsamtalen till en förtroendefull plattform för utveckling. 

Det lägger också grunden till att medarbetare ska förstå sin roll i helheten men också kopplingen mellan prestation, resultat och lön. Här pratar ni även om hur medarbetaren kan bygga en hållbar arbetsvardag med god balans mellan arbete och återhämtning.

Hur ser processen ut?

Medarbetarsamtal ska normalt genomföras två gånger per år, beroende på tidpunkter för verksamhetsplanering, budget och lönerevision.

Det första medarbetarsamtalet ligger vanligtvis i början av året. Här diskuteras vad som ska uträttas under året. Man förtydligar ambition, målbild och förväntat resultat samt kommer överens om vad som krävs från båda sidor för att medarbetaren ska nå målen. 

Det andra medarbetarsamtalet ska genomföras i samband med lönerevisionen. Här utvärderar man gemensamt hur det gått för medarbetaren och diskuterar hur resultatet lever upp till målsättningarna enligt överenskommelse på medarbetarsamtal 1. Utvärderingen kopplas till lönesättningen och utgår från lönekriterierna. Läs mer om lönesättning och medarbetarsamtal 2 här och lönekriterierna i KI:s lönepolicy "Lönen som styrmedel". 

Medarbetarsamtal är obligatoriskt för chef och medarbetare och chefen ansvarar för att de genomförs.

Två kollegor tittar på datorskärm

Stöd och verktyg 

Kurser

KI erbjuder chefer kurser i medarbetarsamtal 1 samt medarbetarsamtal 2: det lönesättande samtalet

Dokumentation

I mallarna nedan finns ytterligare stöd i form av förslag på frågor att ställa under medarbetarsamtal 1. Frågorna är kopplade till lönekriterierna för respektive yrkeskategori. 

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • OF.Odontologi
  • OV.Universitetstandvården
Logga in med KI-ID
PG
Innehållsgranskare:
2023-08-07