Skip to main content

Om du blir sjuk

Sjuk- och friskanmälan

Om du blir sjuk ska du anmäla det till din arbetsplats samma dag.

Vid sjukdom längre än 14 kalenderdagar anmäler HR-avdelningen sjukfallet till Försäkringskassan.

När du åter är frisk ska du friskanmäla dig på en blankett eller i PA-webben, beroende av din institutions hantering.

Friskanmälan

Friskanmäl dig i PA-webben (primula).

Sjuklön och sjukpenning

Under de första 14 dagarna av en sjukperiod betalar KI ut sjuklön. Från dag 15 betalar Försäkringskassan ut sjukpenning.

Karensavdrag

Den 1 januari 2019 ersattes karensdagen av ett karensavdrag. Det nya regelverket i sjuklönelagen innebär ett för arbetsgivaren nytt sätt att hantera karens under tid med sjuklön. 

Syftet med införandet av ett karensavdrag är i första hand att uppnå en mer rättvis karens i samband med sjukfrånvaro. Med karensavdrag blir avdraget detsamma för den försäkrade oavsett när sjukfrånvaron inträffar.

Under de första 14 kalenderdagarna av en sjukperiod har en anställd rätt att få sjuklön av sin arbetsgivare. Sjuklönen utgör 80% av den lön som den anställde skulle ha fått om han eller hon inte blivit sjuk. Den första dagen i sjukperioden var enligt tidigare regler karensdag och någon sjuklön betalades då inte ut. De nya reglerna om ett karensavdrag innebär att arbetsgivaren gör ett avdrag från sjuklönen i början av sjukperioden.

I praktiken innebär det tre steg;

 • Under sjuklöneperioden (kalenderdag 1 – 14) görs som tidigare avdrag för själva den tid som arbetstagaren är frånvarande på grund av sjukdom.
 • Därefter beräknas sjuklön för hela frånvarotiden (från dag 1).
 • Den beräknade sjuklönen minskas därefter med ett framräknat karensavdrag. Avdraget kommer därmed i princip att motsvara nuvarande karensdag beloppsmässigt för de flesta arbetstagare.

Se exempel A.

Karensavdraget ska vara lika stort (3,68% x aktuell månadslön) oberoende av hur lång arbetsdag arbetstagaren skulle haft under insjuknandedagen, när på dagen insjuknandet sker eller vilken omfattning sjukfrånvaron har. Detta är förutsatt att man är fortsatt sjuk dag 2. Om man bara är sjuk tex 4 timmar dag 1 och sen är frisk dag 2 så kommer man bara få avdrag för de 4 timmarna och lön som vanligt för de andra 4 timmarna. Se exempel B. Karensavdraget kommer därför aldrig att kunna vara större än den sjuklön som skulle betalas ut för sjuklöneperioden.

Om den anställde återinsjuknar inom 5 dagar ska sjukdagarna i den nya sjuklöneperioden läggas samman med sjukdagarna i den tidigare sjuklöneperioden. Om ett fullt karensavdrag inte kunde göras från sjuklönen i den tidigare perioden ska karensavdrag göras från sjuklönen i den nya perioden till dess ett helt karensavdrag har gjorts.

Exempel A

En arbetstagare som är anställd på 100% och är 100 % sjukfrånvarande i 5 dagar.

Beräkning om arbetstagaren har en månadslön på 30 000 kr.

- 5 dagars sjukavdrag (Månadslön x 4,6% x 5) = - 6 900:-

- Sjuklön 80 % av löneavdragen ovan = + 5 520:-

- Karensavdrag på sjuklönen, 3,68 % av aktuell lön = - 1 104:-

Exempel B

En arbetstagare som är anställd på 100% och är sjukfrånvarande halva måndagen och är åter i tjänst på tisdag morgon.

Beräkning om arbetstagaren har en månadslön på 30 000 kr.

- 1 dags sjukavdrag x 50 % = - 690:-

- Sjuklön 80 % av löneavdraget ovan = + 552:-

- Karensavdrag 3,68% av månadslönen = - 1104:- (men endast 552:- kan dras från sjuklönen)

- Summa sjuklön efter karensavdrag = 0:-

Läkarintyg

Blir du sjuk längre än sju kalenderdagar lämnar du en kopia av läkarintyget till arbetsplatsen. Läkarintyget ska gälla från kalenderdag åtta.

Vid sjukdom längre än 14 kalenderdagar lämnar du en kopia av läkarintyget till arbetsplatsen, originalet skickar du till Försäkringskassans inläsningcentral, 839 88 Östersund.

Ersättning för sjukvård och läkemedel

Du kan få ersättning för delar av dina kostnader för sjukvård som omfattas av högkostnadsskyddet och ersättning för läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet. Mer information om detta hittar du under Ersättning vid sjukvård och läkemedel i Personalhandboken. Ersättningen är skattepliktig och utbetalas vid nästkommande lön. Kvittot måste innehålla namn och personnummer och skickas till din lönehandläggare. Kvittot får vara max två år gammalt.

Dokument

Mer information för medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

 • Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
 • Klinisk neurovetenskap
 • Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
 • Kommunikationsavdelningen
 • Medicin, Huddinge
 • Medicinsk biokemi och biofysik
 • Molekylär medicin och kirurgi
 • Odontologi
 • Onkologi-Patologi
 • Universitetstandvården
Logga in med KI-ID