Omställningsmedel

Parterna på det statliga området har kommit överens om att arbetsgivaren ska avsätta 0,3 % av lönesumman för aktivt omställningsarbete. För 2024 gäller 0,2 % av lönesumman. Syftet med de lokala omställningsmedlen är att utifrån verksamhetens behov bidra till finansiering av ett långsiktigt lokalt omställningsarbete. Detta arbete ska genom proaktiva omställningsåtgärder och aktiviteter stödja både verksamhetens och arbetstagarnas utveckling utifrån arbetslinjen och ett längre arbetsliv.

På KI har arbetsgivaren tillsammans med de fackliga parterna tecknat ett lokalt kollektivavtal om omställningsmedel. Parternas gemensamma utgångspunkt är ett långsiktigt, proaktivt omställningsarbete med utgångspunkt i verksamhetens behov och förändringar i kompetens, organisation, förändrat antal anställda eller behov av olika anställningsformer. Såväl individuella som kollektiva behov av omställning ska beaktas vid tillämpning av avtalet.

Idag används omställningsmedel som ekonomiskt stöd vid följande insatser:

Även andra insatser som utgår från syftet i omställningsavtalet kan bli aktuella.

För att ta del av omställningsmedel krävs det ett beslut. Vissa beslut kan fattas direkt av arbetsgivaren utifrån praxis men vissa beslut fattas tillsammans med de fackliga parterna. För mer information om omställningsmedel vänligen kontakta institutionens kontaktperson på förhandlingsenheten.

Fördelning av omställningsmedel till institutioner

I samband med tecknandet av KI:s samverkansavtal ”Hållbar samverkan och delaktighet för framtiden” kom parterna överens om att göra olika satsningar för en hållbar vardag. De tre hörnstenarna i satsningen är samverkan, omställningsmedel och Partsrådets satsning ”Hållbart arbetsliv”. För att cheferna ska få ökad möjlighet att göra satsningar för en hållbar vardag inom omställningsavtalets riktlinjer har omställningsmedel fördelats till institutionerna.

Omställningsmedel kan användas till gruppaktiviteter eller till individuella åtgärder. De behöver inte fördelas per person, enhet eller liknande utan bör användas där institutionens behov finns.

Vad får omställningsmedel användas till?


Det centrala avtalet innebär att omställningsmedel genom proaktiva omställningsåtgärder och aktiviteter ska stödja både verksamhetens och arbetstagarnas utveckling utifrån arbetslinjen och ett längre arbetsliv. Det kan till exempel bestå av åtgärder som ökar eller bibehåller arbetstagarens anställningsbarhet eller ökar förutsättningarna i övrigt till ett längre arbetsliv. Verksamhetsförändringar kan till exempel innebära behov av förändrad eller ny kompetens, nya organisationsformer eller förändrat antal anställda i verksamheten.

Omställningsmedel ska användas i långsiktigt, proaktivt omställningsarbete med utgångspunkt i verksamhetens behov och förändringar av kompetens, organisation, förändrat antal anställda eller behov av olika anställningsformer. Såväl individuella som kollektiva behov av omställning ska beaktas vid tillämpning av avtalet. Dock ersätter inte detta avtal arbetsgivarens långtgående ansvar gällande kompetensutveckling och rehabilitering.

Om du ser behov av aktiviteter som faller inom ramen för avtalet, kontakta gärna HR eller AC på din institution för vidare dialog.

Projekt ”Hållbar omställning”

Under 2022 beviljades omställningsmedel för projektet ”Hållbar omställning” med syfte att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv process för omställning vid KI.

Målet med arbetet är bland annat att underlätta omställningsprocessen och på förhand kunna bidra till att undvika uppsägningar, hitta nya användningsområden för omställningsmedlen samt effektivisera och utöka karriär- och omställningsstödet vid KI.

Kontakta Åsa Misic för mer information om projektet.

Åsa Agréus

HR-specialist
08-524 865 77
Förhandling
UF Universitetsförvaltningen

Carolina Ström

HR-specialist
Förhandling
UF Universitetsförvaltningen

Jenny Wärnlund

HR-specialist
Förhandling
UF Universitetsförvaltningen
JW
Innehållsgranskare:
2023-08-08