Skip to main content

Medarbetarundersökningar på KI

Sedan 2007 har KI genomfört fem stora medarbetarundersökningar för chefer och medarbetare. I den senaste, år 2017, var svarsfrekvensen 80 %, (n= 4490) vilket är bra för att kunna dra generella slutsatser inför det övergripande åtgärdsarbetet. Varje arbetsgrupp jobbar med åtgärder för sitt eget resultat. Institutionen/motsvarande arbetar med mer övergripande aktiviteter. Centrala HR-avdelningen genomför KI-gemensamma aktiviteter som har bäring på resultatet. Du hittar resultatet för 2017 års undersökning under ”Dokument” här nedan.

Den sjätte undersökningen var planerad att genomföras i september 2020 men den kommer att flyttas fram, högst troligt till Q1 2021. Detta av flera skäl bl.a. att vårens coronasituation har inneburit snabba förändringar som inte kan fångas i den standardiserade enkäten samt att det finns risk för låg svarsfrekvens som omöjliggör att generella slutsatser kan dras.

KI planerar också att under hösten 2020 skapa ett batteri av mindre omfattande ”temperaturmätningar” som extraheras ur den stora medarbetarenkäten. Detta för att KI:s verksamheter på ett enkelt sätt själva ska kunna följa och följa upp arbetsmiljöområden som bedöms särskilt viktiga för hälsa och produktion. Exempel på områden är ”Balans”, ”Sömn”, ”Effektiva grupper” och ”Ledarskap”.

Har du frågor om arbetet med medarbetarundersökningar kontakta gärna Anna Kilander på HR-avdelningen.

Anna Kilander

Samordnare