Expertskatt

Forskarskattenämnden tar beslut om skattelättnader, så kallad expertskatt, för personer som är expert, forskare eller annan nyckelperson i lagens mening. Dessa personer ska ha en särskild kompetens som det finns betydande svårigheter att rekrytera inom Sverige. Även en arbetstagare som varje månad får en ersättning över en viss nivå kan få skattelättnad. I det fallet spelar arbetets karaktär ingen roll.

Hur fungerar skattelättnaden?

Ett beslut från Forskarskattenämnden om skattelättnad innebär att 75% av lön, förmån och annan ersättning tas upp som underlag för beskattning. 25% av arbetsinkomsten blir skattefri och fri från sociala avgifter (Inkomstskattelagen 11 kap. 22-23a).

Skattelättnaden innebär även att vissa kostnadsersättningar från arbetsgivaren är helt skattefria. Det gäller kostnader som:

  • flytt till och från Sverige
  • två resor per år till hemlandet för den anställde och hens familjemedlemmar
  • avgifter för barns skolgång i grundskola eller gymnasieskola

Villkor och tidsperiod för skattelättnaden

Arbetstagaren får inte vara svensk medborgare och får inte ha bott eller vistats stadigvarande i Sverige någon gång under de fem senaste kalenderåren före det år när arbetet påbörjades.

Skattelättnaden gäller under sju år räknat från den dag arbetstagaren inledde sin vistelse i Sverige. Det spelar ingen roll för giltighetstiden när arbetstagaren började arbeta i Sverige. 

Ansökan

Görs antingen av arbetstagaren eller arbetsgivaren (institutionen) senast tre månader efter att arbetstagaren har påbörjat arbetet i Sverige.  

Ansökan till Forskarskattenämnden bör innehålla:

  • en redogörelse om personens bakgrund och erfarenhet samt särskild kompetens eller inriktning
  • en redogörelse bör lämnas om KI
  • en utförlig beskrivning av de arbetsuppgifter som anställningen avser samt om det finns rekryteringssvårigheter

Ange i ansökan upplysning om vid vilken tidpunkt vistelsen i Sveriges påbörjas och hur länge den kan beräknas pågå samt tidpunkten för anställningens början.

PR
Innehållsgranskare:
2024-04-02