Ersättning för sjukvårdskostnader och läkemedel

Som statligt anställd har du rätt till ersättning för vissa sjukvårdskostnader och läkemedel.

Registrera din kostnader för sjukvård och läkemedel i PA-webben

Från 1 januari 2024 ska du begära ersättningar för sjukvård och läkemedel genom PA-webben.
Klicka på "Min sida" och gå sedan ner till undermenyn sjukvårdsersättning.
Länk till PA-webben

Idag kan du också maila samt bifoga kvitto (gärna skannade i pdf format) till payroll@uf.ki.se så kommer ärendet handläggas av din kontaktperson på lön.

Information som måste framgå på kvittot för att ersättning ska kunna betalas ut är:

  • Namn
  • Personnummer
  • Datum
  • Summa
  • Egenavgift
  • Typ av besök (vid vårdbesök)
  • Bifogat kvitto (eller utdrag från e-tjänst)
  • Vid betalning av faktura ska ett kontoutdrag kompletteras

På e-hälsomyndigheten finns en e-tjänst där du kan få en sammanställning av ditt högkostnadsskydd för läkemedel

E-hälsomyndigheten 

Allmänt

Ersättningen är skattepliktig och utbetalas på nästkommande lön. Kvitto äldre än två år ersätts ej. Alla belopp måste ingå i det svenska högkostnadsskyddet (vara regionanslutna och ej privata) för att bli ersatt och det ska framgå på kvittot.
När löneavdelningen har hög arbetsbelastning under sommarsemesterperioden juli-augusti prioriteras inte registrering av ersättning för läkemedel och läkarbesök.

En arbetstagare som är ledig med helt löneavdrag har rätt till sjukvårdsersättning
− under de 30 första dagarna av ledigheten,
− under föräldraledighet då föräldralön betalas,
− under ledighet för sjukdom eller ledighet med tillfällig föräldrapenning (vab).

Sjukvård som ej ersätts

För alternativa behandlingsformer såsom kiropraktor och naprapat lämnas ingen ersättning. Ersättning lämnas ej heller för sjuksköterskebesök, röntgen eller mammografi. KI medger ej bruttolöneavdrag för att bekosta privata operationer eller IVF-behandlingar. Vid tjänstledighet över 30 dagar ersätts inga sjukvårdsbesök eller läkemedelskvitton.

Läkarbesök

Ersättning för läkarvård utgår med högst 95 kronor per besök. Med läkarvård menas undersökning och vård som ges av den som är behörig att utöva läkaryrket i Sverige.

Sjukgymnastik/Fysioterapi

Ersättning för sjukgymnastik/fysioterapi utgår med högst 55 kronor per behandlingstillfälle. Med sjukgymnastik/fysioterapi menas behandling som, efter remiss av läkare, ges av legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut.

Psykologbehandling

Ersättning för psykologbehandling utgår med högst 95 kronor per behandlingstillfälle. Med psykologbehandling menas behandling som, efter remiss av läkare, ges av legitimerad psykiater, legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut.

Oralkirurgisk behandling 

Ersättning för oralkirurgisk behandling utgår med högst 95 kronor per behandlingstillfälle. Med oralkirurgisk behandling menas behandling som utförs på sjukhus eller vid odontologisk fakultet.

Läkemedel

Läkemedel som omfattas av läkemedelsförmåner enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ersätts med det belopp som registrerats i högkostnadsskyddet. På kvittot ska det vara angivet egenavgift eller inom förmån.

Sjukhusvård

Ersättning för sjukhusvård utgår med högst 70 kronor för varje vårddag.

PR
Innehållsgranskare:
2023-12-06