Tillgodoräknanden utbildning på forskarnivå

Tillgodogörande kan göras av kurser, utbildningsmoment och kunskaper som är relevanta för doktorandens forskarutbildning, och möter kunskapskraven i den allmänna studieplanen.

Vad är ett tillgodoräknande?

Ett tillgodoräknande är ett beslut som regleras i högskoleförordningen. Ett tillgodoräknande innebär att något av de poänggivande kurs- och kunskapskrav som finns i den allmänna studieplanen ersätts av något som gjorts före antagning till forskarutbildning på KI eller av något som gjorts utanför KI.

Vad kan tillgodoräknas in i utbildning på forskarnivå?

Doktorander kan ansöka om att få tillgodoräkna sig följande in i sin forskarutbildning (enligt 6 kap. 6- 7§ i högskoleförordningen [1993:100]):

  • Högskoleutbildning/kurser från svenskt eller europeiskt lärosäte (gäller ej kurser som ingår i grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå, se nedan).
  • Andra kurser/utbildningar (ej högskoleutbildning vid ett svenskt eller europeiskt lärosäte). Exempel på sådan utbildning kan vara kurser som ges av landstingen (t.ex. SK-kurser), kurser vid lärosäten utanför Europa eller någon annan typ av kurs/utbildning (gäller ej kurser som ingår i grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå, se nedan).
  • Kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet. Doktoranden ska kunna uppvisa genom styrkande dokumentation att hen har de kunskaper och färdigheter som åberopas i ansökan.
  • Övriga utbildningsmoment som är poänggivande enligt den allmänna studieplanen (d.v.s. deltagande i seminarier och kongresser, undervisning eller vistelse i annan forskargrupp) om de genomfördes före antagning till forskarutbildning på KI. (För poänggivande utbildningsmoment som genomförs under forskarutbildningen används blankett 16.)

Tillgodoräknande av kurser från tidigare studier

Det rekommenderas att beslut om tillgodoräknande av kurser från tidigare studier fattas i samband med antagningsseminariet.

Att tillgodoräkna kurser från tidigare studier kan bara göras för doktorander som har läst mer än 240 hp totalt varav 60 hp på avancerad (master-) nivå, dvs. kraven för grundläggande behörighet.

Detta innebär:

  • En doktorand som inte har läst mer än 240 hp före påbörjad forskarutbildning kan inte tillgodoräkna sig några kurser alls från tidigare studier
  • En doktorand med en masterexamen, dvs. 300 hp varav 120 hp på avancerad nivå, kan tillgodoräkna sig upp till 60 hp in i forskarutbildningen. En doktorand som har 245 hp med 65 hp på avancerad nivå kan tillgodoräkna sig 5 hp, etc.
  • En doktorand som har läst mer än 240 hp totalt men endast 60 hp på avancerad nivå kan inte tillgodoräkna någon av kurserna på avancerad nivå. (Rent teoretiskt skulle det dock gå att tillgodoräkna kurser på grundnivå så länge som de ryms inom antalet överskjutande poäng, men det är mycket sällan som kurser på grundnivå är relevanta eller på tillräckligt hög nivå för att passa in i en forskarutbildning.)
  • En doktorand som har läst mindre än 240 hp (uppfyllt kraven på grundläggande behörighet genom bedömning av motsvarande kompetens) kan inte tillgodoräkna sig några kurser från tidigare studier.

Blanda inte ihop tillgodoräknande med inrapportering av poäng

Kurser och moment som doktoranden genomför på KI under pågående forskarutbildning ska registreras i Ladok. Beroende på om det är kurser eller andra moment görs detta på olika sätt - men detta ska inte blandas ihop med tillgodoräknande.

KI-kurser som doktoranden går under sin utbildning registreras i Ladok av kursadministratör utan att doktoranden behöver göra något.

Deltagande i övriga poänggivande moment/aktiviteter (dvs. seminarier, kongresser, undervisning eller vistelse i annan forskargrupp) behöver doktoranden rapportera in till studierektor/administratör med hjälp av blankett 16 för att dessa ska kunna registreras i Ladok.

Ett poänggivande moment anses ha genomförts inom utbildningen på KI oavsett om aktiviteten har genomförts på annan plats än på KI.

Det är studierektorn på institutionen som avgör, utifrån den allmänna studieplanen, om det är en aktivitet som är poänggivande och hur många poäng som ska ges.

(Poänggivande moment som genomförs före antagning till forskarutbildning vid KI måste efter antagningen tillgodoräknas in i utbildningen, se ”Vad kan tillgodoräknas in i utbildning på forskarnivå?” ovan).

Ansökan om tillgodoräknande

Doktoranden fyller i blankett 13 och lämnar den till institutionens administratör för forskarutbildning. Det går bara att ansöka om ett tillgodoräknande per blankett. Samtliga ansökningar diarieförs av institutionen.

Till ansökan ska biläggas dokumentation som styrker ansökan:

Beskrivning av kursens/utbildningens/kunskapens innehåll och beskaffenhet.
Bevis på deltagande och godkänt resultat

Om kunskaper från yrkesverksamhet ska bedömas bifogar doktoranden en beskrivning av aktuell kompetens och styrker dessa uppgifter med hjälp av intyg från t.ex. arbetsgivare.

Det är upp till doktoranden att lämna in tillräckliga underlag för att det ska gå att göra en bedömning av relevans, nivå och omfång. Om inte tillräckligt underlag finns kan inte ett beslut om tillgodoräknande göras. Har kurs genomförts utomlands är det doktorandens ansvar att informera om poängsystemet från aktuellt land/universitet (som bilaga till ansökan).

Alla godkända tillgodoräknande kommer efter avslutad utbildning att finnas listade på doktorandens examensbevis utifrån hur de benämns i ansökan om tillgodoräknande. Det är därför viktigt att benämningar och kursnamn blir korrekta på blanketten, både på engelska och svenska. Examensbeviset är skrivet på svenska men har även en engelsk översättning.

Bedömning av ansökan

Vid studierektors bedömning ska den aktuella kursens kvalitet och omfång beaktas (inklusive examinationens kvalitet), dels utifrån kraven i den allmänna studieplanen och dels utifrån vad som är relevant för den aktuella doktoranden. Bedömningen kan alltså leda till olika beslut för olika doktorander eftersom det baseras sig på den individuella studieplanen.

Ibland finns en specifik KI-kurs som doktoranden vill ersätta med något annat. I dessa fall bör bedömning göras utifrån aktuell kursplan (se kursdatabasen). Detta gäller framför allt de allmänvetenskapliga och obligatoriska kurserna.

Beslut om tillgodoräknande

Det är studierektor för forskarutbildning på institutionensom på delegation från prefekten fattar beslut om tillgodoräknande. Vid jävssituation (t.ex. om studierektorn är handledare till doktoranden) fattas beslutet av prefekt eller av någon annan av prefekt utsedd person.

Beslut om tillgodoräknanden kan överklagas. Överklagan ska inkomma till Registrator vid Universitetsförvaltningen inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. I överklagandet ska anges vilket beslut som överklagas och vilken ändring som önskas. Vid ett överklagande kan Karolinska Institutet antingen ändra beslutet helt, delvis ändra beslutet eller vidhålla sitt tidigare beslut. Se anvisningar för mer information om handläggning av överklaganden av beslut om tillgodoräknande.

Tidigare licentiatexamen

Doktoranden som har en licentiatexamen kan ansöka om antagning till forskarutbildningens ”senare del”, vilket innebär att det som gjorts inom licentiatutbildningen (inklusive kurserna) räknas in i en senare doktorsexamen. En förutsättning för detta är att licentiatarbetet måste ligga inom samma forskningsområde och ha samma inriktning som den senare delen av forskarutbildningen. Om licentiatexamen är från KI behövs inget tillgodoräknandebeslut.