Mål för forskarutbildning enligt högskoleförordningen

De övergripande målen för doktorsexamen respektive licentiatexamen är definierade i högskoleförordningen (HF), bilaga 2, och gäller all utbildning på forskarnivå i Sverige. För att en doktorsexamen respektive licentiatexamen ska få utfärdas ska samtliga examensmål vara uppfyllda.

Mål för doktorsexamen

För doktorsexamen ska doktoranden:

A1. visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet samt djup och aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet

Exempel på hur doktoranden kan uppnå examensmålet A1

 • Ständigt hålla sig uppdaterad angående ny kunskap inom X (forskningsområde) genom att följa den vetenskapliga litteraturen
 • Gå en kurs i X för teoretisk kunskap
 • Aktivt delta i labbmöten/forskargruppmöten, forskningsseminarier och ”journal clubs” som anordnas inom X (t.ex. forskargruppen, enheten, forskningsnätverket X)
 • Aktivt delta i vetenskapliga konferenser och symposier (specificera)
 • Undervisa inom forskningsområdet
 • Visa på brett kunnande och systematisk förståelse av forskningsområdet X genom författandet av litteraturöversikten inför halvtidsseminariet och kappan, samt i samband med disputationen
 • Visa god kunskap inom forskningens fokusområden vid författandet av vetenskapliga artiklar och kappan, samt i samband med disputation

A2. visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det specifika forskningsområdets metoder i synnerhet

Exempel på hur doktoranden kan uppnå examensmålet A2

 • Bli förtrogen med relevant metodik genom interaktion med handledarna, forskargruppen, statistiker samt genom deltagande i seminarier och ”journal clubs”
 • Gå statistikkursen/kurserna X (och X) och sedan tillämpa denna kunskap på forskningsprojektet i dialog med handledarna
 • Lära sig metod X genom att X
 • Besöka X laboratorium för att lära sig metod X
 • Delta i forskningskonferens för att lära sig mera om de senaste metoder och insikter genom att delta
 • Diskutera den använda metodologin i samband med skrivande av kappan samt i samband med disputationen

*Ange gärna tidsperspektiv: t.ex. år 1, varannan vecka eller kontinuerligt.

För doktorsexamen ska doktoranden:

B1. visa förmåga till vetenskaplig analys och syntes samt till självständig kritisk granskning och bedömning av nya och komplexa företeelser, frågeställningar och situationer

Exempel på hur doktoranden kan uppnå examensmålet B1

 • Aktivt delta i forskningsseminarier och ”journal clubs” och därmed lära sig att kritiskt granska och diskutera spörsmål relaterade till min egen och andras forskning
 • Lära sig att dra relevanta slutsatser från forskningsresultaten i avstämning med handledarna och kollegor
 • Bidra till skrivandet av vetenskapliga arbeten
 • Skriva en systematisk översiktsartikel som inkluderar en metaanalys
 • Skriva en litteraturöversikt över forskningsområdet inför halvtidskontrollen och i kappan inför disputationen

B2. visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och att granska och värdera sådant arbete

Exempel på hur doktoranden kan uppnå examensmålet B2

 • Formulera forskningsfrågor, hypoteser, val av metoder i diskussion med handledare och samarbetspartners
 • Delta aktivt i så många faser av forskningsprojekten som möjligt; planering, genomförande, analys, skrivande
 • Delta aktivt i publiceringsprocessen, t.ex. genom korrespondens med tidskrift
 • Lära sig ”peer-review”
 • Delta som studentrepresentant i arbetsgrupper/kommittéer/nämnder på KI
 • Kritiskt granska tidigare arbeten inom fältet vid författande av vetenskapliga artiklar samt vid författande av kappan
 • Visa att jag har uppnått detta mål i samband med disputationen
 • Utveckla projektledarförmåga genom att anordna evenemang (specificera)

B3. med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till kunskapsutvecklingen

Exempel på hur doktoranden kan uppnå examensmålet B3

 • Genom min forskning väsentlig bidra till kunskapsutvecklingen inom X
 • Sätta mina egna forskningsresultat i ett sammanhang av aktuell forskning inom forskningsområdet i samband med författande av kappan och disputation

B4. visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt

Exempel på hur doktoranden kan uppnå examensmålet B4

Lära sig muntlig kommunikationsförmåga genom att:

 • gå kurs i muntlig kommunikation av vetenskap/populärvetenskap
 • presentera min forskning och mina resultat inför forskargruppen/på
 • seminarier/vetenskapliga konferenser
 • undervisa eller presentera forskning för t.ex. studenter på avancerad
 • nivå (masters studenter), patientföreningar, en skolklass, allmänheten

Lära sig skriftlig kommunikation genom att:

 • gå kurs i vetenskapligt (och populärvetenskapligt) skrivande
 • författa vetenskapliga artiklar under handledning och bli alltmer
 • självständig i sitt skrivande
 • skriva populärvetenskapliga artiklar eller press-releaser
 • delta i ett s.k. kappa-skrivningsseminarium
 • lära sig ”peer-review”
 • producera posters inför konferenser
 • skriva kappan självständigt
 • skriva en populärvetenskaplig sammanfattning av avhandlingen
 • visa att har uppnått detta mål i samband med disputationen

B5. visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap

Exempel på hur doktoranden kan uppnå examensmålet B5

Identifiera behov av ytterligare kunskap:

 • i dialog med handledare och övriga samarbetspartners
 • genom att gå forskarutbildningskurser och delta i seminarier och konferenser
 • vid årliga uppföljningar och revideringar av den individuella studieplanen
 • vid halvtidsseminariet när planerna för återstående utbildningsaktivitet presenteras och diskuteras
 • genom att skriva ansökningar för forskningsanslag
 • i samband med att skriva och försvara avhandlingen

B6. visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande

Exempel på hur doktoranden kan uppnå examensmålet B6

 • Gå kurs i undervisning och lärande i högre utbildning
 • Undervisa inom utbildning på grund- och avancerad nivå
 • Aktivt bidra till diskussionen vid konferenser, forskningsseminarier, ”journal clubs”, gruppmöten etc.
 • Samverka med det omgivande samhället genom t.ex. att undervisa skolelever, patienter eller allmänheten
 • Gå kurs i innovation och entreprenörskap (anordnas t.ex. av Enheten för Bioentreprenörskap)
 • Delta i karriärplaneringsaktiviteter (se t.ex. Karriärstöd för doktorander)
 • Visa samhällsengagemang och öka sin medvetenhet om hållbar utveckling
 • Diskutera framtida karriärplaner med bl.a. min mentor
 • Skriva en populärvetenskaplig sammanfattning av avhandlingen

*Ange gärna tidsperspektiv: t.ex. år 1, varannan vecka eller kontinuerligt.

För doktorsexamen ska doktoranden:

C1. visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska bedömningar

Exempel på hur doktoranden kan uppnå examensmålet C1

 • Läsa God forskningssed och diskutera implikationerna med handledare och andra kollegor
 • Gå webb-kursen om referenshantering och plagiatgranskning (del av introduktionen för nya doktorander)
 • Gå kurs i forskningsetik, i försöksdjursvetenskap och/eller i kvalitetssäkring av klinisk forskning
 • Skriva etikansökan för studien X
 • Ha ett öppet, utforskande och nyfiket förhållningssätt genom diskussion med handledare och kollegor
 • Uppnå intellektuell självständighet genom kritisk reflektion och kreativt tänkande och genom att ta vara på möjlighet till utveckling som självständig forskare

C2. visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används

Exempel på hur doktoranden kan uppnå examensmålet C2

 • Delta i kurs(er) i forskningsetik och vetenskapsteori
 • Delta i forskningsseminarier
 • Delta i diskussioner och följa debatter både på institutionen och i andra sammanhang (t.ex. i dialog med det omgivande samhället)
 • Diskutera och reflektera över vad forskningen kan få för konsekvenser i olika kontexter, som t.ex. samhällsutmaningar globalt (se t.ex. UN Agenda 2030) och lokalt, inom sjukvården
 • Diskutera och reflektera över forskares ansvar för forskningsresultaten och för tolkning och spridning av dessa, t.ex. när du skriver kappan eller i samband med disputationen

*Ange gärna tidsperspektiv: t.ex. år 1, varannan vecka eller kontinuerligt.

Mål för licentiatexamen

För licentiatexamen ska doktoranden:

A1. visa kunskap och förståelse inom forskningsområdet, inbegripet aktuell specialist-kunskap inom en avgränsad del av detta samt fördjupad kunskap i vetenskaplig metodik i allmänhet och det specifika forskningsområdets metoder i synnerhet

Exempel på hur doktoranden kan uppnå examensmålet A1

 • Läsa för forskningsområdet X relevanta böcker (t.ex. senaste versionen av ”Principles of Neuroscience”, ”Epidemiology an Introduction”, ”Biology of Cancer” etc.) om sådana finns
 • Följa den vetenskapliga litteraturen inom forskningsområdet X och specifikt inom X
 • Få ökad kunskap inom X genom X
 • Aktivt delta i labbmöten och forskningsseminarier som anordnas inom X (t.ex. forskargruppen, avdelningen, institutionen, forskarutbildningsprogrammet X och/eller forskarskolan X)
 • Aktivt deltagande i journal clubs (ange gärna vem som anordnar)
 • Aktivt delta i vetenskapliga konferenser och symposier (ange gärna exempel)
 • Visa på kunnande och förståelse av forskningsområdet X inklusive aktuell specialistkunskap inom en begränsad del av forskningsområdet i samband med skrivandet av licentiatavhandlingen
 • Bli förtrogen med relevant metodik genom interaktion med handledaren, forskargruppsmedlemmar, seniora forskare, statistiker samt genom deltagande i seminarier och journal clubs
 • Lära sig statistik genom att läsa statistikkursen/kurserna X och sedan tillämpa denna kunskap på forskningsprojektet i dialog med handledare, statistiker och medförfattare
 • Lära sig metod X genom att gå kursen X och tillämpa kunskaperna på eget forskningsprojekt etc
 • Lära sig metoderna X, X och X genom att delta i kurser och forskarutbildningsaktiviteter inom forskarutbildningsprogrammet X eller forskarskolan X och genom...
 • Lära sig metod X genom att bli upplärd av postdoktor/handledare/samarbetspartner X och sedan tillämpa och vidareutveckla metoden
 • Lära sig metod X genom att läras upp vid vistelse i X (namn på laboratoriet, plats, tidplan)
 • Diskutera metodologin i avhandlingen i samband med skrivandet av kappan

*Ange gärna tidsperspektiv: t.ex. år 1, varannan vecka eller kontinuerligt.

För licentiatexamen ska doktoranden

B1. visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra ett begränsat forskningsarbete och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete

Exempel på hur doktoranden kan uppnå examensmålet B1

 • Bidra med genomtänkta förslag till nya frågeställningar, hypoteser, val av metoder och/eller forskningsprojekt genom egen reflektion och diskussion med handledare och andra samarbetspartners baserat på doktorandens egen forskningserfarenhet/resultat, andras forskning och genom att hålla sig ajour med den vetenskapliga litteraturen
 • Delta i alla eller så många faser av forskningsprojekten som möjligt; planering, genomförande, analys, skrivande och kontakt med tidskrift
 • Lära sig peer-review under handledning
 • Delta som doktorandrepresentant i olika arbetsgrupper, kommittéer och nämnder på universitetet och institutionen, eller i styrgruppen för ett forskarutbildningsprogram
 • Kritiskt granska tidigare arbeten inom området vid medförfattandet av vetenskapliga artiklar samt skrivandet av licentiatavhandlingen
 • Aktivt delta i publiceringsprocessen, t.ex. genom att föra en dialog med tidskrifter inklusive återkoppling till tidskrift i samband med revideringar

B2. visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt

Exempel på hur doktoranden kan uppnå examensmålet B2

 • Lära sig muntlig kommunikation genom att gå kurser i att presentera muntligt, att kommunicera vetenskap/populärvetenskap, att presentera sin forskning och sina forskningsresultat inför forskargruppen, på seminarier, nationella och internationella konferenser samt att undervisa om eller presentera forskning och forskningsresultat för t.ex. studenter, patientföreningar och i andra offentliga sammanhang)
 • Lära sig skriftlig kommunikation genom att gå kurser i vetenskapligt och populärvetenskapligt skrivande; att författa vetenskapliga artiklar under handledning, att skriva pressreleaser under handledning, att delta i ett kappaskrivningsseminarium, att lära sig peer-review under handledning och att producera posters inför konferenser
 • Skriva en populärvetenskaplig sammanfattning av sin avhandling

B3. visa sådan färdighet som fordras för att självständigt delta i forsknings- och utvecklingsarbete och för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet

Exempel på hur doktoranden kan uppnå examensmålet B3

 • Färdighet som fordras för att självständigt delta i forsknings- och utvecklingsarbete såsom tidshantering, projektledning, kommunikationsfärdigheter, uthållighet, nyfikenhet, samarbetsförmåga, kritiskt tänkande, problemlösning kan läras genom ”learning-by-doing”, deltagande i specifika workshops, seminarier och kurser, att läsa, att nätverka med meddoktorander, seniora forskare, mentor(er) och positiva förebilder m.m.
 • Delta i kurser i undervisning och lärande i högre utbildning och delta i undervisning
 • Samverka med det omgivande samhället (t.ex. undervisa gymnasieelever eller allmänheten)
 • Delta i kurser inom innovation och entreprenörskap som anordnas t.ex. av Enheten för bioentreprenörskap; delta i karriärplaneringsaktiviteter (t.ex. anordnad av KI:s karriärservice)
 • Visa samhällsengagemang och vara medveten om olika aspekter av hållbar utveckling
 • Genom att diskutera sin fortsatta karriär med sin mentor

*Ange gärna tidsperspektiv: t.ex. år 1, varannan vecka eller kontinuerligt.

För licentiatexamen ska doktoranden:

C1. visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning

Exempel på hur doktoranden kan uppnå examensmålet C1

 • Läsa God forskningssed och diskutera implikationerna i forskargruppen
 • Läsa plagiatgranskning inom forskarutbildning
 • Gå kurs i forskningsetik (minst 1,5 hp) och vid behov också i försöksdjursvetenskap och kvalitetssäkring av klinisk forskning (inklusive kurser i ”good clinical practice”; GCP) m.m.
 • Delta i att skriva etisk ansökan för studien X

C2. visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används

Exempel på hur doktoranden kan uppnå examensmålet C2

 • Delta i kurs(er) i forskningsetik och vetenskapsteori
 • Delta i forskningsseminarier
 • Delta i diskussioner och följa debatter både på institutionen och i större sammanhang (t.ex. i dialog med det omgivande samhället)
 • Diskutera och reflektera över hur forskningsresultat och deras tolkning kan komma att användas. Diskutera och reflektera över vad forskningen kan få för konsekvenser i olika kontexter, som till exempel för samhällsutmaningar globalt (se t.ex. UN Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling) och lokalt, inom sjukvården och för särskilda grupper av människor
 • Diskutera och reflektera över forskarnas och andras ansvar angående tolkningen och spridningen av resultaten

C3. visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling

Exempel på hur doktoranden kan uppnå examensmålet C3

Identifiera behov av ytterligare kunskap i samband med:

 • dialog med handledaren och övriga samarbetspartners
 • årliga uppföljningar och revideringar av den individuella studieplanen
 • att vara delaktig i att skriva ansökningar om forskningsanslag
 • författandet av licentiatavhandlingen (t.ex. ange förslag på fortsättningsstudier) och licentiatseminariet

*Ange gärna tidsperspektiv: t.ex. år 1, varannan vecka eller kontinuerligt.

Hur kan målen uppnås

Planering och uppföljning

Att konkretisera hur målen är tänkta att uppnås kan underlätta handledningen och bidra till att doktoranden får en klarare bild av vad som förväntas av henne eller honom.

Som en hjälp vid planeringen av forskarutbildningen ska doktorand och handledare fylla i aktiviteter för samtliga mål i ISP:n (se exempel för varje mål ovan som också anges i avsnittet för målen i ISP-systemet).

Att följa upp progressionen av måluppfyllnaden i samband med årlig uppföljning och halvtidskontroll bidrar till en mer utvecklad monitorering av forskarutbildningen och kan underlätta dialogen mellan handledare och doktorand.  I samband med ansökan om disputation/licentiatexamen intygar handledaren att han/hon bedömer att doktoranden nått målen för doktorsexamen/licentiatexamen. 

Lärande och utveckling genom forskning

Interaktion med handledare, forskargruppsmedlemmar och det övriga forskningssamhället är ytterst viktigt för att utveckla självständighet och uppnå målen för examen. 

Regelbundna formella och informella handledarsamtal, forskargruppsmöten, att hålla sig à jour med den vetenskapliga litteraturen och att över tid få ta alltmer ansvar och bli mer och mer självständig i sina analyser och synteser är viktiga delar i att utvecklas till en självständig tänkande forskare. 

Handledarna bör fundera över hur handledningssituationer kan läggas upp så att de stimulerar lärandet.

Kurser och andra lärandeaktiviteter

Exempel på aktiviteter som bidrar till att uppnå målen är allmänvetenskapliga kurser, projektspecifika kurser, seminarier/seminarieserier, symposier och vetenskapliga retreats/konferenser. KI utlyser resebidrag för deltagande i internationella konferenser och för forskningsvistelser i Sverige och utomlands. 

Forskarutbildningens utformning och innehåll är dock mycket individuell och inte minst doktorandens egen initiativförmåga gällande sin egen och andras utveckling, inklusive interaktion med det omgivande samhället, är avgörande för den enskilda doktorandens uppfyllande av examensmålen och utveckling till en självständig forskare.

Moment under forskarutbildningen genom vilka måluppfyllelse kan uppvisas

För att underlätta för doktorander, handledare och betygsnämndsledamöter att få en överblick över momenten i forskarutbildningen som bidrar till uppfyllandet av varje examensmål för doktorsexamen har en målmatris tagits fram. Det framgår bl.a. från målmatrisen att det finns många aktiviteter som bidrar till uppfyllandet av de flesta mål. 

Avsnitt av kappan/ramberättelsen där måluppfyllnad kan uppvisas för varje mål för doktorsexamen vid KI visas i avsnittet Måluppfyllande i kappan

Målen för forskarutbildning - vem bedömer vad?

KI ska säkerställa att varje doktorand som disputerar har nått alla examensmål för doktorsexamen. Det är viktigt att doktorander och handledare under forskarutbildningen tillsammans reflekterar över doktorandens progress och funderar över vad som behöver åstadkommas för att uppnå målen för doktorsexamen. Huvudhandledaren och doktoranden bär huvudansvaret för att alla examensmål uppnås.

Huvudhandledaren

Det är handledarens ansvar att utbildningen på forskarnivå är av god kvalitet och med realistisk omfattning i relation till doktorandens ISP. Handledaren ansvarar tillsammans med doktoranden för att årliga uppföljningar av forskarutbildningen genomförs. Vid dessa avstämningar och vid handledarsamtal under forskarutbildningens gång ges återkoppling på progressen av forskningsprojekten och av progressen av måluppfyllnaden (t.ex. kan doktoranden analysera och värdera forskningsresultat, presentera sin egen forskning vid ett seminarium, skriva en vetenskaplig artikel etc.). Vid dessa tillfällen ska det också ges konkreta förslag på hur doktoranden kan utvecklas vidare i enlighet med den individuella studieplanen eller hur den individuella studieplanen inklusive forskningsprojektet behöver revideras. Detta kallas för formativ bedömning.

Vid ansökan om disputation ska handledaren intyga att hen bedömer att doktoranden uppnått målen för doktorsexamen enligt högskoleförordningen. För detta krävs en god kännedom av doktorandens kunskaper i förhållande till målen för examen. Några mål innehåller samverkan med det omgivande samhället. Doktoranden ska kunna göra en tillförlitlig självvärdering och redogöra för hur hen vet att denna kunskap är uppnådd. Doktoranden ska bl.a. kunna:

 • diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med samhället i övrigt,
 • visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och
 • visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.

Halvtidskommittén

Halvtidskommittén ska vid halvtidskontrollen kontrollera att målen för doktorsexamen är på god väg att realiseras. Som underlag finns det avsnitt i halvtidsrapporten där doktoranden skrivit en lägesbeskrivning av sin progress, Status report of progress towards the degree outcomes

Betygsnämnden

Betygsnämnden ska i samband med disputationen/licentiatseminariet bedöma avhandlingen och försvaret av denna, och ska då ta uppfyllande av examensmålen för dexamen i beaktande. Som underlag vid förberedelse av disputationen/licentiatseminariet finns, förutom kappa och delarbeten, också redogörelserna för lärande, utveckling och måluppfyllnad som doktoranden skickar till betygsnämnden i samband med förhandsgranskningen. 

Mer information för betygsnämnden

Övrigt: Lärandemål i forskarutbildningskurser

Alla KI:s forskarutbildningskurser examineras enligt angivna lärandemål som framgår från respektive kursplan.

Information om kursplaner och lärandemål i forskarutbildningskurser