Handledare till doktorand

Alla doktorander har en huvudhandledare och minst en bihandledare. Handledare utses av prefekt på den institutionen där doktoranden är antagen i samband med beslut om antagning.

I doktorandens individuella studieplan (ISP) ska varje handledares ansvar och roll tydligt specificeras. Det är viktigt att hela handledargruppen är införstådd med hur deras åtagande är formulerat i ISP då detta sedan är styrande.

Instruktioner för byte av handledare längre ned på sidan.

Krav för att utses till handledare till doktorand:

 • Huvudhandledare ska ha förutsättningar att ge en god och professionell handledning ("grönt ljus" från institutionen krävs)
 • Samtliga handledare ska vara disputerade
 • Minst en av handledarna ska vara docent eller professor
 • Huvudhandledare måste vara anställd vid KI eller formellt anknuten till KI
 • LAS-åldern måste beaktas när huvudhandledare utses1
 • Minst en av handledarna, helst huvudhandledaren, ska vara verksam vid den institution som antar doktoranden
 • Huvudhandledaren ska ha genomgått handledarutbildning
 • Släktrelation eller annat nära förhållande mellan doktorand och handledare får inte förekomma
 • Två personer som har ett nära förhållande eller en släktrelation får inte ingå i samma handledarkonstellation

1Enligt Föreskrifter för anställning efter det att rätten att kvarstå i anställning upphör ska huvudledaruppdrag alltid planeras så att det kan säkerställas att dessa kan slutföras på ett ändamålsenligt sätt. LAS-åldern är idag 69 år.

Handledarnas uppgift

Handledarna har ansvar för att forskarutbildningen, och den forskningen som utförs inom ramen för utbildningen, är av god kvalitet och med en realistisk omfattning. 

Handledare ska vara tillgänglig för doktoranden, vara tydlig och konsekvent i sin handledning och kritiskt granska uppnådda resultat. 

Alla handledare ska vara väl förtrogna med regler och förutsättningar för utbildning på forskarnivå vid KI, och alltid verka för likabehandling genom att tydligt motverka alla former av diskriminering och trakasserier. 

 

Huvudhandledaren:

 • har övergripande ansvar för handledningen
 • har tillsammans med doktoranden ansvar för att kurser och andra moment som anges i ISP genomförs
 • ska verka för att årliga uppföljning, halvtidskontroll och disputation planeras och genomföras
 • har ansvar för att en finansieringsplan upprättas och vid behov revideras

Bihandledare:

 • ska aktivt bidra till och följa doktorandens utveckling
 • ska komplettera den vetenskapliga kompetensen inom projektet

Forskarhandledarutbildning

En huvudhandledare vid KI ska genomgå handledarutbildning. Den obligatoriska utbildningen består av två delar:

 1. KI:s webbkurs för forskarhandledare. Godkänt resultat från webbkursen får inte vara äldre än 5 år vid antagning av ny doktorand. Syftet är att KI:s handledare ska vara införstådda med aktuellt regelverk för utbildning på forskarnivå. Obligatoriskt för samtliga huvudhandledare, även de med motsvarande kompetens enligt nedan.
 2. KI:s grundkurs för forskarhandledare. Kursen syftar till att förbereda deltagarna för handledarrollen och ge kunskap och insikt i det ansvar som uppdraget omfattar. Den är inte obligatorisk för de som har motsvarande kompetens, men det rekommenderas till samtliga.

Motsvarande kompetens har den som

 • har varit huvudhandledare för doktorand som har avlagt doktorsexamen vid t ex nordiskt universitet eller annat land som har motsvarande forskarutbildning, eller
 • har gått en annan forskarhandledarutbildning som motsvarar KI:s utbildning.

Institutionen är ansvarig för att kontrollera kvalifikationerna av de föreslagna handledarna. Institutionen ansvarar för bedömning avseende om en genomgången forskarhandledarutbildning vid annat lärosäte motsvarar KI:s grundkurs för forskarhandledare. Institutioner som önskar stöd vid denna bedömning är välkomna att kontakta kursledningen för KI:s grundkurs för forskarhandledare.

Byta handledare

En doktorand som så önskar har enligt högskoleförordningen rätt till byte av handledare. Institutionen måste ha som ambition att tillmötesgå doktorandens begäran men trots ansträngningar kan situationer uppstå där det är svårt att genomföra ett byte t.ex. på grund av att det saknas lämpliga personer på KI eller på andra faktiska förhållanden. 

I och med att det oftast är huvudhandledaren som finansierar doktoranden kan ett byte av huvudhandledare inte alltid genomföras, istället kan andra lösningar vara möjliga t.ex. ett byte mellan huvud- och bihandledare. 

Någon ovillkorlig rätt för doktoranden att efter eget gottfinnande välja handledare finns inte. Det är prefekten som utser handledare.

Nedan följer en genomgång av rutinen vid förändringar i en doktorands handledargrupp. Den utgår ifrån att doktoranden har en digital individuell studieplan (ISP). Kontakta institutionen vid frågor. 

Rutin för byte av huvudhandledare

 1. Beslut att utse handledare fattas av prefekten. Fyll i blankett ”Ändring av handledarkonstellation” (blankett 15) och lämna till forskarutbildningsadministratören på institutionen. Observera att den tilltänkta huvudhandledare måste ansöka om grönt ljus. 
 2. Så snart beslut är fattat ska den individuella studieplanen (ISP) överföras till den nya handledaren. Detta görs av ISP-supporten: Kontakta isp@ki.se
 3. Den nya huvudhandledaren skapar en ny version av den tidigare fastställda studieplanen och reviderar/uppdaterar informationen som rör handledning. 
 4. En kopia av beslutet (blankett 15) laddas upp till ISP-systemet av doktorand eller handledare.

 

Ovan gäller även om den nya huvudhandledaren tidigare varit bihandledare till samma doktorand. 

Om byte av institution ska göras samtidigt som byte av handledare följs denna rutin istället.

Rutin för ny bihandledare

 1. Beslut att utse handledare fattas av prefekten. Fyll i blankett ”Ändring av handledarkonstellation” (blankett 15) och lämna till forskarutbildningsadministratören på institutionen
 2. Säkerställ att den nya bihandledaren har tillgång till ISP-systemet (läsbehörighet). Om inte, kontakta institutionens forskarutbildningsadministratör.
 3. Den individuella studieplanen (ISP) uppdateras med avseende på den nya handledarkonstellation. Rekommendationen är att detta görs i samband med nästa årliga uppföljning, men det går också att revidera ISP omedelbart om det är angeläget. En kopia av beslutet (blankett 15) ska samtidigt laddas upp som bilaga till ISP.

 

Om byte av institution ska göras samtidigt som byte av handledare följs denna rutin istället.