Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Samtliga doktorander vid KI är antagna till forskarutbildningsämnet "medicinsk vetenskap". I den allmänna studieplanen finns en beskrivning av forskarutbildningsämnet och av de krav som ställs vad gäller deltagande i kurser och andra lärandemoment. Vid upprättande av den individuella studieplanen (ISP) måste den allmänna studieplanen beaktas.

Från och med 2022 går det bara att bedriva forskarstudier vid KI inom ämnet medicinsk vetenskap. Övriga forskarutbildningsämnen är nedlagda (beslut 2020-09-15, dnr 1-/454-2020). Doktorander som antogs till något av de gamla ämnena kan endast fortsätta sina forskarstudier efter ha fått en ansökan beviljad om att byte ämne.