Inrapportering av lärandemoment inom forskarutbildning

Sidan vänder sig till doktorander, handledare, administratörer och studierektorer.

Checklist

Allmänna principer:

 • Rapporteras med blankett 16
 • 1 veckas (40 timmar) studier/arbete = 1,5 hp
 • 1 dags (8 timmar) studie/arbete = 0,3 hp

I Ladok registreras det som genererar högskolepoäng (helst inte mer än respektive max-nivå).

I den individuella studieplanen (ISP) kompletterar doktoranden med övriga aktiviteter/moment som bidrar till doktorandens lärande.

Lathund för bedömning

Obligatoriskt 1,5 hp. Max 6 hp kan ingå i examen.

 • Journal/book clubs, seminarier med förberedelsetid:
  12 tillfällen = 1,5 hp (inkl. förberedelsetid)
 • Forskningsseminarier utan förberedelsetid
  20 tillfällen = 1,5 hp
 • Workshops och symposier: antal hp baserat på allmänna principer ovan

Obligatoriskt 1,5 hp. Minimumkravet avser deltagande på plats. Därutöver kan poäng ges upp till maxgränsen både för fysiskt och digitalt deltagande. För doktorander som har ett digitalt deltagande registrerat i Ladok före 2023-07-01 anses minimumkravet vara uppfyllt.

 • Antagna från 2018: max 3 hp kan ingå i examen
 • Antagna före 2018: max 4,5 hp kan ingå i examen

1,5 hp per konferens

Exempel på konferenser som är poänggivande:

 • Annual meeting of the European Association for the Study of Diabetes (EASD 2022) – Stockholm, 19-23 September 2022
 • SSI2023 – 49th Annual Meeting and Summer School of the Scandinavian Society of Immunology – Turku, Finland

Exempel på konferenser som inte är poänggivande men som ändå kan vara värdefulla att delta i:

 • Mayo-KI Annual Scientific Research Meetings (either organised in the US or at KI)
 • NIH-KI-UCL Joint Symposia; KI-cancer conference
 • Biomedicum-BioClinicum Young Researchers (BYRS) Symposia

KI-interna konferenser ger inte samma möjligheter och lärandemoment även om det förekommer inbjudna externa talare. Dessa kan liksom nationella konferenser istället ge poäng i kategorin seminarier/symposier.

Det är av vikt att inte delta i vilseledande oseriösa konferenser s.k. ”predatory conferences”.

Valfritt moment

 • 1,5 hp per vecka
 • Max 6 hp kan ingå i examen

Valfritt moment

 • 1 timme undervisning räknas som 2 timmar (pga förberedelsetid)
 • Antal hp baserat på allmänna principer ovan
 • Antagna från 2018: max 4,5 hp kan ingå i examen
 • Antagna före 2018: max 3hp kan ingå i examen

Exempel på typ av undervisningsformer inom egna forskningsområdet som doktoranden kan medverka i under sin forskarutbildning (det är av vikt att doktorander försöker få erfarenhet av olika undervisningsformer):

 • Laborationer, gruppövningar, föreläsningar, seminarier, lektioner - enligt intyg av kursgivaren med angivelse av doktorandens insats
 • Handledning av ett projektarbete eller examensarbete - enligt intyg från handledaren med angivelse av doktorandens insats

Exempel på undervisningsformer som doktoranden inte kan medverka i:

 • Doktoranden kan inte vara examinator