Rapportering av aktivitet och försörjning

Två gånger per år rapporterar doktorander in i vilken omfattning de bedrivit sina forskarstudier och hur de varit försörjda den senaste terminen.

Denna rapportering är obligatorisk för alla doktorander och det ingår i åtagandet som doktorand att lämna in denna rapport i tid och korrekt ifylld. Notera att även inaktiva doktorander måste fylla i rapporten eller höra av sig till institutionen varje halvår.

I slutet av varje halvår, maj-juni respektive november-december, får doktoranden ett meddelande från institutionen med instruktioner. När doktoranden skickat tillbaka den ifyllda blanketten registreras detta i Ladok varefter uppgifterna laddas upp automatiskt till den digitala individuella studieplanen vid nästkommande revidering (fälten ”Hittillsvarande försörjning” och ”Studieaktivitet” under flik 3).

Doktorander med anställning utanför KI

Doktorander som genomför sin forskarutbildning inom ramen för sin kliniska anställning har ibland svårt att veta hur aktiviteten ska beräknas. 

Aktiviteten anges som ett ungefärligt genomsnitt för hela terminen/halvåret, och ska anges som procent av en 40-timmarsvecka: 20 tim/vecka = 50 %, 10 tim/vecka = 25 % etc.

Allt som är relaterat till eller har relevans för forskarutbildningen ska räknas med, oavsett om det ligger inom särskild avsatt forskningstid, inom ordinarie kliniskt arbete, eller på annat sätt. 

Ett exempel:  En doktorand genomför sin forskarutbildning inom ramen för en anställning vid ett sjukhus. En dag i veckan ägnas enligt överenskommelse åt forskning, men därutöver överlappar även det ordinarie kliniska arbetet med forskarstudierna. Doktoranden uppskattar att hen totalt ägnat 20 timmar/vecka i genomsnitt under aktuell termin åt forskning och andra aktiviteter som är relevanta för forskarutbildningen. Aktiviteten rapporteras därmed som 50 % (hälften av en 40-timmarsvecka). 

Aktiviteter som är relaterade till eller har relevans för forskarutbildning är allt sådant som bidrar till att målen för doktorsexamen uppnås. Det kan t.ex. vara datainsamling, analyser, vetenskapligt skrivande, ansökan om medel, deltagande i kurser, deltagande i forskningsseminarier och konferenser, möte med handledare, vetenskapliga diskussioner, läsning av publikationer, undervisning, fördjupning inom relevanta ämnen, undervisning mm.

Försörjningen rapporteras i normalfallet som USL, d.v.s. anställning som läkare eller annan sjukvårdspersonal (sjuksköterska, barnmorska, logoped, fysioterapeut etc.) med klinisk verksamhet och utrymme att bedriva forskarutbildning inom anställningen. Men andra försörjningsformer kan också förekomma. 

Syfte med rapporteringen

  • KI måste veta vilka doktorander som är aktiva och som därmed har rätt till KI-login, KI-mailadress och att söka forskarutbildningskurser.
  • Den registrerade aktiviteten avgör när det är dags för halvtidskontroll och disputation. Halvtidskontroll (eller licentiatseminarium) ska ske när den ackumulerade aktiviteten motsvarar 4 terminers heltidsstudier; disputation när den motsvarar 8 terminers heltidsstudier. 
  • Statistik om aktivitet och finansiering används för att hålla reda på antal heltids- respektive deltidsdoktorander. Det är också relevant data i olika utredningar och i uppföljningar av olika doktorandgrupper. Till exempel följs utvecklingen av hur många doktorander som har samtidig klinisk anställning och hur många som är stipendiefinansierade. Det är också intressant att kunna se om studietiden skiljer sig åt mellan olika försörjningsformer. Ju mer tillförlitlig information desto bättre är förutsättningarna att kunna observera förändringar och identifiera förbättringsområden.
  • Statistiska centralbyrån (SCB) tar årligen fram nationell statistik där KI jämförs med andra lärosäten. Statistiken används som underlag för beslut av regering och riksdag.