Tillgodoräknanden utbildning på forskarnivå

Tillgodogörande kan göras, efter ansökan från doktoranden, av kurser och kunskaper som är relevanta för doktorandens utbildning.

Vad är ett tillgodoräknande?

Ett tillgodoräknande är ett beslut som regleras i högskoleförordningen. Ett tillgodoräknande innebär att något av de poänggivande kurs- och kunskapskrav som finns i den allmänna studieplanen ersätts av något som gjorts före antagningen till forskarutbildning eller av kurser som lästs utanför KI.

Vad kan tillgodoräknas in i utbildning på forskarnivå?

Doktorander kan ansöka om att få tillgodoräkna sig följande in i sin forskarutbildning (enligt 6 kap. 6- § i högskoleförordningen [1993:100]):

  • Kurser från svenskt eller europeiskt lärosäte 
  • Andra kurser/utbildningar, till exempel kurser som ges av Region Stockholm eller kurser vid lärosäten utanför Europa 
  • Kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet 

Tillgodoräknande från tidigare studier

Att tillgodoräkna kurser, eller delar/moment av en kurs, från tidigare studier kan bara göras för de doktorander som har läst mer än det som ingår i kraven för grundläggande behörighet (240 hp totalt varav 60 hp på avancerad nivå).

Det innebär att en doktorand som inte har läst mer än det som krävs för grundläggande behörighet inte kan tillgodoräkna sig några kurser alls från tidigare studier.

Notera att kurser som lästs före starten av forskarutbildningen alltid måste tillgodoräknas in i forskarutbildningen, även om KI var kursgivare.

Det är oftast en fördel för doktoranden att gå kurser under sin forskarutbildning istället för att tillgodoräkna sig något som är gjort tidigare. Att gå kurser innebär en möjlighet att ställa frågor relaterade till sitt forskningsprojekt och att knyta kontakter med andra doktorander. Dessutom, ju nyare kursen är desto troligare att den är uppdaterat med de senaste rönen.

Tillgodoräknande av kurser som läses utanför KI

En doktorand kan inom sin forskarutbildning vid KI läsa kurser vid andra lärosäten och även gå kurser som arrangeras av kursgivare utanför akademin. Sådana kurser måste efter kursslut tillgodoräknas in i forskarutbildningen vid KI, se Ansöka om tillgodoräknande nedan. 

Observera att det inte finns någon anledning att tillgodoräkna sig kurser om doktoranden redan har nått kurskravet som beskrivs i den allmänna studieplanen. 

De kurser doktoranden planerar att gå ska framgå av den individuella studieplanen.

Poänggivande lärandemoment som inte är kurser

Deltagande i poänggivande lärandemoment/aktiviteter som inte är kurser (dvs. seminarier, internationella kongresser med egen presentation, undervisning eller vistelse i annan forskargrupp) ska rapporteras in till institutionen med hjälp av blankett 16 för att dessa ska kunna registreras i Ladok. Blanda inte ihop denna administrativa rutin med tillgodoräknande.

Dessa lärandemoment ingår i att vara doktorand vid KI och det går inte att ersätta dessa med något som gjordes före antagning till forskarutbildningen.

Tillgodoräknande av kunskaper och färdigheter som förvärvats i yrkesverksamhet

Enligt högskoleförordningen kan en doktorand ansöka om att få kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet bedömda i syfte att tillgodoräkna dessa. Detta är i princip endast relevant för de obligatoriska kurskraven, t.ex. för den som har omfattande kunskaper inom statistik. 

Doktoranden måste uppvisa styrkande dokumentation där det framgår att hen har de kunskaper och färdigheter som åberopas i ansökan.

Ansökan om tillgodoräknande

Doktoranden fyller i blankett 13 och lämnar den till institutionens administratör för forskarutbildning. Det går bara att ansöka om ett tillgodoräknande per blankett. 

Till ansökan biläggs följande underlag:

  • Beskrivning av kursen 
  • Bevis på deltagande och godkänt resultat

Det är upp till doktoranden att lämna in tillräckliga underlag för att det ska gå att göra en bedömning av relevans, nivå och omfång. Om inte tillräckligt underlag finns kan inte ett beslut om tillgodoräknande göras. Har kurs genomförts utomlands är det doktorandens ansvar att informera om poängsystemet från aktuellt land/universitet (som bilaga till ansökan).

Bedömning av ansökan

Vid studierektors bedömning ska den aktuella kursens kvalitet och omfång beaktas (inklusive examinationens kvalitet), dels utifrån kraven i den allmänna studieplanen, dels utifrån vad som är relevant för den aktuella doktoranden. 

Ibland finns en specifik KI-kurs som doktoranden vill ersätta med något annat. I dessa fall bör bedömning göras utifrån aktuell kursplan  (se kursdatabasen). Detta gäller framför allt de obligatoriska kurserna.

Beslut om tillgodoräknande

Det är studierektor för forskarutbildning på institutionensom på delegation från prefekten fattar beslut om tillgodoräknande. Vid jävssituation (t.ex. om studierektorn är handledare till doktoranden) fattas beslutet av prefekt eller någon annan av prefekt utsedd person.

Doktoranden kan överklaga beslut om tillgodoräknande. Överklagan ska inkomma till registrator@ki.se inom tre veckor från den dagen doktoranden fick del av beslutet. I överklagandet ska anges vilket beslut som överklagas och vilken ändring som önskas. Vid ett överklagande kan beslutet antingen ändras helt, delvis ändras eller så kan KI vidhålla sitt tidigare beslut. Information om handläggning av överklaganden av beslut om tillgodoräknande.

Betydelse för examensbeviset

Alla godkända tillgodoräknanden kommer efter avslutad utbildning att finnas listade på examensbeviset utifrån hur de benämns i ansökan om tillgodoräknande. Det är därför viktigt att benämningar och kursnamn, både engelska och svenska, blir korrekta på blanketten. 

Notera att om doktoranden läser en kurs på andra nivåer än forskarnivå under pågående forskarutbildning så kommer den inte med i examensbeviset om den inte tillgodoräknas in i forskarutbildningen. Detta gäller även om kursen lästs vid KI.

Kurser från licentiatutbildning

Det som genomförts inom en licentiatutbildning vid KI följer automatiskt med in i den fortsatta utbildningen om doktoranden blir antagen till forskarutbildningens ”senare del”. Inga tillgodoräknandebeslut behövs.