Vad är en individuell studieplan (ISP)?

För varje doktorand upprättas en individuell studieplan (ISP) där doktorandens och universitets åtagande definieras. ISP fungerar som ett styrande instrument för utbildningen och ska säkerställa att utbildningen bedrivs och följs upp på ett effektivt sätt.

Film

Planeringsverktyg

Eftersom varje doktorand har en individuell forskarutbildning behövs individuella planer där det tydligt framgår vad doktoranden ska göra och lära sig och på vilket sätt. Genom årliga reflektioner och uppdateringar hålls planen relevant och fungerar som en karta för utbildningen och ett verktyg för handledningen. 

En genomarbetad ISP innebär att förväntningarna blir tydliga och därmed att det finns goda förutsättningar för en god handledning. Det innebär också att det finns goda förutsättningar att hålla tidsplanen och att eventuella problem uppmärksammas tidigt.  

Ett kontrakt

När en ISP är fastställd innebär det att:

 • KI har ett åtagande att ge doktoranden den utbildning som beskrivs i studieplanen.
 • Handledarna har åtagit sig att ge god handledning i den omfattning som beskrivs.
 • Doktoranden har åtagit sig att inom aktuell tidsplan genomföra den forskning och gå de kurser och andra utbildningsmoment som beskrivs.

Om doktoranden genomför sin forskarutbildning inom ramen för anställning någon annanstans än vid KI måste företrädare för den arbetsgivaren också skriva under sitt åtagande genom signering av finansieringsplanen. 

Senast en månad efter studiestart ska ett förslag på ISP skickas in till studierektor på institutionen. Senast tre månader efter studiestart ska den vara fastställd.

Om det visar sig att planen inte går att genomföra ska ISP revideras. Om handledarna inte uppfyller sina åtaganden är det prefektens ansvar att åtgärda detta. Om doktoranden i väsentlig utsträckning inte uppfyller sina åtaganden kan det innebära att det finns grund för att dra in resurserna för doktoranden.

Innehåll

En individuell studieplan (ISP) innehåller både vad som planeras och vad som är genomfört strukturerat i följande avsnitt:

 • Tidsplan och försörjning
 • Kurser och andra utbildningsmoment
 • Handledare och deras respektive ansvar
 • Forskningsprojektet 
 • Uppföljningssamtal
 • Etiska tillstånd
 • Examensmål

ISP-systemet

Från och med 1 februari 2021 upprättas alla individuella studieplaner på KI digitalt i ISP-systemet.

Doktorander som har en ISP upprättad som ett Word-dokument ska under 2021 föra över innehållet i samband med sin årliga uppföljning till det digitala systemet. Doktorander som planerar att disputera under 2021 eller vårterminen 2022 kan välja om de vill föra över sin ISP eller ej. 

Funktioner i ISP-systemet:

 • En påminnelse skickas till doktorand och huvudhandledare när det är dags för årlig uppföljning.
 • Kopplat till Ladok – data, t.ex. genomförda kurser, överförs från Ladok till ISP
 • En meddelande-logg för kommunikation mellan doktorand, handledare och studierektor
 • Innebär att det blir lättare att följa doktorandens progress och att säkerställa att alla doktorander har en uppdaterad individuell studieplan
 • Är tillgängligt även om man befinner sig utanför KI:s nätverk.
 • En handledare har tillgång till sina doktoranders studieplaner; studierektor och administratörer har tillgång till alla studieplaner på sin institution.
KV
Innehållsgranskare:
Margareta Stark
2024-04-22